A PRESIDENCIA
Estrutura orgánica e funcional

Áreas nas que exerce as funcións que ten atribuídas