DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Luns, 22 de marzo de 2004 Páx. 3.908

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA

ANUNCIO.

No BOP do 11 de marzo de 2004, publicáronse as bases xerais e específicas de varios procesos selectivos convocados por esta deputación provincial para cubri-las seguintes prazas vacantes incluídas en diversas ofertas de emprego público.

-3 prazas de técnico de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala técnica e integrada no grupo A, por quenda libre.

-2 prazas de técnico de xestión, encadrada na escala de Administración xeral, subescala de xestión e integrada no grupo B, por promoción interna.

-1 praza de administrativo de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala administrativa e integrada no grupo C, por promoción interna.

-2 prazas de auxiliar de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala auxiliar e integrada no grupo D, por promoción interna.

-4 prazas de auxiliar de Administración xeral, encadrada na escala de Administración xeral, subescala auxiliar e integrada no grupo D, por quenda libre.

-3 prazas de ordenanza, encadradas na escala de Administración xeral, subescala subalterna, e integradas no grupo E, por quenda libre.

-1 praza de técnico de contabilidade e e fiscalización, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico superior e integrada no grupo A, por promoción interna.

-1 praza de técnico medio en prevención de riscos laborais, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico medio e integrada no grupo B, por quenda libre.

-1 praza de enxeñeiro técnico ou aparellador, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico medio e integrada no grupo B, por quenda libre.

-1 praza de traballador social, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico medio e integrada no grupo B, por quenda libre.

-1 praza de delineante, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico auxiliar e integrada no grupo C, por promoción interna.

-1 praza de delineante, encadrada na escala de Administración especial, subescala técnica, clase técnico auxiliar e integrada no grupo C, por quenda libre.

-3 prazas de encargado camiñeiro, encadradas na escala de Administración especial, subescala servicios especiais, clase persoal de oficios e integradas no grupo D, por promoción interna.

-2 prazas de oficial camiñeiro, encadradas na escala de Administración especial, subescala servicios especiais, clase persoal de oficios e integrada no grupo D, por promoción interna.

-5 prazas de operario especialista, encadradas na escala de Administración especial, subescala servicios especiais, clase persoal de oficios e integradas no grupo E, por quenda libre.

A presentación de solicitudes poderá facerse, ben no rexistro xeral da Deputación Provincial de Pontevedra, ben en calquera das formas establecidas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, no prazo de vinte días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación no BOE.

Pontevedra, 11 de marzo de 2004.

Rafael Louzán Abal

Presidente da Deputación Provincial de Pontevedra