Xunta de Galicia

Plans e actuacións

label.Actuacion.eventos

Filtrar actuacións

Ten dispoñibles para consulta 82 actuacións:
Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016

A Presidencia da Xunta

Plan Integral de Turismo de Galicia 2014-2016

A modo de estratexia colectiva para consolidar a Comunidade nos mercados nacionais e internacionais, este plan integral identifica as grandes fortalezas de Galicia para competir como destino único: riqueza natural, calidade das augas termais e da gastronomía, o Camiño de Santiago e o patrimonio artístico e cultural.

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017

O III Plan Director da Cooperación Galega 2014-2017 incorpora un modelo de xestión orientado a resultados específicos en cada unha das liñas de actuación establecidas. Establece nove países prioritarios, Mozambique, Bolivia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua e O Salvador; e define sete sectores de especialización: agricultura, pesca e acuicultura, educación, recursos hídricos, habitabilidade, auga e saneamento, saúde xeral e saúde reprodutiva.

A Presidencia da Xunta; C. de Política Social

Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais

Dotado cun orzamento de 8 millóns de euros, o Plan Trabe para a modernización tecnolóxica dos servizos sociais é un instrumento de apoio á planificación estratéxica desta área clave para a Comunidade, que xestiona a atención e as prestacións de máis de 1,6 millóns de galegos/as.

Plan para a Dinamización Demográfica de Galicia 2013-2016 – Horizonte 2020

C. de Política Social

Plan para a Dinamización Demográfica de Galicia 2013-2016 – Horizonte 2020

Este plan baséase na necesidade urxente e imprescindible de traballar en favor da revitalización demográfica, para garantir a sostibilidade demográfica, socioeconómica e sociocultural da Comunidade Autónoma de Galicia. O capital humano é o máis importante para un territorio, é o motor do desenvolvemento social e económico.

C. de Política Social

Estratexia para a prevención e detección precoz da dependencia en Galicia - Horizonte 2020

A abordaxe desta estratexia constitúe unha importante responsabilidade social e política e o compromiso cun modelo sociosanitario e educativo mellor preparado para afrontar a prevención desde todos os ámbitos.

VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015

Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza

VI Plan Galego para a igualdade entre mulleres e homes. Estratexia 2013-2015

Están programadas 320 actuacións distribuídas en seis eixes principais: acción integral para combater a violencia de xénero; mellora da gobernanza a favor da igualdade; cambio de valores e modelos para a igualdade; aproveitamento do talento feminino; conciliación corresponsable e calidade de vida; e participación activa das mulleres na sociedade.

C. de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio

Plan de inspección urbanística para o ano 2013

O Plan de inspección urbanística ten por obxecto determinar os obxectivos principais e as actuacións prioritarias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística coa finalidade de mellorar a calidade e a eficacia da disciplina urbanística ao servizo dos cidadáns e de garantir a obxectividade e a imparcialidade na actuación da Axencia.

Plan estratéxico de RSE de Galicia 2012-2014

C. de Economía, Emprego e Industria

Plan estratéxico de RSE de Galicia 2012-2014

O Plan Estratéxico Galego de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia propón unha serie de obxectivos e accións para as empresas, as organizacións, a propia Administración e para toda a sociedade, de cara a crear entre todos un marco axeitado para a incorporación de prácticas socialmente responsables nas empresas galegas.

Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan CAMGAL)

C. do Mar

Plan Territorial de Contaminación Mariña Accidental de Galicia (Plan CAMGAL)

CAMGAL establece as normas e procedementos básicos de actuación, a estrutura de organización e o sistema de resposta fronte a un episodio de contaminación mariña accidental que se produza ou afecte ao litoral galego.

Plan Proxecta

C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

Plan Proxecta

O Plan Proxecta é unha iniciativa de innovación educativa da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa que busca a integración na planificación anual dos centros de programas postos en marcha por entidades alleas ao sistema educativo.