DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Luns, 22 de marzo de 2004 Páx. 3.895

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

CÉDULA do 23 de febreiro de 2004, da Delegación Territorial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de expedientes sancionadores (PESAN1 2003/000822-1 e quince máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a continuación se relacionan, as resolucións dos expedientes instruídos por infracción da Lei 6/1991, do 15 de maio, de infraccións en materia de protección de recursos marítimo-pesqueiros (DOG nº 99, do 27 de maio).

Os interesados dispoñen dun prazo de dez días, contado a partir do día seguinte ó da publicación deste edicto, para examina-lo expediente e interpoñer, dentro do prazo que en cada caso se estableza, o recurso pertinente.

Os expedientes relacionados de seguido atópanse á disposición dos interesados na citada Delegación Territorial da Coruña, Ramón y Cajal, s/n, 5ª planta.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000822-1.

Denunciado: Alberto Manuel Ceballos Servia.

DNI: 46919718-V.

Enderezo: r/ Barcelona, 72-1º D, A Coruña.

Precepto infrinxido: 6.1º, 6.7º.

Sanción: 1.652,78 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000783-1.

Denunciado: Alberto M. Ceballos Horro.

DNI: 32756194-P.

Enderezo: pza. Washintong, 18-20 1º D, A Coruña.

Precepto infrinxido: 6.7º, 6.10º.

Sanción: 1.652,78 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000730-1.

Denunciado: Jesús Ángel Montero Papín.

DNI: 76364628-M.

Enderezo: r/ Lago Pais, 4, Fisterra.

Precepto infrinxido: 6.7º, 6.10º.

Sanción: 1.952,78 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000263-1.

Denunciado: José R. Rodríguez Pérez.

DNI: 76779649-Z.

Enderezo: avda. José Antonio, 10-4º, Boiro.

Precepto infrinxido: 6.7º.

Sanción: 300 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000390-1.

Denunciada: Isabel Romero Borja.

DNI: 32830676-Q.

Enderezo: Ponte Pasaxe, Conserveira Celta, A Coruña.

Precepto infrinxido: 6.7º, 6.10º.

Sanción: 751,27 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000423-1.

Denunciada: Rosa Romero Borja.

DNI: 32814860-R.

Enderezo: Ponte Pasaxe, Conserveira Celta, A Coruña.

Precepto infrinxido: 6.10º.

Sanción: 450,76 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000392-1.

Denunciada: Rosa Romero Borja.

DNI: 32814860-R.

Enderezo: Ponte Pasaxe, Conserveira Celta, A Coruña.

Precepto infrinxido: 6.10º.

Sanción: 450,76 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000388-1.

Denunciada: María Isabel Ceide López.

DNI: 32798896-E.

Enderezo: avda. Vilaboa, 137-3º drta., Vilaboa, Culleredo.

Precepto infrinxido: 6.10º.

Sanción: 450,76 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000004-1.

Denunciado: José Luis Planas Besteiro.

DNI: 32667414-P.

Enderezo: Alexandre Bóveda, 6-1º F, Mugardos.

Precepto infrinxido: 6.7º, 6.13º.

Sanción: 1.493,76 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/001245-1.

Denunciado: Santiago Fernández Pantín.

DNI: 32688884-L.

Enderezo: Telleiras, cuarteirón 22, portal 4-1º drta., Ferrol.

Precepto infrinxido: 6.1º.

Sanción: 1.803,04 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000563-1.

Denunciado: Juan Manuel Rodeiro Hermida.

DNI: 32702848-E.

Enderezo: Do Feal, 12 baixo, Narón.

Precepto infrinxido: 6.7º, 6.39º.

Sanción: 300,52 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000187-1.

Denunciado: Daniel Durillo Jiménez.

DNI: 32701338-F.

Enderezo: r/ Cedeira, 1-3º dta., Ferrol.

Precepto infrinxido: 6.7º, 6.12º.

Sanción: 829,26 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000224-1.

Denunciado: Gerardo Ollero Triñanes.

DNI: 52935192-W.

Enderezo: Bandalrio, 24, Cabo de Cruz, Boiro.

Precepto infrinxido: 6.7º.

Sanción: 300 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000458-1.

Denunciado: Juan Manuel Romariz González.

DNI: 32640377-L.

Enderezo: Río Mandeo, 12-14 3º esq., San Juan, Ferrol.

Precepto infrinxido: 7.7º.

Sanción: 18.232 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000225-1.

Denunciado: José R. Rodríguez Pérez.

DNI: 76779649-Z.

Enderezo: Arriba, 8, Rianxo.

Precepto infrinxido: 6.7º, 6.12º.

Sanción: 1.247,26 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2003/000865-1.

Denunciado: Roberto Calvo Alonso.

DNI: 32697537-R.

Enderezo: estrada da Palma, 79 B, Barallobre, Fene.

Precepto infrinxido: 6.7º.

Sanción: 150,26 euros.

De conformidade co previsto na orde da Consellería de Economía e Facenda do 23 de novembro de 2001 (DOG nº 235, do 5 de decembro), os importes das devanditas sancións deberán ser aboados nos prazos que establece o Regulamento xeral de recadación, ou do contrario procederase, sen máis trámite, ó seu cobro pola vía de constrinximento regulamentaria. Para o pagamento en período voluntario os interesados deberán recoller na antedita delegación territorial da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos o documento de ingreso correspondente.

A Coruña, 23 de febreiro de 2004.

Beatriz Mato Otero

Delegada territorial da Coruña