CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO
Estrutura orgánica e funcional

Áreas nas que a Consellería exerce as funcións que ten atribuídas.

A Consellería de Cultura e Turismo é o departamento da Xunta de Galicia a que lle corresponden as competencias e funcións en materia de promoción e difusión da cultura, dos aspectos vinculados á protección e promoción do patrimonio cultural de Galicia e dos Camiños de Santiago; a promoción da lingua galega, así como a dirección, planificación, coordinación e execución da política lingüística da Xunta de Galicia; o recoñecemento, tutela e rexistro das fundacións culturais de interese galego e o impulso, coordinación e xestión da política autonómica en materia de turismo. Todo iso, de conformidade co establecido na Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se aproba o Estatuto de autonomía de Galicia, e o previsto na demais normativa que sexa de aplicación.

Consellería de Cultura e Turismo

Axencia de Turismo de Galicia

Axencia Galega das Industrias Culturais