...

Xunta de Galicia

Que é a Guía de Procedementos?

CIDADÁNS  

Que é a Guía de Procedementos?


É unha guía de procedementos administrativos nos que se ofrece información clara e concisa (obxecto, normativa, documentación, solicitude e directorio de unidades xestoras), dos distintos procedementos administrativos, de interese para o cidadán, xestionados polas diferentes consellerías da Xunta.

Lembre que o contido da Guía de Procedementos ten carácter informativo para quen o solicite e, polo tanto, en ningún caso entrañará unha interpretación normativa á que se refire o artigo 37.10º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.