ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
A Administración electrónica: definición, antecedentes e vantaxes
Img
Definición

A Administración electrónica ou e-Administración é o conxunto de solucións que lles permite á cidadanía e ás empresas poder relacionarse coas administracións públicas a través de medios electrónicos.

Podería asimilarse á creación dunha "xanela virtual" única que permitise a prestación dos servizos públicos por parte das administracións á cidadanía e ás empresas.

O individuo, ao relacionarse coa Administración a través destes medios electrónicos, percibirá unha maior transparencia e control sobre o estado de tramitación de calquera procedemento por el iniciado. Advertirá, sen dúbida, unha mellora substancial na calidade do servizo que a Administración lle presta.

Para a Administración, esta nova forma de relación e de prestación de servizos supón publicar de forma electrónica a información de interese para a cidadanía e facilitar a tramitación electrónica dos actos administrativos que as persoas fan de forma presencial.

É preciso destacar que o desenvolvemento deste novo modo de relación coa Administración non substitúe o actual no que as persoas realizan unha tramitación presencial. É, polo tanto, decisión de cada persoa a selección do modo de relación coa Administración.

Antecedentes

Atopámonos nun contexto de modernización dos servizos prestados e da sociedade da información, no que a cidadanía e as empresas demandan a necesidade dun novo modelo de relación coa Administración pública. A Lei 11/2007 de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos regula este novo modelo de relación, transformando a demanda da cidadanía nun dereito, e o desenvolvemento por parte da Administración nunha obriga.

Polo tanto, as administracións públicas deben adaptarse a este contexto para poder prestar os servizos que demandan as persoas e a sociedade en xeral. Neste ámbito da Administración electrónica, os principais factores que inflúen e fomentan as iniciativas de modernización son:

 • A evolución do marco normativo, con novos dereitos das persoas e obrigas por parte das administracións públicas.
 • Cambios no enfoque de actuación das administracións públicas.
 • Cambios socioeconómicos.
 • Novas posibilidades das tecnoloxías da información e as comunicacións no ámbito da xestión pública.
Vantaxes

As vantaxes da Administración electrónica son múltiples, e ofrecen beneficios tanto á cidadanía e ás empresas, como á propia Administración.

As vantaxes que ten a Administración electrónica para a cidadanía e as empresas son as seguintes:

 • Dispoñibilidade: xa que permite interactuar e realizar trámites coas administracións as 24 horas do día. Non é necesario adaptarse a un horario de oficinas.
 • Facilidade de acceso: xa non é necesario acudir á oficina de xeito presencial para realizar as xestións; pódese facer dende calquera parte do mundo a través do teléfono ou internet.
 • Aforro de tempo: para realizar unha xestión pódese realizar dende a casa ou calquera lugar que desexemos, sen a necesidade de ter que desprazarse á oficina de xeito presencial.
 • Simplificación dos trámites: en canto a que os solicitantes non necesitarán presentar documentos que xa posúa a Administración debido a tramitacións anteriores.

A principal vantaxe que ten para a Administración pública é a simplificación dos procedementos administrativos, o que supón:

 • Redución do custo e prazo de tramitación.
 • Aumento das transaccións realizadas por axente.
 • Redución dos papeis e arquivos necesarios para a tramitación.
 • Mellora da seguridade das transaccións.
 • Eliminación da necesidade de introducir a mesma información en varios sistemas.