Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2009-19: CONVENIO ENTRE A SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A. E O GRUPO EDITORIAL COMPOSTELA, S.A.

OBXECTO

Que a EDITORIAL COMPOSTELA incluirá no ano 2009, publicidade corporativa de SOGAMA nos distintos medios de comunicación do Grupo.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

09/01/2009

VIXENTE

Si, Dende 09/01/2009 Ata 31/12/2009
Vixencia orixinal: Dende 09/01/2009 Ata 31/12/2009

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

GRUPO EDITORIAL COMPOSTELA S.A 0,00 €
SOCIEDADE GALEGA DO MEDIO AMBIENTE, S.A. (SOGAMA) 47.690,00 €

HISTÓRICO DE MODIFICACIÓNS

OBXECTO

ADDENDA Nº 1. Modifícase o apartado 1.- da cláusula terceira que queda establecida do seguinte xeito: 1.- Contribuír o financiamento da actuación cunha achega de cómo máximo seis millóns cento sesenta mil euros (6.160.000,00), con cargo a aplicación orzamentaria 07.02.521A.762.0, dos presupostos xerais para 2009, nas seguintes anualidades: Anualidade de 2009: 500.000,00 € Anualidade de 2010: 3.000.000,00 € Anualidade de 2011: 2.660.000,00 €

TIPO

Convenio de Colaboración

VIXENTE

Non, Dende 06/02/2009 Ata 31/12/2011

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONCELLO DE VIGO 0,00 €
CONSELLERÍA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 6.160.000,00 €

OBXECTO

Modifícase a CLÁUSULA TERCEIRA, relativa aos compromisos da Xunta de Galicia, de tal xeito que a cláusula terceira mantén a súa vixencia agás as seguintes modificacións: CLÁUSULA TERCEIRA. COMPROMISOS DA XUNTA DE GALICIA Mantén a súa vixencia o convenio orixinal, coas seguintes modificacións: Financiar as obras segundo o proxecto destinando para iso ata un máximo de UN MILLÓN CINCUENTA MIL EUROS (1.050.000,00 €), distribuído do seguinte xeito: Anualidade 2009: 0,00 € Anualidade 2010: 1.050.000,00 €

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

02/10/2009

VIXENTE

Non, Dende 11/02/2009 Ata 31/12/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONCELLO DE A GUARDA 0,00 €
CONSELLERÍA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 1.050.000,00 €

OBXECTO

Modificar a cláusula terceira, relativo aos compromisos da Xunta de Galicia.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

02/10/2009

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONCELLO DE LUGO 0,00 €
CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 8.542.953,00 €

OBXECTO

A presente Addenda nº 1 ten por obxecto a modificación dos importes das anualidades e a modificación dos membros da Comisión de Seguimento en representación da Consellería, contempladas, respectivamente, nas cláusulas terceira, apartado 1, e cuarta do Acordo de colaboración asinado con data 6 de febreiro de 2009. Así mesmo a través desta Addenda nº 1 actualízase a denominación da Consellería. Novo reparto por anualidades: - 2009: 1.000.000 € - 2010: 979.483,72 € Formarán parte da Comisión de Seguimento, pola Consellería do Mar, a Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro así como o Xefe do Servizo de Desenvolvemento Pesqueiro; a Autoridade Portuaria estará representada polo Director e o Xefe do Departamento de Explotación Pesqueira e Medio Ambiente. As referencias á Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos contidas no Acordo de Colaboración deben entenderse realizadas á Consellería do Mar.

DATA DA SINATURA

28/12/2009

VIXENTE

Non, Dende 28/12/2009 Ata 31/12/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 1.979.483,72 €
AUTORIDADE PORTUARIA DE VIGO E A SÚA RÍA 0,00 €

OBXECTO

Constitúe o obxecto da presente addenda prorrogar o convenio de colaboración que foi asinado o 11 de marzo de 2009 entre a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e a Confraría de Pescadores de Cedeira para a coordinación e divulgación de actividades na reserva mariña de interese pesqueiro "Ría de Cedeira", nas condicións pactadas.

DATA DA SINATURA

30/12/2009

VIXENTE

Non, Dende 30/12/2009 Ata 31/12/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 34.800,00 €
CONFRARÍA DE PESCADORES DE CEDEIRA 0,00 €

OBXECTO

Constitúe o obxecto da presente addenda prorrogar o convenio de colaboración que foi asinado o 1 de marzo de 2009 entre a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos e a Confraría de Pescadores de Lira para a coordinación e divulgación de actividades na reserva mariña de interese pesqueiro "Miñarzos", nas condicións pactadas.

DATA DA SINATURA

30/12/2009

VIXENTE

Non, Dende 30/12/2009 Ata 31/12/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 34.800,00 €
CONFRARÍA DE PESCADORES DE LIRA 0,00 €

OBXECTO

Se prorroga desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2010 el Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y a Xunta de Galicia para la ejecución y coordinación de actuaciones de promoción, señalización, difusión y de programación de actuaciones futuras, dentro de la Reserva de la Biosfera de río Eo, Oscos y Terras de Burón.

DATA DA SINATURA

30/12/2009

VIXENTE

Non, Ata 31/12/2010


OBXECTO

Constitúe o obxecto da presente addenda prorrogar o convenio de colaboración asinado o 14 de xullo de 2009 entre a Consellería do Mar e a Confraría de Pescadores da Coruña para a execución do Plan de recuperación produtiva do marisqueo a flote na ría do Burgo.

DATA DA SINATURA

31/12/2009

VIXENTE

Non, Dende 01/01/2010 Ata 30/04/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 311.994,28 €
CONFRARÍA DE PESCADORES DA CORUÑA 0,00 €

OBXECTO

Constitúe o obxecto da presente addenda prorrogar o convenio de colaboración asinado o 14 de xullo de 2009 entre a Consellería do Mar e a Confraría de Pescadores da Coruña para a execución do Plan de Recuperación produtiva da ría do Burgo.

DATA DA SINATURA

31/12/2009

VIXENTE

Non, Dende 01/01/2010 Ata 30/04/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 449.090,05 €
CONFRARÍA DE PESCADORES DA CORUÑA 0,00 €

OBXECTO

Constitúe o obxecto da presente addenda prorrogar o convenio de colaboración asinado o 14 de xullo de 2009 entre a Consellería do Mar e a Confraría de Pescadores de A Coruña para a execución do Plan de recuperación produtiva do marisqueo a flote na ría do Burgo.

DATA DA SINATURA

30/04/2010

VIXENTE

Non, Dende 30/04/2010 Ata 31/08/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 256.151,06 €
CONFRARÍA DE PESCADORES DE A CORUÑA 0,00 €

OBXECTO

Constitúe o obxecto da presente addenda prorrogar o convenio de colaboración asinado o 14 de xullo de 2009 entre a Consellería do Mar e a Confraría de Pescadores da Coruña para a execución do Plan de Recuperación produtiva da ría do Burgo.

DATA DA SINATURA

30/04/2010

VIXENTE

Non, Dende 30/04/2010 Ata 31/08/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 452.961,57 €
CONFRARÍA DE PESCADORES DE A CORUÑA 0,00 €

OBXECTO

ADDENDA Nº 3 AO CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OO.PP. E TRANSPORTES E O CONCELLO DE VILAGARCÍA DE AROUSA, PARA MODIFICAR O APARTADO 1 DA CLÁUSULA TERCEIRA DO ACORDO VIXENTE

DATA DA SINATURA

07/07/2010

VIXENTE

Si

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS 880.577,69 €
CONCELLO DE VILAGARCIA DE AROUSA 0,00 €

OBXECTO

SEGUNDA ADDENDA. Trasládanse as achegas da Xunta de Galicia e do Concello de Cangas correspondentes ás anualidades de 2010 e 2011 que constaban na cláusula primeira da addenda do convenio antes citada, aos anos 2011, 2012, 2013, permanecendo inalterada a contía total. Consonte coa variación dos compromisos económicos manterase a vixencia ata o fin da obra, prevista para decembro de 2013, sen prexuízo de que, de mediar algunha causa que o xustifique, poida ser prorrogado logo da tramitación do oportuno expediente administrativo.

TIPO

Convenio de cooperación

DATA DA SINATURA

22/07/2010

VIXENTE

Non, Dende 22/07/2010 Ata 31/12/2013

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE 1.533.502,28 €
CONCELLO DE CANGAS 429.000,00 €

OBXECTO

Addenda nº 2 ao convenio de colab. asinado con data 26 xaneiro de 2009 entre a antiga cª de Política Territorial, O.Públicas e Transp. da Xunta de Galicia e o Concello de Carballo para o acondicionamento e mellora da seguridade vial na estrada AC-416, PK: 0+000 AO PK: 1+360, avenida de Malpica. ACORDAN Subscribir esta addenda ao convenio citado, o cal mantén a súa vixencia en todos os seus termos, agás a modificación da CLÁUSULA SEGUNDA, relativa aos compromisos do Concello de Carballo, quedando do seguinte xeito: CLÁUSULA SEGUNDA.- COMPROMISOS DO CONCELLO 1.- Participar no financiameanto da obra achegando doscentos corenta mil euros (240.000,00€). Este importe irá con cargo ás correspondentes partidas dos orzamentos xerais do Concello de Carballo a anualidade 2010.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

28/07/2010

VIXENTE

Non, Dende 28/07/2010 Ata 31/12/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONCELLO DE CARBALLO 240.000,00 €
CONSELLERÍA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 0,00 €

OBXECTO

Cláusula primeira: O punto 7 da cláusula décimo cuarta do Convenio Tipo queda redactado do seguinte xeito: "Os gastos de xestión dos GAC, segundo o establecido no artigo 17º da orde do 17 de xullo de 2008 pola que se convoca concurso de selección de grupos de acción costeira, son como máximo o 20% do total do orzamento establecido en cada PEZ e comprenden dous tipos de gasto: Un 10% para gastos de funcionamento e un 10% para gastos de sensibilización e promoción. A Consellería do Mar aboará estes gastos aos grupos de acción costeira do seguinte xeito: A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de funcionamento, unha vez xustificados os gastos de funcionamento da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de sensibilización e promoción, unha vez xustificados os gastos de sensibilización e promoción da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. Os gastos serán xustificados trimestralmente ou, se é o caso, no momento do agotamento do anticipo. A derradeira xustificación anual presentarase antes do 15 de xaneiro do ano seguinte e comprenderá todolos gastos efectivamente pagados no exercicio corrente xunto cos gastos que se devenguen no exercicio corrente pero que se abonan ao mes seguinte (retencións de IRPF, seguridade social, etc)"

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

29/07/2010

VIXENTE

Non, Dende 29/07/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 0,00 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 1 " A MARIÑA-ORTEGAL" 0,00 €

OBXECTO

Cláusula primeira: O punto 7 da cláusula décimo cuarta do Convenio Tipo queda redactado do seguinte xeito: "Os gastos de xestión dos GAC, segundo o establecido no artigo 17º da orde do 17 de xullo de 2008 pola que se convoca concurso de selección de grupos de acción costeira, son como máximo o 20% do total do orzamento establecido en cada PEZ e comprenden dous tipos de gasto: Un 10% para gastos de funcionamento e un 10% para gastos de sensibilización e promoción. A Consellería do Mar aboará estes gastos aos grupos de acción costeira do seguinte xeito: A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de funcionamento, unha vez xustificados os gastos de funcionamento da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de sensibilización e promoción, unha vez xustificados os gastos de sensibilización e promoción da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. Os gastos serán xustificados trimestralmente ou, se é o caso, no momento do agotamento do anticipo. A derradeira xustificación anual presentarase antes do 15 de xaneiro do ano seguinte e comprenderá todolos gastos efectivamente pagados no exercicio corrente xunto cos gastos que se devenguen no exercicio corrente pero que se abonan ao mes seguinte (retencións de IRPF, seguridade social, etc)"

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

29/07/2010

VIXENTE

Non, Dende 29/07/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 0,00 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 2 "GOLFO ÁRTABRO" 0,00 €

OBXECTO

Cláusula primeira: O punto 7 da cláusula décimo cuarta do Convenio Tipo queda redactado do seguinte xeito: "Os gastos de xestión dos GAC, segundo o establecido no artigo 17º da orde do 17 de xullo de 2008 pola que se convoca concurso de selección de grupos de acción costeira, son como máximo o 20% do total do orzamento establecido en cada PEZ e comprenden dous tipos de gasto: Un 10% para gastos de funcionamento e un 10% para gastos de sensibilización e promoción. A Consellería do Mar aboará estes gastos aos grupos de acción costeira do seguinte xeito: A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de funcionamento, unha vez xustificados os gastos de funcionamento da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de sensibilización e promoción, unha vez xustificados os gastos de sensibilización e promoción da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. Os gastos serán xustificados trimestralmente ou, se é o caso, no momento do agotamento do anticipo. A derradeira xustificación anual presentarase antes do 15 de xaneiro do ano seguinte e comprenderá todolos gastos efectivamente pagados no exercicio corrente xunto cos gastos que se devenguen no exercicio corrente pero que se abonan ao mes seguinte (retencións de IRPF, seguridade social, etc)"

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

29/07/2010

VIXENTE

Non, Dende 29/07/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 0,00 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 3 "COSTA DA MORTE" 0,00 €

OBXECTO

Cláusula primeira: O punto 7 da cláusula décimo cuarta do Convenio Tipo queda redactado do seguinte xeito: "Os gastos de xestión dos GAC, segundo o establecido no artigo 17º da orde do 17 de xullo de 2008 pola que se convoca concurso de selección de grupos de acción costeira, son como máximo o 20% do total do orzamento establecido en cada PEZ e comprenden dous tipos de gasto: Un 10% para gastos de funcionamento e un 10% para gastos de sensibilización e promoción. A Consellería do Mar aboará estes gastos aos grupos de acción costeira do seguinte xeito: A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de funcionamento, unha vez xustificados os gastos de funcionamento da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de sensibilización e promoción, unha vez xustificados os gastos de sensibilización e promoción da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. Os gastos serán xustificados trimestralmente ou, se é o caso, no momento do agotamento do anticipo. A derradeira xustificación anual presentarase antes do 15 de xaneiro do ano seguinte e comprenderá todolos gastos efectivamente pagados no exercicio corrente xunto cos gastos que se devenguen no exercicio corrente pero que se abonan ao mes seguinte (retencións de IRPF, seguridade social, etc)"

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

29/07/2010

VIXENTE

Non, Dende 29/07/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 0,00 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 4 "SEO FISTERRA, RÍA DE MUROS E NOIA" 0,00 €

OBXECTO

Cláusula primeira: O punto 7 da cláusula décimo cuarta do Convenio Tipo queda redactado do seguinte xeito: "Os gastos de xestión dos GAC, segundo o establecido no artigo 17º da orde do 17 de xullo de 2008 pola que se convoca concurso de selección de grupos de acción costeira, son como máximo o 20% do total do orzamento establecido en cada PEZ e comprenden dous tipos de gasto: Un 10% para gastos de funcionamento e un 10% para gastos de sensibilización e promoción. A Consellería do Mar aboará estes gastos aos grupos de acción costeira do seguinte xeito: A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de funcionamento, unha vez xustificados os gastos de funcionamento da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de sensibilización e promoción, unha vez xustificados os gastos de sensibilización e promoción da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. Os gastos serán xustificados trimestralmente ou, se é o caso, no momento do agotamento do anticipo. A derradeira xustificación anual presentarase antes do 15 de xaneiro do ano seguinte e comprenderá todolos gastos efectivamente pagados no exercicio corrente xunto cos gastos que se devenguen no exercicio corrente pero que se abonan ao mes seguinte (retencións de IRPF, seguridade social, etc)"

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

29/07/2010

VIXENTE

Non, Dende 29/07/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 0,00 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 6 "RÍA DE PONTEVEDRA" 0,00 €

OBXECTO

Cláusula primeira: O punto 7 da cláusula décimo cuarta do Convenio Tipo queda redactado do seguinte xeito: "Os gastos de xestión dos GAC, segundo o establecido no artigo 17º da orde do 17 de xullo de 2008 pola que se convoca concurso de selección de grupos de acción costeira, son como máximo o 20% do total do orzamento establecido en cada PEZ e comprenden dous tipos de gasto: Un 10% para gastos de funcionamento e un 10% para gastos de sensibilización e promoción. A Consellería do Mar aboará estes gastos aos grupos de acción costeira do seguinte xeito: A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de funcionamento, unha vez xustificados os gastos de funcionamento da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de sensibilización e promoción, unha vez xustificados os gastos de sensibilización e promoción da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. Os gastos serán xustificados trimestralmente ou, se é o caso, no momento do agotamento do anticipo. A derradeira xustificación anual presentarase antes do 15 de xaneiro do ano seguinte e comprenderá todolos gastos efectivamente pagados no exercicio corrente xunto cos gastos que se devenguen no exercicio corrente pero que se abonan ao mes seguinte (retencións de IRPF, seguridade social, etc)"

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

29/07/2010

VIXENTE

Non, Dende 29/07/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 0,00 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 7 "RÍA DE VIGO-A GUARDA" 0,00 €

OBXECTO

Cláusula primeira: O punto 7 da cláusula décimo cuarta do Convenio Tipo queda redactado do seguinte xeito: "Os gastos de xestión dos GAC, segundo o establecido no artigo 17º da orde do 17 de xullo de 2008 pola que se convoca concurso de selección de grupos de acción costeira, son como máximo o 20% do total do orzamento establecido en cada PEZ e comprenden dous tipos de gasto: Un 10% para gastos de funcionamento e un 10% para gastos de sensibilización e promoción. A Consellería do Mar aboará estes gastos aos grupos de acción costeira do seguinte xeito: A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de funcionamento, unha vez xustificados os gastos de funcionamento da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. A principios de cada ano anticiparase o 50% de cada anualidade dos gastos de sensibilización e promoción, unha vez xustificados os gastos de sensibilización e promoción da anualidade anterior. O resto da anualidade librarase cando se xustifique o anticipo. Os gastos serán xustificados trimestralmente ou, se é o caso, no momento do agotamento do anticipo. A derradeira xustificación anual presentarase antes do 15 de xaneiro do ano seguinte e comprenderá todolos gastos efectivamente pagados no exercicio corrente xunto cos gastos que se devenguen no exercicio corrente pero que se abonan ao mes seguinte (retencións de IRPF, seguridade social, etc)"

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

29/07/2010

VIXENTE

Non, Dende 29/07/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MAR 0,00 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 5 "RÍA DE AROUSA" 0,00 €

OBXECTO

Modifícanse as achegas correspondentes ás anualidades de 2009 e 2010 que constan na cláusula segunda do convenio asinado en data 18 de novembro de 2009 entre a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, a Secretaría Xeral para o Deporte e o Concello de Ribadumia, permanecendo inalterada a contía total. Consonte coa variación dos compromisos económicos manterase a vixencia deste convenio ata o 31 de decembro de 2010.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

09/08/2010

VIXENTE

Non, Dende 18/11/2009 Ata 31/12/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 100.000,00 €
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 0,00 €
CONCELLO DE RIBADUMIA 100.000,00 €

OBXECTO

Modifícanse as achegas correspondentes ás anualidades de 2009 e 2010 que constan na cláusula segunda do convenio asinado en data 18 de novembro de 2009 entre a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, a Secretaría Xeral para o Deporte e o Concello de O Rosal, permanecendo inalterada a contía total. Consonte coa variación dos compromisos económicos manterase a vixencia deste convenio ata o 31 de decembro de 2010.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

09/08/2010

VIXENTE

Non, Dende 09/08/2010 Ata 31/12/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 0,00 €
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 131.442,43 €
CONCELLO DO ROSAL 100.000,00 €

OBXECTO

Modifícanse as achegas correspondentes ás anualidades de 2009 e 2010 que constan na cláusula segunda do convenio asinado en data 18 de novembro de 2009 entre a Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, a Secretaría Xeral para o Deporte e o Concello de Gondomar, permanecendo inalterada a contía total. Consonte coa variación dos compromisos económicos manterase a vixencia deste convenio ata o 31 de decembro de 2010.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

09/08/2010

VIXENTE

Non, Dende 09/08/2010 Ata 31/12/2010

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA 0,00 €
PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA 110.000,00 €
CONCELLO DE GONDOMAR 69.452,00 €

OBXECTO

Modifícase a CLÁUSULA TERCEIRA, relativa aos compromisos da Xunta de Galicia, e a CLÁUSULA SÉTIMA, relativa á vixencia do convenio, quedando do seguinte xeito: CLÁUSULA TERCEIRA. COMPROMISOS DA XUNTA DE GALICIA Mantén a súa vixencia o convenio orixinal, coas seguintes modificacións: 2.- Financiar as obras segundo o proxecto, destinando para iso ata un máximo DUN MILLÓN CINCUENTA MIL EUROS (1.050.000,00 €) dos orzamentos xerais da Xunta de Galicia, a cargo da partida orzamentaria 2010.07.04 515B 600.1, código do proxecto 1994-06057, distribuído nas seguintes anualidades: 2009: 0,00€, 2010:750.000,00€, 2011: 300.000,00€ CLÁUSULA SÉTIMA. VIXENCIA DO CONVENIO Este convenio xurdirá efectos a partir da data da súa sinatura. (...) En todo caso ata o 31 de decembro de 2011, non obstante seguirá xurdindo efectos en canto non se liquiden as obrigas que puideran quedar pendentes.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

29/10/2010

VIXENTE

Non, Dende 11/02/2009 Ata 31/12/2011

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONCELLO DE A GUARDA 0,00 €
CONSELLERÍA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 1.050.000,00 €

OBXECTO

ACORDAN: Subscribir esta addenda ao convenio citado, no que se modifica a cláusula Terceira, relativa aos compromisos da Xunta de Galicia, e a Cláusula Sétima, relativa á vixencia do convenio, quedando do seguinte xeito: CLÁUSULA TERCEIRA. COMPROMISOS DA XUNTA DE GALICIA 2.- Financiar as obras segundo os proxectos, destinando para iso ata un máximo de NOVE MILLÓNS SEISCENTOS NOVENTA MIL SEISCENTOS NOVENTA E CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO (9.690.695,15€) DOS ORZAMENTOS XERAIS DA xUNTA DE GALICIA, A CARGO DA PARTIDA ORZAMENTARIA 2010.07.04 512b 600.1, código de proxecto 2009-00402, distribuído nas seguintes anualidades: 2010 0,00 2011 500.000,00 2012 1.700.000,00 2013 2.500.000,00 2014 4.990.695,15 TOTAL 4.990.695,15 CLÁUSULA SÉTIMA: VIXENCIA DO CONVENIO Este convenio terá efectos a partir da data da súa sinatura. En todo caso ata o 31 de decembro de 2014, non obstante seguirá tendo efectos en canto non se liquiden as obrigas que puideran quedar pendentes.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

27/12/2010

VIXENTE

Non, Dende 27/12/2010 Ata 31/12/2014

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONCELLO DE LUGO 0,00 €
CONSELLERÍA DE POLITICA TERRITORIAL, OBRAS PUBLICAS E TRANSPORTES 0,00 €

OBXECTO

Modificación da cláusula segunda (condicións económicas)e cláusula terceira (obrigas)

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

16/03/2012

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

COLEXIO OFICIAL DE ENXEÑEIROS NAVAIS E OCEÁNICOS DE ESPAÑA 0,00 €
CONSELLERÍA DO MAR 69.777,55 €

OBXECTO

Se acuerda prorrogar la duración del Convenio Marco de Colaboración en materia estadística suscrito con fecha 20 de marzo de 2009 entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (antes Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino), y la Comunidad Autónoma de Galicia, hasta el 31 de diciembre de 2013.

DATA DA SINATURA

27/12/2012

VIXENTE

Non, Ata 31/12/2013


OBXECTO

Modificación do punto 1 da cláusula décimo quinta, do cadro financeiro do orzamento do GAC e do punto 1 da cláusula cuarta do convenio.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

31/12/2013

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR 3.253.333,33 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 1 " A MARIÑA-ORTEGAL" 0,00 €

OBXECTO

Modificación do punto 1 da cláusula décimo quinta, do cadro financeiro do orzamento do GAC e do punto 1 da cláusula cuarta do convenio.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

31/12/2013

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR 3.253.333,33 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 2 "GOLFO ÁRTABRO" 0,00 €

OBXECTO

Modificación do punto 1 da cláusula décimo quinta, do cadro financeiro do orzamento do GAC e do punto 1 da cláusula cuarta do convenio.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

31/12/2013

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR 8.133.333,33 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 3 "COSTA DA MORTE" 0,00 €

OBXECTO

Modificación do punto 1 da cláusula décimo quinta, do cadro financeiro do orzamento do GAC e do punto 1 da cláusula cuarta do convenio.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

31/12/2013

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR 8.133.333,33 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 4 "SEO FISTERRA, RÍA DE MUROS E NOIA" 0,00 €

OBXECTO

Modificación do punto 1 da cláusula décimo quinta, do cadro financeiro do orzamento do GAC e do punto 1 da cláusula cuarta do convenio.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

31/12/2013

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR 3.253.333,33 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 6 "RÍA DE PONTEVEDRA" 0,00 €

OBXECTO

Modificación do punto 1 da cláusula décimo quinta, do cadro financeiro do orzamento do GAC e do punto 1 da cláusula cuarta do convenio.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

31/12/2013

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR 3.253.333,33 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 7 "RÍA DE VIGO-A GUARDA" 0,00 €

OBXECTO

Modificación do punto 1 da cláusula décimo quinta, do cadro financeiro do orzamento do GAC e do punto 1 da cláusula cuarta do convenio.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

31/12/2013

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR 3.253.333,33 €
GRUPO DE ACCIÓN COSTEIRA (GAC) 5 "RÍA DE AROUSA" 0,00 €

OBXECTO

Modificar a cláusula primeira, obxecto, a cláusula terceira, relativa aos compromisos da Xunta de Galicia e a cláusula sétima, relativa á vixencia do convenio.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

09/06/2014

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 3.557.670,00 €
CONCELLO DE LUGO 0,00 €

OBXECTO

Modificar a cláusula terceira, relativa aos compromisos financeiros da Xunta de Galicia.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

23/12/2014

VIXENTE

Non

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 3.557.670,00 €
CONCELLO DE LUGO 0,00 €