Xunta de Galicia

Cita previa nas consellerías

Desde aquí pode solicitar cita previa para ser atendido/a presencialmente nalgunha das dependencias das consellerías que habilitasen xa este sistema cando necesite achegarse para realizar trámites nelas.

Se necesita cita previa para algunha das oficinas de rexistro dos edificios administrativos da Xunta de Galicia que dispoñen do servizo, en calquera dos 7 rexistros principais (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Santiago de Compostela e Ferrol) ou naqueles rexistros auxiliares da Xunta nos que se habilitase xa este sistema debe acceder a esta outra páxina.

As citas previas da Axencia Tributaria de Galicia deben solicitarse en https://citaprevia.atriga.gal
Información básica sobre protección de datos

Os datos persoais incluídos no presente formulario de cita previa serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral Técnica) coa finalidade de xestionar a súa solicitude. A base lexitimadora do tratamento do datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos fundamentada no disposto na Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración. Non se prevé a comunicación dos datos a terceiros. Poderá solicitar o acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Máis información e contacto co/a delegado/a de protección de datos en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos