DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Luns, 22 de marzo de 2004 Páx. 3.905

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE CULLEREDO

ANUNCIO de nomeamento de funcionaria.

Faise público o nomeamento de Ana Isabel Oteruelo Pérez, titular do DNI nº 9264864-G, como funcionaria de carreira da escala de Administración especial, subescala técnica, como técnico de xuventude, grupo C, cun complemento de destino nivel 20 e cun complemento específico de 4.549,72 euros. O nomeamento fíxose por decreto desta alcaldía con data do 11 de febreiro de 2004, que resolve o concurso conovocado por resolución da alcaldía con data do 12 de agosto de 2003 (BOE nº 243, do 10 de outubro e DOG nº 186, do 25 de setembro).

O prazo de toma de posesión comezará a contarse a partir do día seguinte ó do cesamento, que terá

que efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes a esta publicación.

O que se fai público en cumprimento do preceptuado no artigo 25.2º, do Real decreto 364/1995, do 10 de marzo.

Culleredo, 11 de febreiro de 2003.

P.D. (Resolución alcaldía 18-6-2003,

BOP do 19 de xullo)

Mª Alicia Ferreiro Varela

Cuarta tenente de Alcalde