Xunta de Galicia
Xacobeo 2021

2018-0866: CONVENIO ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DA XUNTA DE GALICIA E O CONCELLO DE BEARIZ PARA A INTEGRACIÓN NA REDE DE BIBLIOTECAS DE GALICIA DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DEPENDENTE DO MESMO

OBXECTO

Constitúe o obxecto deste convenio a integración da Biblioteca Pública Municipal de titularidade do Concello de Beariz, na Rede de Bibliotecas de Galicia, así como o establecemento das obrigas que, derivadas da dita integración, lles corresponden a cada unha das partes asinantes.

TIPO

Outros convenios

DATA DA SINATURA

14/05/2018

VIXENTE

Si, Dende 15/05/2018 Ata 14/05/2022

ENTIDADES ASINANTES

CANTIDADE

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 0,00 €
CONCELLO DE BEARIZ 0,00 €