DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Luns, 22 de marzo de 2004 Páx. 3.904

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE CANGAS

ANUNCIO.

O Concello Pleno, en sesión celebrada o día 27 de febreiro de 2004, aprobou definitivamente o Plan Especial de Reforma Interior da Unidade de Actuación nº 9 das previstas nas NN.SS. de P. Municipal redactada pola arquitecta Miriam Arcas Ardura con visado colexial do 29 de novembro de 2003.

Copias debidamente dilixenciadas do expediente e do instrumento de planeamento foron remitidos á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda o 4 de marzo de 2004.

Contra o presente acordo poderá interporse recurso contencioso-administrativo perante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses desde a presente publicación sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso que se estime pertinente.

Cangas, 8 de marzo de 2004.

José Enrique Sotelo Villar

Alcalde-presidente