Solicitude de cita previa nas oficinas de atención á cidadanía e de rexistro
Compartir
  • whatsapp

Seleccione oficina e trámite para solicitar a súa cita:

Información básica sobre protección de datos

Os datos persoais incluídos no presente formulario de cita previa serán tratados, na súa condición de responsable, pola Xunta de Galicia - Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza (Secretaría Xeral Técnica) coa finalidade de xestionar a súa solicitude. A base lexitimadora do tratamento do datos é o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos fundamentada no disposto na Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración. Non se prevé a comunicación dos datos a terceiros. Poderá solicitar o acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso o consentimento outorgado segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Máis información e contacto co/a delegado/a de protección de datos en https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos