Xunta de Galicia

Aviso legal

En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os seus datos persoais serán tratados e quedarán incorporados no ficheiro Relacións informativas coa cidadanía e entidades, responsabilidade da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia, rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de xestionar as relacións informativas cos cidadáns e entidades, entre elas as consultas efectuadas a través deste servizo.

Vostede consinte expresamente dito tratamento, así como a cesión dos datos ao órgano competente en caso de resultar necesario para resolver a consulta, coa finalidade de dar adecuada resposta á súa solicitude.

Poderá exercer en todo momento os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito dirixido á Consellería de Presidencia, Administraciáns Públicas e Xustiza, con domicilio en Rúa de San Caetano, 15781 Santiago de Compostela, achegando copia do seu DNI e, de ser o caso, acreditando representación suficiente.