Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2017-1533: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA APOIO AO ACCESO E ADECUACIÓN DO FINANCIAMENTO DAS EXPLOTACIÓNS AGRARIAS DE TODA A COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA AFECTADAS POLA SECA DO ANO 2017, INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE O IGAPE, AS ENTIDADES FINANCEIRAS E AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA

OBXECTO

O presente convenio ten por obxecto definir os termos de colaboración entre o Igape, as entidades de crédito e as sociedades de garantía recíproca (en diante SGR) para a instrumentación de dúas liñas de financiamento bonificado dirixido as explotacións agrarias de toda a Comunidade Autónoma de Galicia afectadas pola seca do ano 2017 co obxecto de adecuar e reforzar a súa estrutura financeira: Liña 1.- Refinanciamento de pasivos. Liña 2.- Apoio ao circulante.

TIPO

Convenio de Colaboración

DATA DA SINATURA

21/12/2017

VIXENTE

Non, Dende 21/12/2017 Ata 31/12/2018

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) 0,00 €
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, S.A. 0,00 €