DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 94 Martes, 18 de maio de 2004 Páx. 6.973

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

RESOLUCIÓN do 4 de maio de 2004 pola que se dispón a publicación da relación de buques incluídos no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Lei 6/1993, do 11 de maio, de pesca de Galicia, condiciona o acceso ao exercicio da actividade de explotación dos recursos mariños a aquelas embarcacións que estean inscritas no Rexistro de Matrícula de Buques e no censo de embarcacións pesqueiras e auxiliares de acuicultura de Galicia, ademais de contar coas habilitacións administrativas correspondentes. Esta vinculación da actividade pesqueira á inscrición no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia é reiterada no Decreto 425/1993, do 17 de decembro, polo que se refunde a normativa vixente sobre o permiso de explotación para exercer a actividade pesqueira e marisqueira, que no seu artigo 7 estende a todas as embarcacións que operan nas augas de competencia da Comunidade Autónoma de Galicia ou que estean rexistradas nela. E no seu artigo 9 prevé que o dereito para obter o permiso de explotación está limitado ás embarcacións que estean inscritas no Rexistro de Buques da Consellería de Pesca e Asuntos

Marítimos.

E, pola súa parte, o Decreto 424/1993, polo que se aproba o Regulamento da actividade pesqueira, limita o exercicio desta actividade ás embarcacións que teñan a súa base en portos do litoral galego e que estean incluídas no Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia.

Dado o elevado número de buques pesqueiros con porto base na Comunidade Autónoma de Galicia, estableceuse o Rexistro de Buques como fórmula para controlar o esforzo pesqueiro sobre os recursos mariños de xeito que aquel esforzo sexa compatible coa explotación equilibrada dos recursos. Por esa razón a normativa condiciona o dereito de pesca á obtención do permiso de explotación e á súa inscrición no Rexistro de Buques Pesqueiros como mecanismo para garantir ese control.

O Decreto 420/1993, do 17 de decembro, veu refundir a normativa vixente en materia de rexistros de buques e de empresas halioalimentarias que no seu artigo 4 inclúe o Rexistro de Buques Pesqueiros que teñan o seu porto base na Comunidade Autónoma de Galicia. O artigo 5 dese decreto advirte que o incumprimento desta obriga rexistral implicará a imposibilidade de exercer a actividade de explotación de recursos mariños, con independencia das sancións ou da imposibilidade de ser beneficiarios de axudas ou subvencións ou doutros dereitos de que poida ser obxecto. É clara, polo tanto, a vinculación da inscrición no Rexistro de Buques Pesqueiros ao exercicio da pesca.

O rexistro ten por finalidade, ademais dun control do esforzo pesqueiro, dispor dunha información fiable e actualizada sobre a frota que radica en Galicia, o que non se consegue se non dispoñemos dun rexistro vivo, áxil e actualizado en que se recollan todas as incidencias, situacións e modificacións durante a vida do buque rexistrado e, se é o caso, a súa desaparición. É necesario que o rexistro sexa activo co fin de obter un coñecemento completo e permanentemente actualizado deste sector polo que é preciso facer constar no rexistro os cambios de base efectuados, os cambios de titularidade ou as baixas por inoperatividade do buque e o resto das modificacións ou incidencias que lle afecten.

A Orde do 8 de maio de 2002 pola que se actualiza o Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen normas sobre a súa xestión e control, tivo a finalidade de proceder á depuración e actualización do Rexistro de Buques Pesqueiros de Galicia atendendo especialmente a aqueles buques que carecen do preceptivo permiso de explotación, condición esencial para poder exercer a pesca, así como aos que deben ser baixa definitiva por ser irrecuperables, inoperativos, en desmantelamento, afundidos ou exportados, tal como se prevé na normativa básica do Estado en materia de actualización do Censo da Frota Pesqueira Operativa.

Realizada conforme as previsións da orde citada a depuración e actualización do Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia, publicouse no Diario Oficial de Galicia do 4 de setembro de 2003 a relación de buques incluídos no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Na disposición citada no parágrafo anterior establecíase un prazo de tres meses para que os interesados puidesen formular as súas alegacións; concluído este e feitas as comprobacións e depuracións oportunas, procede a publicación do rexistro debidamente actualizado.

Por todo o anterior, en virtude da habilitación feita ao conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos na disposición derradeira do Decreto 420/1993,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Publicar como anexos I e II desta orde as relacións que comprenden a totalidade dos buques incluídos no Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia correspondentes, respectivamente, á terceira e cuarta lista -buques extractivos e auxiliares-.

Artigo 2º

A actualización do Rexistro de Buques Pesqueiros realizarase de conformidade co procedemento establecido no articulado da Orde do 8 de maio de 2002,

pola que se actualiza o Rexistro de Buques Pesqueiros da Comunidade Autónoma de Galicia e se establecen normas sobre a súa xestión e control (DOG do 16 de maio; corrección de erros con impreso de inscrición no DOG do 2 de setembro).

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2004.

Enrique César López Veiga

Conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos

ANEXO I

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

41222º HABIA DE VIR E VEU3CO-1-23751992CO001673A CORUÑA

50124A VELLA3CO-2-32021992CO001860A CORUÑA

51947AGUSTINA3CO-2-33111992CO003352A CORUÑA

24668ANA ISABEL3VI-5- 8-002000CO005467A CORUÑA

52748ANDURIÑA3VI-4-56241992PO001967A CORUÑA

15526AROSA CATORCE3CO-2-38461992PO000491A CORUÑA

15541AROSA DOCE3CO-2-38451992PO000425A CORUÑA

15540AROSA NUEVE3CO-2-38441992PO000423A CORUÑA

15527AROSA QUINCE3CO-2-38471992PO000490A CORUÑA

52060AURORA3CO-2-26181992CO002470A CORUÑA

4143BICHUCA3CO-2-37301992CO003880A CORUÑA

25178BOGAVANTE SEGUNDO3CO-2- 3-012002CO005569A CORUÑA

55175BRUMA3CO-7-30901997CO005041A CORUÑA

22475BUJAN VILA3CO-2- 2-921992CO003930A CORUÑA

3720CABO FINISTERRE3CO-5-19301992CO002906A CORUÑA

23781CABO HORNOS II3CO-2- 3-961996CO004975A CORUÑA

14365CARMEN BELEN3GI-7-17521992CO002395A CORUÑA

5655CARMEN CARRIL3CO-4-11751998CO005231A CORUÑA

58011CATAVENTOS UNO3CO-2- 4-012001CO005540A CORUÑA

53647CECILIA3CO-3-11071996CO004756A CORUÑA

24440CHANTEIRO3VI-5- 14-992000CO005423A CORUÑA

50129CHELO3CO-2-2581992CO002611A CORUÑA

56677CHOLITO3CO-3-13091999CO005364A CORUÑA

50115CHON3CO-2-35341992CO001692A CORUÑA

50966CHONA3CO-2-25701992CO001652A CORUÑA

5032CONCEPCION PINO3CO-2-38521992CO001614A CORUÑA

25500COSTA AZUL UNO3VILL-16-022004CO005695A CORUÑA

51929DORINDA3CO-2-25691992CO001497A CORUÑA

3635ELIFE NUMERO TRES3GI-4-20291992CO001602A CORUÑA

51924ELVIRA3CO-2-30361992CO001702A CORUÑA

51275ENRIQUE PUENTE3CO-2-34761996CO004743A CORUÑA

15733FARELO3CO-2-38771992CO001384A CORUÑA

22065FERNANDO JOSE3CO-4- 1-911994CO004480A CORUÑA

22770FRISAN3CO-2- 1-941995CO004563A CORUÑA

24860GALAXIA DOS3CO-2- 4-002001CO005508A CORUÑA

23080GRACIELA ISABEL3CO-2- 3-951996CO004688A CORUÑA

14668HERMANOS FORMOSO3CO-2-38231992CO001622A CORUÑA

9288HERMANOS RODRIGUEZ NOVO3CO-2-38141992CO001487A CORUÑA

14126HIMAJO PRIMERO3CO-3-15511992CO001331A CORUÑA

5058INDIFERENTE3CO-2-35161992CO002528A CORUÑA

12161ISABELITA3CO-2-29671992CO001637A CORUÑA

51280ISOLINA3CO-2-35421996CO004764A CORUÑA

4146J. VALIÑO3CO-1-23841992CO001437A CORUÑA

52057JOFER3CO-2-33981992CO004424A CORUÑA

51289JORGE PRIMERO3CO-2-38591992CO002525A CORUÑA

15496JOSE GERMAN3FE-3-19351992CO003204A CORUÑA

14478JUPITER3CO-4-19031992CO001636A CORUÑA

9855LAGUNAK3SS-1-22941996CO004712A CORUÑA

50967LAICA3CO-2-30921996CO004770A CORUÑA

53589LAURA3CO-3-15701992CO002571A CORUÑA

51254LLEINI3CO-2-38421996CO004758A CORUÑA

50972LOLA3CO-2-25661992CO001595A CORUÑA

50951LOLA3CO-2-30371992CO003351A CORUÑA

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

51281LUISA3CO-2-31371992CO002482A CORUÑA

13714MALANTE3CO-3-15331992CO003298A CORUÑA

50964MANOLO3CO-2-29091992CO001679A CORUÑA

57424MANUELA3VILL-1-25401992CO003465A CORUÑA

22154MAR CANTABRICO3CO-2-911992CO001380A CORUÑA

25819MAR MARES3VI-2- 3-032004CO005744A CORUÑA

53633MARACAIBO3CO-3-13221992CO003333A CORUÑA

3634MARCELO3CO-2-37441992CO001450A CORUÑA

52053MARI3CO-2-33471997CO005037A CORUÑA

51260MARI LOLI3CO-2-25871996CO004768A CORUÑA

51290MARIA3CO-2-26031992CO001490A CORUÑA

52059MARIA3CO-2-37631992CO001588A CORUÑA

51283MARIA3CO-2-25641992CO002526A CORUÑA

51262MARIA3CO-2-35691997CO005165A CORUÑA

12160MARIA3CO-3-32411997CO005166A CORUÑA

12126MARIA ANGELICA3CO-4-14501992CO003014A CORUÑA

50963MARIA DE LAS NIEVES3CO-2-25681992CO001367A CORUÑA

51941MARIA DEL CARMEN3CO-2-29691997CO005070A CORUÑA

50968MARIA DEL MAR3CO-2-34531996CO004769A CORUÑA

50117MARIA ELENA3CO-2-35031992CO002466A CORUÑA

57705MARIA IRENE3CO-3-35631998CO005184A CORUÑA

53597MARIA ISABEL3CO-3-15481992CO001625A CORUÑA

50969MARIA JESUS3CO-2-30201992CO001597A CORUÑA

13299MARIA JOSE3CO-5-17711992CO001587A CORUÑA

52063MARIA LUISA3CO-2-34641992CO001642A CORUÑA

57883MARIA LUISA M3CO-2- 1-991999CO005406A CORUÑA

51259MARIA OLGA3CO-2-35771992CO001448A CORUÑA

50960MARIA TERESA3CO-2-31801998CO005195A CORUÑA

54644MARINA3CO-2-29161992CO001631A CORUÑA

2289MARINA3FE-4-6511998CO005209A CORUÑA

52062MARIPOSA3CO-2-38391992CO004425A CORUÑA

50970MARUXA3CO-2-25951992CO002491A CORUÑA

51247MARY FINA3CO-2-21011992CO002463A CORUÑA

9261MARY LUZ3CO-2-30521992CO001623A CORUÑA

9274MEDUSA3VI-5-90841992CO002340A CORUÑA

50961MINA3CO-2-22701992CO001603A CORUÑA

12015MONTE ALEN3SS-1-22892003CO005624A CORUÑA

51263MORLAN3CO-2-37021992CO001438A CORUÑA

8737NIMBA3VILL-4-17031992PO001653A CORUÑA

11257NOSA VIRXEN DO LORETO3CO-7-34991992CO001848A CORUÑA

25060NOVO ALBORADA3CO-2- 5-012002CO005559A CORUÑA

25595NOVO CAZADOR3CO-2- 4-022003CO005638A CORUÑA

25068NOVO JUNDIÑA3VI-5- 7-012003CO005621A CORUÑA

14778NUEVO MANOLO MAINEZ3ST-4-25061992PO001536A CORUÑA

25193NUEVO MAR DOS3CO-2- 1-012002CO005568A CORUÑA

52064NUEVO SOLITARIO3CO-2-37311992CO001484A CORUÑA

51250NURIA3CO-2-37691992CO001494A CORUÑA

51257PARROTE3CO-2-27411992CO001491A CORUÑA

25464PEIXEMAR DOS3CO-2- 1-022003CO005632A CORUÑA

5026PENA BURELA3FE-2-28241992CO001329A CORUÑA

50125PERUCA3CO-2-29911992CO002338A CORUÑA

23031PILAR TERESA3GI-8- 2-952001CO005550A CORUÑA

4136PINASA3CO-2-24731992CO002465A CORUÑA

3892PLAYA DE LAGA3ST-2-14251992CO002530A CORUÑA

25421PORTOMAR3CO-2- 3-022003CO005623A CORUÑA

21558PUNTA COUSO3VI-2-23681992PO001104A CORUÑA

20139RADOCHE PRIMERO3CO-2-38671992CO002472A CORUÑA

50965RAMON3CO-2-34581992CO001657A CORUÑA

22907RENE SEGUNDO3CO-2- 4-941996CO004989A CORUÑA

58170RUCA3CO-2- 3-982003CO005656A CORUÑA

25495SANTAMAR3CO-2- 2-022003CO005633A CORUÑA

3898SANTILLANA DE CABEZA3ST-4-25191992CO002519A CORUÑA

4946SEGUNDA EMMA3CO-2-28831992CO001594A CORUÑA

22790SEGUNDO MAR CASPIO3CO-2- 2-941994CO004490A CORUÑA

25392SIEMPRE ELIFE3FE-2- 1-022002CO005616A CORUÑA

13300SIEMPRE FIFI3CO-2-37561992CO001606A CORUÑA

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

24102SIGRAS3CO-2- 2-981999CO005342A CORUÑA

53600SONIA3CO-3-15311992CO001651A CORUÑA

57542SUEIRO3CO-3-15571992CO001648A CORUÑA

53586TONO3CO-3-15801992CO002562A CORUÑA

50132TOÑITO3CO-2-28481992CO001440A CORUÑA

58202UNDARIA3CO-2- 1-032004CO005712A CORUÑA

11411VAMOS INDO3CO-4-15961992CO001511A CORUÑA

51249VENTUREIRA3CO-2-34031992CO001483A CORUÑA

4132VIRGEN BLANCA3CO-2-37341992CO001675A CORUÑA

25484VIRGEN DEL FARO3CO-2- 2-012003CO005628A CORUÑA

50120XOUBA3CO-2-36501997CO005022A CORUÑA

51916A GIA3VI-7-34921997PO004839A GUARDA

25526ALEMAR PRIMERO3VI-5- 10-022003PO005324A GUARDA

53663ALMUDENA3VI-7-33721995PO004343A GUARDA

53661AMANCIO3VI-7-30921992PO000380A GUARDA

23587AMEAL3VI-7- 15-972003PO005363A GUARDA

23084AMEL3VI-7- 11-942002PO005269A GUARDA

53672ANA DEL MAR3VI-7-31391998PO004962A GUARDA

57745ANCORA TRES3VI-7- 17-971998PO004909A GUARDA

2237ARAN3VI-7-34681992PO000383A GUARDA

51688ARENAL3VI-7-32631992PO001608A GUARDA

50916ATALAYA3VI-7-33421992PO000296A GUARDA

53673ATREVIDA3VI-7-32331992PO001607A GUARDA

24576BALEA UNO3VI-7- 11-992000PO005131A GUARDA

23966BALUEIRO TERCEIRO3VI-7- 13-981998PO004991A GUARDA

51898BENITO3VI-7-32671992PO001643A GUARDA

22914BETANIA3VI-7- 9-941996PO004537A GUARDA

1137BONITO3VI-7-32341992PO001457A GUARDA

56504BRISA SUAVE3VI-7-35611992PO001585A GUARDA

51689CABO DE MAR3VI-7-25871992PO000294A GUARDA

51545CANTINFLAS3VI-6-35331994PO004115A GUARDA

20310CEDES3GI-4-21811992PO001606A GUARDA

51547CELI3VI-7-33911995PO004345A GUARDA

51918CELIA3VI-7-33761992PO001615A GUARDA

14955CHATO TERCERO3VI-5-98671992PO001605A GUARDA

51678CHE3VI-7-35361992PO001451A GUARDA

23960CLARIBEL MARIA3VI-7- 25-961998PO004949A GUARDA

51899CONCHI3VI-7-32601996PO004467A GUARDA

21749COSTA DO CEO3VI-7-35531992PO000301A GUARDA

23137DADIMAR3VI-5- 6-951996PO004453A GUARDA

23250DADIMAR DOS3VI-5- 7-961996PO004717A GUARDA

57872DANIEL3VI-7-33511992PO001616A GUARDA

21698DANIEL Y MARIA3VI-7-35581992PO000384A GUARDA

15662DAVID3CO-6-22361992CO001094A GUARDA

56650ELENA3VI-7-33881992PO001428A GUARDA

57871ERICA SEGUNDA3VI-7- 23-981999PO005021A GUARDA

51905FATIMA3VI-7-34261992PO001583A GUARDA

23816FUTRE3VI-7- 6-981998PO004972A GUARDA

23174GEDI3VI-5- 4-961996PO004739A GUARDA

12933GENEROSO SEGUNDO3VI-7-32961992PO001461A GUARDA

614GLORIA3VI-7-29071992PO001453A GUARDA

51911HADA3VI-7-34781992PO001438A GUARDA

51922ISABEL3VI-7-32401997PO004897A GUARDA

25655JORSE3VI-7- 6-032004PO005415A GUARDA

53938JOSE3VI-7-31891992PO001467A GUARDA

11384JUAN ANTONIO3VI-7-35471992PO000299A GUARDA

22448LELO3VI-7- 4-922004PO005406A GUARDA

50520LUCI3VI-5-100571996PO004743A GUARDA

57034LUIS3VI-7-35651992PO002219A GUARDA

14862LUSITANIA3VI-7-35161999PO005058A GUARDA

25201LUSITANIA PRIMERO3VI-7- 6-992002PO005255A GUARDA

24404LUZADA3VI-7- 13-992000PO005099A GUARDA

23862MARDANI3VI-7- 11-981998PO004985A GUARDA

51920MARIO3VI-7-35071997PO004876A GUARDA

23303MARISMAR3VI-7- 6-962003PO005301A GUARDA

23129MARIVI UNO3VI-7- 4-952004PO005405A GUARDA

23044MAURI3VI-7- 10-942003PO005311A GUARDA

56644MIGUEL3VI-7-34191992PO001646A GUARDA

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

56651MOLONI3VI-7-35041992PO001647A GUARDA

7123MONSERRAT Nº 43VI-7-35271992PO001463A GUARDA

23125MONXO SEGUNDO3VI-5- 15-951996PO004541A GUARDA

21734NANGE3VI-7-35561992PO001448A GUARDA

51912NOELIA3VI-7-35121992PO001584A GUARDA

53937NORMA3VI-7-33611992PO001648A GUARDA

24976NOVO ALONSO3VI-7- 1-012001PO005198A GUARDA

24280NOVO EUSTAQUIO3VI-7- 9-991999PO005070A GUARDA

23423NUEVO CEDES3VI-5- 1-971998PO004986A GUARDA

14154NUEVO EDUARDO3VI-7-35061992PO000298A GUARDA

1116NUEVO GERMAN3VI-7-33971992PO001441A GUARDA

2733NUEVO MAR ALEGRE3VILL-3-92211992PO002724A GUARDA

23099NUEVO RAMSES3VI-5- 7-951996PO004449A GUARDA

14999O COVELO3VI-5-98791992PO000283A GUARDA

24610O GALOPIN3VI-7- 4-002000PO005140A GUARDA

25447O KEVIN3VI-5- 4-022003PO005303A GUARDA

25387O TABA3VI-7- 3-022004PO005403A GUARDA

2620PEGAL3VI-4-53751992PO000956A GUARDA

23496PEGUSA3VI-7- 3-971998PO004915A GUARDA

1038PEPE Nº 43VI-8-6121992PO001619A GUARDA

51902PILAR3VI-7-34251992PO001623A GUARDA

23471PINILLOS PRIMERO3VI-7- 7-971997PO004818A GUARDA

634PLAYA DE SABON3VI-7-35211992PO001624A GUARDA

10258PLAYA DE SOMO3VI-5-98481992PO001433A GUARDA

51917POLVORA3VI-7-33981992PO001625A GUARDA

23449PONTE TAMUXE3VI-7- 24-961997PO004787A GUARDA

603PUNTA BARBELA3VI-7-30611992PO000276A GUARDA

601PUNTA BARBELA NUMERO DOS3VI-7-32092002PO005288A GUARDA

24241PUNTA ROBALEIRA UN3VI-7- 24-981999PO005059A GUARDA

23528RAMSES DOUS3VI-7- 14-971997PO004867A GUARDA

56601RAPOSO3VI-6-32421994PO004112A GUARDA

21788RIBEL TERCERO3VI-7-35541992PO001446A GUARDA

22296ROBERO3VI-7- 1-921996PO004488A GUARDA

3368SAMANTA PAZ3VI-5-95091992PO001595A GUARDA

51910SANTANTON3VI-7-32071992PO000282A GUARDA

15483SEGUNDO RIBEL3VI-7-35491992PO000274A GUARDA

23761SIEMPRE SAN BENITO3VI-7-23971999PO005010A GUARDA

21768SUSO3VI-7-35571992PO000293A GUARDA

23815TANIA MARIA3VI-7- 5-981999PO005011A GUARDA

53927TIBURON3VI-7-31051995PO004341A GUARDA

15417TINTORETA3VI-5-99342004PO005401A GUARDA

23861TULY3VI-7- 12-981998PO004987A GUARDA

51914ULISES3VI-7-35421996PO004723A GUARDA

602VICENTE BAZ3VI-7-32411992PO001466A GUARDA

51897VICTORIA3VI-7-32931992PO001620A GUARDA

56620VIRGEN DEL MAR3VI-6-32361992PO003085A GUARDA

15525XIADA3VI-5-99591992PO001444A GUARDA

5550YANKE3GI-4-20461992PO001593A GUARDA

25778ZUMAYA DOS3VI-7- 35-022004PO005398A GUARDA

52331A VER3VI-8-91992PO001202ALDÁN - HÍO, O

53048AGRIPINA3VI-4-52341992PO003797ALDÁN - HÍO, O

53146AGUSTIN3CO-1-18941992CO003937ALDÁN - HÍO, O

51999AGUSTIN3VI-3-18581992PO001144ALDÁN - HÍO, O

53121ALBA3VI-4-54221992PO000237ALDÁN - HÍO, O

57228ALBINO CAPITAN DOS3VI-4- 2-951996PO004471ALDÁN - HÍO, O

22726ALMIRANTAS3VI-4- 1-931994PO004158ALDÁN - HÍO, O

56539ANDREA3VI-3- 1-911992PO004082ALDÁN - HÍO, O

53042ATREVIDA3VI-4-53101992PO000201ALDÁN - HÍO, O

53055ATREVIDA3VI-4-42021992PO000210ALDÁN - HÍO, O

3392ATREVIDO3VI-3-16621992PO000196ALDÁN - HÍO, O

13822BEGOÑA3VI-4-57111992PO000226ALDÁN - HÍO, O

14835CARMEN3VI-4-56911992PO000208ALDÁN - HÍO, O

52185CARMEN3VI-4-37261994PO004216ALDÁN - HÍO, O

24858CARRELO DOUS3VI-3- 3-992001PO005190ALDÁN - HÍO, O

53711CHICHITA3VI-4-52191992PO000228ALDÁN - HÍO, O

53742CONCHITA3VI-4-51291992PO000227ALDÁN - HÍO, O

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

53695COYA3VI-4-52141992PO000205ALDÁN - HÍO, O

52192DIANA3VI-4-39811992PO002018ALDÁN - HÍO, O

24235ENSENADA UNO3VI-4- 4-981999PO005080ALDÁN - HÍO, O

2628FACUCA3VI-4-55141992PO000930ALDÁN - HÍO, O

56698FITA3VI-4-55101992PO000204ALDÁN - HÍO, O

53707HORA BUENA3VI-4-55531992PO000231ALDÁN - HÍO, O

52167JUANITA3VI-4-47151992PO000225ALDÁN - HÍO, O

52141MARI3VI-4-52931992PO000234ALDÁN - HÍO, O

57295MARIA DEL CARMEN3VI-5-88701992PO001666ALDÁN - HÍO, O

52766MARIA DEL PILAR3VI-4-55771992PO001730ALDÁN - HÍO, O

52228MARIA INES3VI-4-51981992PO000209ALDÁN - HÍO, O

2555METEORO SEGUNDO3VI-4-54931992PO000194ALDÁN - HÍO, O

52753MUCHA3VI-4-52831992PO000982ALDÁN - HÍO, O

57817NA PEDRA UNO3VI-4- 11-961999PO005051ALDÁN - HÍO, O

24407NERGA A3VI-4- 5-992000PO005093ALDÁN - HÍO, O

51057NO TE RIAS3VI-3-12481992PO000179ALDÁN - HÍO, O

24525NOA S3VI-4- 6-992000PO005115ALDÁN - HÍO, O

53732OLGA3VI-4-53161992PO000224ALDÁN - HÍO, O

52168OS GUIMERANS3VI-4-51481992PO000207ALDÁN - HÍO, O

53127PINELA3VI-4-53131992PO000267ALDÁN - HÍO, O

57927PINELA M3VI-4- 2-002000PO005161ALDÁN - HÍO, O

23617PUNTA COUSO UNO3VI-4- 7-971997PO004906ALDÁN - HÍO, O

2637QUE QUIERES3VI-4-44081994PO004223ALDÁN - HÍO, O

56606RAFA3VI-4-55961992PO003730ALDÁN - HÍO, O

56643RICARDO3VI-7-33931992PO001650ALDÁN - HÍO, O

57041RITA CUATRO3VI-4- 1-941994PO004277ALDÁN - HÍO, O

50027SINGLADURA3VI-4-50031992PO000220ALDÁN - HÍO, O

53468TRES HERMANOS3VI-1-12891992PO003580ALDÁN - HÍO, O

56691TU Y YO3VILL-2-45291992PO003934ALDÁN - HÍO, O

50596AGUSTINA3VI-8-10731992PO001468ARCADE

50105ALBA3VI-5-80251998PO004948ARCADE

50599ALFONSO3VI-8-10031992PO001469ARCADE

54771ANA MARIA3VI-5-79971992PO000623ARCADE

50443ANA VICTORIA3VI-5-98081992PO003450ARCADE

52293ANABEL3VI-8-9401992PO003097ARCADE

50008ANGELINA3VI-4-56641992PO001808ARCADE

56234BEATRIZ3VI-5-98701992PO000602ARCADE

56582BRION3VI-8-12191992PO001472ARCADE

52282CAPULLO3VI-8-901994PO004212ARCADE

1801CARMELO3VILL-3-54511992PO002473ARCADE

56236CAROLINA3VI-5-63291992PO002892ARCADE

56237COMBUIÑA3VI-5-82131992PO002893ARCADE

50366DEJAME EN PAZ3VI-5-97811992PO003752ARCADE

54787EDITA3VI-5-81311994PO004213ARCADE

50605EL MAR3VI-8-8411994PO004214ARCADE

52607EMILIA3VI-8-7371992PO001475ARCADE

52279ESTRELLA3VI-8-6751992PO004211ARCADE

56097FELICIDAD3VI-5-74791996PO004489ARCADE

56238FERMINA3VI-5-99301992PO000613ARCADE

50513GAVIOTA3VI-5-65831992PO001477ARCADE

50682JULIA3VI-8-6771992PO001481ARCADE

52276KATIUSCA3VI-8-9571992PO001482ARCADE

50600KINSO3VI-8-7941992PO004210ARCADE

52307LAS DOS GEMELAS3VI-8-7181992PO000009ARCADE

52319LAURITA3VI-8-3311992PO001483ARCADE

52556LETICIA3VI-8-12031992PO002886ARCADE

52626LINIÑO3VI-8-3551992PO000609ARCADE

54681LIRA3VI-5-82031992PO000621ARCADE

50598LORENZO3VI-8-1921992PO003088ARCADE

52674MARI LOLI3VI-8-5071995PO004354ARCADE

50511MARIA3VI-5-81881992PO001485ARCADE

52683MARIA DEL CARMEN3VI-8-3101992PO000063ARCADE

52291MARIA JESUS3VI-8-10071992PO003094ARCADE

54671MARIA JOSEFA3VI-5-80071992PO000598ARCADE

52258MARIA TERESA3VI-8-11751992PO001488ARCADE

52296MARIA VICTORIA3VI-8-9041992PO001489ARCADE

50603MARIBEL3VI-8-11531992PO001490ARCADE

50601MARUJA3VI-8-6401992PO000601ARCADE

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

56246NARANJERA3VI-5-82021992PO000607ARCADE

52330NENA3VI-8-341992PO002885ARCADE

52622NIEVITAS3VI-8-4141992PO003588ARCADE

50597NIEVITAS3VI-8-2432000PO005121ARCADE

50054NOS VAMOS3VI-4-43621996PO004590ARCADE

54768PALOMA3VI-5-99551992PO001492ARCADE

55995PATRIA3VI-5-78841992PO000611ARCADE

50607PEGASO3VI-8-7451992PO001493ARCADE

55994PEPE3VI-5-94671992PO000603ARCADE

54760PERLA3VI-5-97991992PO000606ARCADE

52260PICHON3VI-8-11591992PO003092ARCADE

54656PILAR3VI-5-64731992PO002894ARCADE

55993PUENTE ARCADE3VI-5-69441992PO000610ARCADE

50608PUERTO MARIN3VI-8-11231992PO001494ARCADE

54673RIO3VI-8-4971992PO003089ARCADE

52284ROMARIZ3VI-8-10611992PO001496ARCADE

51599SALOME3VI-8-8631992PO000620ARCADE

54658SITA3VI-5-69381992PO001498ARCADE

52598TANA3VI-8-8941992PO003091ARCADE

50685TERE3VI-8-6371992PO001499ARCADE

56231TERROR DE LOS MARES3VI-5-61321992PO002882ARCADE

56245VOLVORETA3VI-5-100171992PO000604ARCADE

2291AGUSTIN3FE-4-23991992CO002651ARES

14644BEGOÑITA3CO-7-28271992CO002652ARES

2258BRISA DEL MAR3FE-4-26791992CO002653ARES

11279CLERSA UNO3VILL-3-90761992CO000965ARES

14702ENIM3FE-4-30481992CO002657ARES

2301HALCON3FE-4-21511992CO002660ARES

8315JAVIER3CO-4-12811992CO002663ARES

58040KAMBA3FE-4- 4-002001CO005555ARES

2290LEONIDA3FE-4-21801992CO002664ARES

4018M. PRESAS3CO-1-24781992CO001474ARES

2277ME VOY3CO-2-24551992CO002667ARES

25846NUEVO POLAR3FE-4- 4-032004CO005711ARES

25850NUEVO SANDRA3CO-7- 2-032004CO005713ARES

2280PALOMA3FE-4-27851992CO002670ARES

24109PUNTA DA BOUGA3CO-6- 3-981999CO005327ARES

2376QUINSITO3VILL-3-79431992CO001265ARES

22043REINA CONSUELO3FE-4-2911992CO002673ARES

22543RIO EZARO3CO-5-15401992CO002674ARES

52074MARIA ELENA3CO-4-17821992CO004177AROU

53417AIDA3VI-6-32311993PO004108BAIONA

58152ALAY3VI-6- 4-022003PO005323BAIONA

50484ALCIRA3VI-6-31981994PO004123BAIONA

25577ALICIA V3VI-6- 2-022003PO005336BAIONA

57439ALTAIR DOS3VI-5-10961998PO004976BAIONA

57703ANA3VI-5-101311995PO004310BAIONA

25372ANCHOUZA3VI-6- 4-012002PO005285BAIONA

54763ANGEL3VI-5-100101992PO003757BAIONA

25514ANGELA DEL MAR3VI-6- 5-012003PO005313BAIONA

24192ANILLOS3VI-6- 1-991999PO005042BAIONA

50444ANTESER3VI-5-97981992PO001750BAIONA

56667ANUNCIADA3VI-6-20491992PO003018BAIONA

20746ARIAS3VI-6-31681992PO001757BAIONA

15079AVE DEL MAR3VI-5-97791992PO001762BAIONA

2613BANIA3VI-4-51221996PO004608BAIONA

22169BELEN3VI-5- 9-911992PO000517BAIONA

57738BEREDU3VI-6- 2-971998PO004912BAIONA

53352BETY3VI-6-31111996PO004514BAIONA

58145BLACH M3VI-6- 1-022003PO005310BAIONA

4275BOTONES3VI-6-26471992PO004006BAIONA

22493BOTONES II3VI-6-32061992PO001754BAIONA

21890CACHUCHO3VI-6-32441992PO001759BAIONA

50486CAMILO3VI-6-28651992PO004068BAIONA

50975CARMEN3VI-6-29091995PO004316BAIONA

57482CENIT3VI-6-30731997PO004881BAIONA

52041CHATA3VI-2-18761995PO004363BAIONA

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

53357COMANDO3VI-6-32271992PO003805BAIONA

57806DELFIN3VI-6-30261995PO004311BAIONA

56658DIANA3VI-6-31511992PO004025BAIONA

50549DIANA II3VI-5-98541992PO003795BAIONA

54663DIANA III3VI-5-98831992PO003755BAIONA

21780DURAN3VI-6-32401994PO004127BAIONA

57694EMILIA3VI-6-22191992PO003756BAIONA

54757ESTELA3VI-5-98891992PO001774BAIONA

24060ESTELAS3VI-6- 2-981998PO005005BAIONA

54664FATIMA3VI-5-98651992PO000534BAIONA

23236FE TRES3VI-6- 4-951996PO004513BAIONA

14077FILOCHA3VI-4-49051992PO003924BAIONA

50978FINA3VI-6-26081992PO001811BAIONA

24190FRAYLET3VI-6- 3-981999PO005033BAIONA

24650GAIFAR DOUS3VI-6- 3-002000PO005150BAIONA

57404JAKELIN3VI-6-30811997PO004826BAIONA

53427JAVI3VI-6-30911992PO004013BAIONA

50357JOSE PRIMERO3VI-5-99371992PO003405BAIONA

14196JOSIÑO3VI-6-32081992PO001763BAIONA

56719LA LEYENDA3VI-6-32461992PO003759BAIONA

57983LASER F3VI-6- 5-002001PO005186BAIONA

57162LAVERCA3VI-6- 3-951996PO004728BAIONA

14814LIBERTAD3VI-6-32151992PO001554BAIONA

14330LIGERA3VI-8-10711992PO001766BAIONA

50491LILIA3VI-6-31241992PO002899BAIONA

16067LOLAIA3VI-6-32101992PO003105BAIONA

25476LUBINA J3VI-6- 3-022003PO005312BAIONA

53429LUIS3VI-6-30861995PO004308BAIONA

56763LUPE3VI-6-32121994PO004139BAIONA

50498MANUEL3VI-6-32331992PO004007BAIONA

23820MAR BO3VI-6- 3-971997PO004880BAIONA

2605MAR NOVO3VI-4-54681992PO004041BAIONA

51950MARCOS3VI-6-31391992PO001738BAIONA

50494MARIA3VI-6-30651994PO004120BAIONA

50548MARINA3VI-5-98531999PO005036BAIONA

24491MARSUA J3VI-6- 1-002000PO005107BAIONA

24333MARUXIA SIETE3VI-6- 1-951999PO005056BAIONA

50497MARY LUZ3VI-6-32211992PO001755BAIONA

4291MELA3VI-5-97021992PO001746BAIONA

50987MITA3VI-6-31851992PO001639BAIONA

50499MONICA3VI-6-30681992PO002900BAIONA

50500NATALIA MARBEL3VI-6-31251992PO001747BAIONA

25227NOVO LEYENDA UN3VI-6- 1-012002PO005249BAIONA

54766NUEVA CELY3VI-5-99021992PO001744BAIONA

4254NUEVO MIGUELIÑO3VI-6-29271992PO001752BAIONA

51968NUEVO PACHAN3VI-6-31401992PO001743BAIONA

23567NUEVO VANESA3VI-6- 1-971997PO004862BAIONA

50501PAQUITA3VI-6-29991992PO003922BAIONA

54758PAZ3VI-5-98521994PO004155BAIONA

57944PERCEBE TRES3VI-6- 4-981999PO005020BAIONA

12903PINTA DE COLON3VI-6-26971992PO003760BAIONA

25026PITUSA A3VI-6- 2-012001PO005216BAIONA

24743PUNTA BOI3VI-6- 4-002000PO005170BAIONA

21815R. FONTAN3VI-5-11281994PO004135BAIONA

14030ROCA3VI-6-31601992PO001751BAIONA

15200ROSA3VI-4-54231992PO004042BAIONA

51967ROSARIO3VI-6-27311992PO001813BAIONA

4278SAN PELAYO3VI-6-32241992PO004119BAIONA

50856SARITA3VI-6-23281994PO004173BAIONA

53440SETUBAL3VI-6-31341992PO001769BAIONA

50091SILVIA3VI-5-98501994PO004128BAIONA

58046SIRENA M3VI-6- 6-012002PO005237BAIONA

52664SON O MELLOR3VI-8-7051992PO000504BAIONA

15651TERESA3VI-6-29241992PO004069BAIONA

20315TIBURON3VI-6-30821992PO001741BAIONA

53442TIMO3VI-6-30991992PO000525BAIONA

50995TINO3VI-6-30441992PO004066BAIONA

50976TINTIN3VI-6-27641992PO004008BAIONA

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

25076TU Y YO DOS3VI-6- 3-012001PO005227BAIONA

57150URU3VI-6- 2-951996PO004616BAIONA

22875UXIA UNO3VI-6- 3-941995PO004309BAIONA

57770VENTO SEGUNDO3VI-6- 4-971998PO004938BAIONA

50996VERENA3VI-6-31751994PO004116BAIONA

58053VISTA MAR UNO3VI-6- 7-012002PO005243BAIONA

24314YAK3VILL-57-941996PO004633BAIONA

52657YOLANDA3VI-8-9441992PO000093BAIONA

4270ZULEMITA3VI-6-30251992PO003015BAIONA

51020ANTONIO3CO-1-24531992CO003081BARALLOBRE

51010AUXILIAR NIÑA BONITA3CO-1-23351992CO004306BARALLOBRE

51018CASAL3CO-1-25261992CO003074BARALLOBRE

53188CUBANO3CO-1-24631992CO003075BARALLOBRE

57470DIVINA3CO-4-10491998CO005233BARALLOBRE

4008DORIS3CO-2-36131992CO002510BARALLOBRE

58017DREAM TEAM3FE-4- 5-012001CO005536BARALLOBRE

2282HALIFAX3FE-4-30371992CO002661BARALLOBRE

23352HERBOSA3FE-4- 3-961997CO005020BARALLOBRE

53180LAGARES3CO-1-23821992CO003043BARALLOBRE

57905LINA CINCO3CO-1- 2-992000CO005431BARALLOBRE

50959MARIA3CO-2-29701992CO001600BARALLOBRE

2287MARIA DOLORES3FE-4-24081992CO003106BARALLOBRE

51024MENDEZ3CO-1-25611992CO003061BARALLOBRE

56356NANDO3CO-1-25351992CO004231BARALLOBRE

57992NELIÑO3CO-1- 3-002001CO005519BARALLOBRE

52061NURIA3CO-2-35611998CO005301BARALLOBRE

50135OSCAR3CO-2-37671992CO001492BARALLOBRE

9230QUINITO3VI-7-35461992PO001598BARALLOBRE

58018REXA UNO3FE-4- 8-012001CO005547BARALLOBRE

53174ROSA3CO-1-25041992CO003033BARALLOBRE

53165RULO3CO-1-23531992CO003032BARALLOBRE

23362ZALO SEGUNDO3FE-4- 1-951996CO004961BARALLOBRE

55001MARIA3VI-5-97231997PO004783BOUZAS

23239ABUELO LELO3VI-3- 2-961996PO004719BUEU

56589ALI-KATES3VI-3-19761992PO000146BUEU

9171AMANCIO3VI-3-18201992PO000103BUEU

55013ANA3VI-5-97071992PO000024BUEU

57185ANA MARIA ONCE3VI-3- 7-951996PO004609BUEU

24063ANCORA SEIS3VI-3- 2-981999PO005072BUEU

25760ANDREA S3VI-3- 1-032003PO005366BUEU

9483ARCOS3VI-1-14631992PO000577BUEU

25096ARPELO3VI-3- 5-002001PO005228BUEU

53325ARSENIO3VI-3-12321992PO001150BUEU

9129AUDAZ Nº23VI-3-18541992PO000132BUEU

7739AVE DEL MAR3VI-3-16921992PO000124BUEU

50864BALO3VI-3-18961994PO004219BUEU

21747BATMAN3VI-3-19741992PO003637BUEU

23185BEN FEITO DOUS3VI-3- 11-951996PO004587BUEU

52722BENI3VI-4-53461992PO000368BUEU

52441BENITO3VILL-3-24591992PO003955BUEU

57570BLANCA3VI-5-99261994PO004228BUEU

25506BORRASCA DOS3VI-3- 2-022003PO005319BUEU

57789BRISA CUATRO3VI-3- 4-951996PO004519BUEU

10742CALVARIO3VILL-3-95311992PO000100BUEU

13340CANELIÑA3VI-3-18141992PO001152BUEU

54532CARMELA3VI-4-50081992PO001156BUEU

53327CARMEN3VI-3-16251992PO000152BUEU

53320CAROLAY3VI-3-19391992PO001119BUEU

7759CASILDO3VI-3-16831992PO000112BUEU

56542CATI3VI-8-12161992PO000182BUEU

14200CENTINELA3VI-3-17951992PO000097BUEU

51994CHARO3VI-3-19551992PO000151BUEU

7761CIGALA3VI-3-18801992PO000119BUEU

7774COCIÑEIRO PRIMEIRO3VI-2-21191992PO001155BUEU

22624COMO SEA DOS3VI-5- 2-931994PO004141BUEU

57497CORAL3VI-3-15621997PO004863BUEU

23094CRO-III3VI-3- 2-951996PO004469BUEU

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

4265DAVILA3VI-6-27671992PO001551BUEU

23096DELTA DOS3VI-3- 3-951996PO004452BUEU

9149DORADA 43VI-3-17911992PO000156BUEU

7749DOS HERMANOS3VI-3-14991992PO000159BUEU

8626EL MINI3VI-2-22281994PO004193BUEU

9477ELMO II3VI-3-19541992PO000147BUEU

51047ELVIRA3VI-3-13871992PO004099BUEU

12092ESCALO3VI-3-18151992PO000110BUEU

14946ESPERANZA Y BLAS3VI-4-50231992PO000136BUEU

9147ESTELA 2º3VI-3-18551992PO000133BUEU

13341EVILIA3VILL-3-82451992PO000158BUEU

51990FINITA II3VI-3-19311994PO004194BUEU

25272FLETAN TRES3VI-3- 4-012002PO005267BUEU

9152GAMBA3VI-3-19281992PO000125BUEU

53119GAYA3VI-4-56571992PO000945BUEU

56524GIL DOPAZO3VI-2-23761992PO001413BUEU

15350GOMAR3VI-3-19481992PO000167BUEU

13462GUIXAR3VI-5-87541994PO004221BUEU

25097HADES UN3VI-3- 5-012002PO005236BUEU

7778HALLADO GONZALEZ3VI-4-40281992PO001141BUEU

57647HELENA3VI-4- 6-971997PO004903BUEU

24671HERMANOS REIRIZ3VI-3- 4-002000PO001519BUEU

51052ILDA3VI-3-13261992PO000177BUEU

5563JESUS DEL GRAN PODER Nº23VILL-1-22201992PO001107BUEU

9128JOCABAL3VI-3-18531992PO000140BUEU

13789JOSAVEGUI3VI-3-19021992PO000135BUEU

57775JOSEFA3VI-3-2801998PO004961BUEU

14402JUAN3VI-3-19151992PO001154BUEU

14545LAPAMAN3VI-3-19241992PO000171BUEU

50090LIBERTAD3VI-5-98801995PO004298BUEU

14201LITA3VI-3-18981992PO000104BUEU

13998LOBA3VILL-4-5921996PO004628BUEU

52005LOLA3VI-3-7891992PO000164BUEU

54733LUCERO3VI-5-100441992PO001686BUEU

23248MADIMAR3VI-3- 1-961996PO004598BUEU

7735MANOLITO 3º3VI-3-18311992PO001147BUEU

53010MANUELA3VI-1-16871992PO001377BUEU

14119MAR DE ESPAÑA Nº33VI-3-19141992PO000134BUEU

7765MAR DE ONS DOS3VI-3-18701992PO000111BUEU

53005MARAXE3VI-1-18521992PO001563BUEU

22943MARCOS DOS3VI-1- 3-941994PO004282BUEU

15471MAREIRO3VI-4-56591992PO002868BUEU

56622MARI3VI-3-19681992PO000153BUEU

13343MARI FLORA3VI-3-18991992PO000165BUEU

21659MARIA DEL CARMEN3VI-3-19721992PO000163BUEU

53312MARIA ROSITA3VI-3-12861992PO000148BUEU

53314MARIA TERESA3VI-3-16901992PO000168BUEU

3032MARIANO3VILL-3-89831992CO003876BUEU

13800MARIN DE BUEU3VI-3-19031992PO000108BUEU

22750MARUXA3VI-3- 1-931994PO004109BUEU

53322MERCEDES3VI-3-17831992PO000105BUEU

50848MIRIAN3VI-1-19331994PO004196BUEU

51316MIRTA3VI-2-22781992PO001411BUEU

53313MONICA3VI-3-18901996PO004495BUEU

56508MONICA MARIA3VI-4-57291995PO004320BUEU

25128NAYARA TRES3VI-3- 6-002002PO005234BUEU

2619NEPTUNO3VI-4-53011992PO000916BUEU

23959NEPTUNO CUATRO3VI-3- 4-961997PO004858BUEU

21023NON SEI3VI-3-19611992PO000166BUEU

57344NUEVA RAMONA3VI-3-11951996PO004599BUEU

7770NUEVO CELITA3VI-3-18851992PO001145BUEU

23141NUEVO CORAL3VI-3- 10-951996PO004726BUEU

9143NUEVO DE ONS3VI-3-16781992PO002771BUEU

22305NUEVO ENVIDIOSO3VI-3- 1-921992PO002769BUEU

22884NUEVO FATIMA3VILL-53-941994PO004290BUEU

23111NUEVO VERACRUZ3VI-3- 6-951997PO004823BUEU

9145NUEVO VIRGEN DEL CARMEN3VI-3-18181992PO001364BUEU

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

9130NUEVO VOLADOR3VI-3-18591992PO000118BUEU

24615NUEVO YOLANDA UNO3VI-3- 2-992000PO005146BUEU

21547O FREIXO3VI-3-19661992PO003099BUEU

13073O MEREXO3CO-3-15401992CO002538BUEU

14581OCAMPO3VI-1-18471992PO000586BUEU

51049OLGA3VI-3-19451992PO000175BUEU

24587PEQUE J3VI-3- 1-002000PO005138BUEU

51981PEREGRINA3VI-3-8671992PO000173BUEU

7741PLAYA DE BELUSO3VI-3-18501992PO000114BUEU

7768PLAYA DE BON3VI-3-17671992PO000117BUEU

24271PLAYA DE COVELO3VI-3- 1-991999PO005073BUEU

22381PUNTA TREMIÑO DOS3VI-3- 2-921996PO004472BUEU

8863PURA3VILL-4-5321992PO002404BUEU

23115RAIMA3VI-3- 1-951996PO004474BUEU

52221RAMONA3VI-4-54551992PO001948BUEU

56367RAYA3VI-4-57151992PO001058BUEU

24058RAYGON3VI-3- 3-981999PO005060BUEU

53310REINA DEL MAR3VI-3-16271992PO000150BUEU

51053REY3VI-3-14711995PO004295BUEU

23038REY CENDON3VI-2- 1-951996PO004715BUEU

7760ROBIN3VI-3-16711992PO000143BUEU

50881ROSA3VI-3-12021992PO001149BUEU

53311ROSANA3VI-3-18381992PO000160BUEU

15881SAN MARTIÑO3VI-3-19581992PO000169BUEU

23112SAPILO3VI-3- 5-951996PO004709BUEU

22683SEGUNDO BUENO3CO-5- 6-931994CO004481BUEU

21640SEGUNDO DOS MIL3VILL-3-102101992PO003597BUEU

24685SEMAR TRES3VI-3- 3-002000PO005162BUEU

57923SIN PENSAR DOS3VI-3- 2-002000PO005148BUEU

15142SOY DEL MAR3VI-1-18811992PO001117BUEU

56873TERESA3VI-5-74951992PO002905BUEU

14505TIBURON3VI-3-19211992PO000126BUEU

54674TRITON3VI-5-99791995PO004307BUEU

52039VEN E MIRA3VI-3-19421992PO000170BUEU

56664VENTO3VI-4-57261994PO004195BUEU

21651VIRGEN DE LOS MARES3VI-3-19711992PO000172BUEU

21592XA ME VEDES3VILL-3-102031992PO000154BUEU

23076XERCO3VI-3-19811992PO001143BUEU

57731YATE3VI-3-7331997PO004757BUEU

57167YOLI3VI-5-101251994PO004294BUEU

9132ZAPATEIRO3VI-3-17111992PO000144BUEU

57854ZARAY DOS3VI-3- 9-951996PO004511BUEU

23734ZEUS UNO3VI-8- 2-951996PO004545BUEU

14429A COSTA DE LUGO3FE-2-29711992LU000158BURELA

2484ABREGO3FE-1-18851992LU000176BURELA

24129ADRIALEX3FE-1- 2-981999LU000333BURELA

24786ADRIANA Y ALEX3FE-2- 7-002001LU000367BURELA

6325ADVIENTO3CO-2-35441992LU000227BURELA

23341ALEXIA3VI-5- 8-961997PO004810BURELA

22565ANCRISU3FE-2- 1-931994LU000277BURELA

1194ANDREA3FE-2-29431992LU000249BURELA

6338ANTONIO NEPOMUCENA3FE-1-12811992LU000261BURELA

25129ARCA UNO3VI-5- 13-012002LU000378BURELA

24370AXIÑA3FE-1- 2-991999LU000350BURELA

5606BEATA TERESA JORNET3AL-2-17171992CO002649BURELA

9435BETI ZORIONAK3FE-2-30011992LU000229BURELA

11317CAMBEIRO TRES3CO-6-21731992LU000155BURELA

22137CARROMEIRO3CO-5- 9-911992CO001358BURELA

10499CIBELES3BI-4-1971998LU000319BURELA

11427CIELITO3CO-4-16371992CO004335BURELA

6348COSTA DEL SOL3FE-2-27581992LU000057BURELA

6629COSTA DEL VIETNAM3CO-7-33251992CO002618BURELA

24719EDUMA3FE-1- 4-002000LU000365BURELA

22707EMAICA3FE-2- 4-931996LU000296BURELA

1209ENCIMA DEL MAR3FE-2-29131992LU000182BURELA

23041ESPADIN DOUS3FE-1- 2-941996LU000299BURELA

15165ESTHER3VI-3-19341992PO000109BURELA

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

15754ESTRELLA DE DAVID3GI-4-21551994LU000282BURELA

6342FRE3FE-2-28651992LU000104BURELA

8637GENEROSA3VI-2-23591992PO001355BURELA

334GONRUBEN3FE-2-29101992CO002987BURELA

23978HERMANOS LABAEN3FE-2- 3-981998LU000327BURELA

10517IPARTZA3CO-2-38291992CO002469BURELA

20302ISLA DE SAN VICENTE3FE-3-19571992CO002623BURELA

4707ITA3CO-3-14391992CO003203BURELA

24715LEDICIA3FE-1- 3-002000LU000366BURELA

22819LIBERIANA3FE-2-29481996LU000305BURELA

25124LLAVE DE BURELA3VI-5- 19-002002LU000377BURELA

1225LLAVE DEL MAR3FE-2-28541992LU000113BURELA

12940LOLI Y MERCHE3CO-7-33861992LU000066BURELA

23934LOS CASARROTOS3GI-8- 3-982001LU000372BURELA

23454MADRE JOSEFA UNO3FE-2- 2-971997LU000308BURELA

284MADRE QUERIDA3GI-4-19841992LU000073BURELA

23348MARCIALITO QUINTO3VI-1- 2-961996PO004713BURELA

3037MARTINA3VI-8-6921992CO003878BURELA

24160MARTINEZ QUELLE3FE-2- 1-991999LU000334BURELA

24090MENDAÑA3FE-2- 4-981999LU000330BURELA

6195MIÑO3VILL-5-1851992PO003720BURELA

23579MOISES DANIEL3FE-3- 1-971997CO005162BURELA

11369MONTE SALTO3FE-3-19211996LU000295BURELA

24599NAI ALICIA3FE-1- 2-002000LU000360BURELA

578NORTE3CO-6-21781992CO003982BURELA

246NUEVA CAMILA3GI-8-10891992LU000152BURELA

4735NUEVA PERCEBEIRA3CO-3-14571992LU000103BURELA

23726NUEVO AMADORIN3FE-1- 1-971997LU000316BURELA

279NUEVO EBENECER3GI-4-18381992LU000076BURELA

286NUEVO ISIDORO3GI-4-16831992LU000093BURELA

50369NUEVO JUAN JOSE3FE-2-29611992LU000230BURELA

289NUEVO MARIA ESTHER3ST-1-10241992LU000125BURELA

21893NUEVO MARIA REYES3GI-4-22101999LU000346BURELA

15008NUEVO MONTE BLANCO3CO-3-15781992CO002539BURELA

1189NUEVO SAN JAIME3VI-5-89781992LU000173BURELA

23584NUEVO SATURNO JUAN3FE-2- 5-971997LU000309BURELA

23184NUEVO VILLA LLANES3FE-2- 2-961996LU000304BURELA

23639O CANTIÑO3FE-2- 9-971997LU000313BURELA

23710O PADRIÑO3FE-2- 7-971997LU000317BURELA

24186OLEAJE3FE-2- 5-991999LU000336BURELA

22649PACHILAN3GI-4- 4-932001LU000370BURELA

13371PACHOLO3CO-7-31291992CO001991BURELA

6334PARDO3GI-4-19631992LU000109BURELA

6973PASTOR NAUTA3ST-1-10411992LU000063BURELA

22328PENAS BRANCAS3FE-1- 1-921994LU000278BURELA

22369PESCORIAL3CO-2- 1-921992LU000276BURELA

1201PILAR ROCA3FE-2-28281992LU000218BURELA

23999PLAYA DE RIL3VI-5- 11-981998PO004978BURELA

5116PLAYA DE SAMIL3CO-2-38311992CO001612BURELA

25824PORTO DE NOIS3FE-2- 1-012004LU000390BURELA

10098PROMONTORIO TERCERO3VILL-1-44791992LU000086BURELA

22656PUNTA DO CASTRO3FE-2- 3-931994LU000284BURELA

25016PUNTA DO XUNCOS3VI-5- 2-012001LU000374BURELA

21897RAFAEL3ST-4-25942002LU000380BURELA

22078RAUL PRIMERO3FE-2-30071992LU000269BURELA

23666RAYMI3VI-5- 14-971998LU000326BURELA

7391REY DOS MARES3CO-2-34281992CO001382BURELA

15968RIBELA3FE-4-30611992LU000196BURELA

23724RIO XUNCO3FE-2- 10-971998LU000318BURELA

3299SARGO3VI-5-84811992LU000180BURELA

11362SEGUNDA LUCITA3CO-5-18441992LU000114BURELA

25246SIEMPRE ANTARES3VI-5- 3-022002LU000385BURELA

23561SIEMPRE BELLA VISTA3FE-2- 6-971997LU000311BURELA

24291SIEMPRE CALAFATE3FE-1- 3-991999LU000341BURELA

24358SIEMPRE CASINA3FE-2- 10-991999LU000345BURELA

24494SIEMPRE DAVID3FE-1- 5-992000LU000356BURELA

265SIEMPRE FORTUNA3FE-1-18371992LU000157BURELA

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

24499SIEMPRE NUEVO ANGEL3VI-5- 3-002000LU000357BURELA

25406SIEMPRE PERLA3VI-5- 7-022002PO005293BURELA

23363SIEMPRE SAN PRUDENCIO3FE-2- 4-961997LU000307BURELA

1224SUEIRAS3FE-2-28171992LU000231BURELA

15989TOBALINA3GI-4-21761999LU000337BURELA

6357VALLE FRAGA3ST-4-25511992LU000126BURELA

250VIEIRASA3VI-5-81051992LU000211BURELA

9433VILLA DE ONDARROA3BI-4-171992LU000174BURELA

15056VIRGEN DE LOURDES3CO-3-15831992CO002385BURELA

1228VIRGEN DE PASTORIZA3FE-2-29841992LU000080BURELA

258YOSU ENEKO3GI-4-17331992LU000069BURELA

7333ZAMORANO PRIMERO3ST-4-23661992LU000257BURELA

56813ABAL3VILL-2-46391992CO000584CABO DE CRUZ - BOIRO

53952ALEX3VILL-2-46661992CO000792CABO DE CRUZ - BOIRO

58016ALKAID UN3VILL-21-002001CO005552CABO DE CRUZ - BOIRO

56183ALMA3VILL-2-43431992CO000876CABO DE CRUZ - BOIRO

57814ANAY3VILL-22-981999CO005325CABO DE CRUZ - BOIRO

20320ANGELITA3VILL-3-91521992CO000473CABO DE CRUZ - BOIRO

57051AROÑA3VILL-2-43691995CO004520CABO DE CRUZ - BOIRO

56983ATRACA3VILL-2-38101995CO004525CABO DE CRUZ - BOIRO

57739AUXILIAR DEL B.M.3VILL-3-73111996CO004904CABO DE CRUZ - BOIRO

57244AUXILIAR JOSELIN3VILL-2-41841992CO000599CABO DE CRUZ - BOIRO

56187AVE3VILL-2-48691992CO000600CABO DE CRUZ - BOIRO

57517BACELO3VILL-2-48681992CO003479CABO DE CRUZ - BOIRO

57161BARCO3VILL-23-911992CO003671CABO DE CRUZ - BOIRO

57593BASA3VILL-2-42701996CO004926CABO DE CRUZ - BOIRO

56185BEN3VILL-2-45021992CO000602CABO DE CRUZ - BOIRO

57031BESU3VILL-2-37231996CO004896CABO DE CRUZ - BOIRO

57399BIOCHA3VILL-2-38681992CO000604CABO DE CRUZ - BOIRO

51074BRAÑA3VILL-2-43821992CO000606CABO DE CRUZ - BOIRO

57613BRAZOS3VILL-2-44461992CO004057CABO DE CRUZ - BOIRO

56924CALA3VILL-2-35981992CO004109CABO DE CRUZ - BOIRO

21293CALMITA3VILL-2-45931992CO000610CABO DE CRUZ - BOIRO

57642CAMINO CONDE3VILL-3-80881992CO003933CABO DE CRUZ - BOIRO

57640CARMEN3VILL-2-30861992CO003809CABO DE CRUZ - BOIRO

57527CAROVI3VILL-2-45401992CO003674CABO DE CRUZ - BOIRO

53974CASTILLA3VILL-2-41221992CO002731CABO DE CRUZ - BOIRO

57564CEMA3VILL-2-48831996CO004852CABO DE CRUZ - BOIRO

23555CENTOLO3VILL-33-971997CO005143CABO DE CRUZ - BOIRO

57518CHARO3VILL-2-44641992CO003374CABO DE CRUZ - BOIRO

50583CHELITO3VILL-2-47411992CO000798CABO DE CRUZ - BOIRO

57671CHILE UNO3VILL-3-20961998CO005274CABO DE CRUZ - BOIRO

57009CHULA3VILL-22-921992CO004204CABO DE CRUZ - BOIRO

56195CHUSPITA3VILL-2-42641992CO003812CABO DE CRUZ - BOIRO

57429CONCHA P.3VILL-2-47991992CO003638CABO DE CRUZ - BOIRO

53953CONCHITA3VILL-2-47861992CO003665CABO DE CRUZ - BOIRO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

10441CONSUMA3VILL-2-43701992CO001726CABO DE CRUZ - BOIRO

51096COSTADAL3VILL-2-42481992CO001727CABO DE CRUZ - BOIRO

56950CRISTI3VILL-2-45771992CO003620CABO DE CRUZ - BOIRO

7276DIANA3VILL-2-45521992CO000887CABO DE CRUZ - BOIRO

56739DIVI3VILL-2-38501992CO000800CABO DE CRUZ - BOIRO

57529DOGAR3VILL-2-38521996CO004918CABO DE CRUZ - BOIRO

57638DOS AMIGOS3VILL-2-31371998CO005215CABO DE CRUZ - BOIRO

57492ELENA3VILL-2-34961996CO004822CABO DE CRUZ - BOIRO

53380ELENA MARIA3VILL-3-97621992CO000617CABO DE CRUZ - BOIRO

56820ENCA3VILL-2-42571992CO000618CABO DE CRUZ - BOIRO

57000F.M.3VILL-2-42791992CO000625CABO DE CRUZ - BOIRO

50572FANI3VILL-2-41381992CO000619CABO DE CRUZ - BOIRO

56903FATI3VILL-2-46731992CO003621CABO DE CRUZ - BOIRO

57700FELICIDAD3VILL-2-42491998CO005304CABO DE CRUZ - BOIRO

50394FONTENLA3VILL-3-89881992CO000810CABO DE CRUZ - BOIRO

56181FRANCAR3VILL-2-41481992CO000811CABO DE CRUZ - BOIRO

53951GAVIOTA3VILL-2-34561992CO000814CABO DE CRUZ - BOIRO

58135GENUCHA UNO3VILL-23-982003CO005619CABO DE CRUZ - BOIRO

57410GOLONDRINA3VILL-2-48961992CO000628CABO DE CRUZ - BOIRO

51088GRETA3VILL-2-48651992CO000629CABO DE CRUZ - BOIRO

57632HAITI3VILL-2-39281992CO003373CABO DE CRUZ - BOIRO

56732HONDA3VILL-2-43251995CO004518CABO DE CRUZ - BOIRO

51094INA3VILL-2-44261992CO000630CABO DE CRUZ - BOIRO

51169ISABEL3VILL-3-95461992CO000822CABO DE CRUZ - BOIRO

56196ITA3VILL-2-38061992CO000442CABO DE CRUZ - BOIRO

57152IVAN TRES3VILL-22-951996CO004944CABO DE CRUZ - BOIRO

56854J.H.3VILL-2-30321996CO004891CABO DE CRUZ - BOIRO

57585JAO DOS3VILL-36-951997CO005049CABO DE CRUZ - BOIRO

56573JOEL3VI-2-23751991CO000115CABO DE CRUZ - BOIRO

57652JORMA3VILL-2-43331996CO004897CABO DE CRUZ - BOIRO

53957JOSBA3VILL-2-42341992CO002783CABO DE CRUZ - BOIRO

57664JOVEN CRISTOBAL3VILL-2-48911996CO004887CABO DE CRUZ - BOIRO

51082KARINA3VILL-2-42931992CO000636CABO DE CRUZ - BOIRO

57021KORONDA3VILL-2-45731996CO004991CABO DE CRUZ - BOIRO

57781L.C.3VILL-2-37981996CO004823CABO DE CRUZ - BOIRO

51076LENS3VILL-2-48271992CO000638CABO DE CRUZ - BOIRO

57473LEPE3VILL-2-37861992CO000489CABO DE CRUZ - BOIRO

57656LIBERTI3VILL-1-39931992CO004068CABO DE CRUZ - BOIRO

51081LINA3VILL-2-38831992CO003377CABO DE CRUZ - BOIRO

56723LOHER3VILL-3-83591995PO004574CABO DE CRUZ - BOIRO

56197LUVI3VILL-2-37871992CO000834CABO DE CRUZ - BOIRO

57281MACAR3VILL-2-44121992CO003690CABO DE CRUZ - BOIRO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

56901MACHOTE3VILL-2-48491996CO004914CABO DE CRUZ - BOIRO

57476MAIKA3VILL-2-43501992CO004198CABO DE CRUZ - BOIRO

53967MALENA3VILL-2-46791992CO000916CABO DE CRUZ - BOIRO

58206MAR DE AROUSA3VILL-22-032004CO005727CABO DE CRUZ - BOIRO

56920MARI PAZ3VILL-2-46221992CO002818CABO DE CRUZ - BOIRO

57673MARIA DE LA CRUZ3VILL-2-40371992CO004123CABO DE CRUZ - BOIRO

57741MARIA JESUS3VILL-2-36041992CO003807CABO DE CRUZ - BOIRO

55857MARIA LUCIA3VILL-2-38531997CO005061CABO DE CRUZ - BOIRO

57209MARIPOSA3VILL-3-77241992CO000843CABO DE CRUZ - BOIRO

51101MARPI3VILL-2-44001992CO000844CABO DE CRUZ - BOIRO

57697MELIA3VILL-3-77641992CO003679CABO DE CRUZ - BOIRO

57575MENTIRA3VILL-2-35961992CO000847CABO DE CRUZ - BOIRO

53954MERCEDES3VILL-2-36931992CO000644CABO DE CRUZ - BOIRO

57709MIRAME3VILL-2-37001998CO005286CABO DE CRUZ - BOIRO

56814MU-DA3VILL-2-39381992CO000851CABO DE CRUZ - BOIRO

51090MUÑIZ3VILL-2-48341992CO000853CABO DE CRUZ - BOIRO

57121NIRO3VILL-2-37471992CO000648CABO DE CRUZ - BOIRO

56748NUCI3VILL-2-41201992CO004021CABO DE CRUZ - BOIRO

56994NUEVO FINOTA3VILL-2-43241992CO003822CABO DE CRUZ - BOIRO

56726NUEVO SOL3VILL-2-48921992CO000650CABO DE CRUZ - BOIRO

51083NUSANTA3VILL-2-43171992CO000652CABO DE CRUZ - BOIRO

57383OSCAR3VILL-2-46471996CO004817CABO DE CRUZ - BOIRO

57432PACOVI3VILL-2-44841992CO000658CABO DE CRUZ - BOIRO

57477PARRALA3VILL-2-43561992CO003861CABO DE CRUZ - BOIRO

52090PAZ3VILL-3-95741992CO002835CABO DE CRUZ - BOIRO

57555PEQUENA DOUS3VILL-24-961997CO005013CABO DE CRUZ - BOIRO

56835PERO3VILL-2-38491992CO003849CABO DE CRUZ - BOIRO

57166PIMPINA3VILL-3-81861992CO000668CABO DE CRUZ - BOIRO

57331POR FIN3VILL-2-47521996CO004752CABO DE CRUZ - BOIRO

57611PREMIO3VILL-3-83771997CO005133CABO DE CRUZ - BOIRO

57489RASAN3VILL-2-39151996CO005006CABO DE CRUZ - BOIRO

52508RAYO UNO3VILL-3-95721992CO001268CABO DE CRUZ - BOIRO

57443REBORDELO3VILL-2-45711992CO003862CABO DE CRUZ - BOIRO

51089ROCI3VILL-2-48641992CO000679CABO DE CRUZ - BOIRO

51100ROSTI3VILL-2-47321992CO000683CABO DE CRUZ - BOIRO

56790RUA3VILL-2-47921992CO000685CABO DE CRUZ - BOIRO

56918SABINA3VILL-2-48851992CO000687CABO DE CRUZ - BOIRO

56194SAN3VILL-2-38241992CO000863CABO DE CRUZ - BOIRO

56843SEBALA3VILL-2-41851992CO000686CABO DE CRUZ - BOIRO

56614SEGUNDA BRISA3VILL-39-921992CO003099CABO DE CRUZ - BOIRO

57194SERRAQUES3VILL-2-45971992CO002856CABO DE CRUZ - BOIRO

57290SIEIRA3VILL-21-911992CO000697CABO DE CRUZ - BOIRO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

57046SIRA3VILL-2-45271992CO003683CABO DE CRUZ - BOIRO

57625SONIA3VILL-2-42531996CO004907CABO DE CRUZ - BOIRO

56743SUSANA3VILL-2-41731992CO001786CABO DE CRUZ - BOIRO

57743SUSANA SEGUNDA3VILL-2-45691995CO004526CABO DE CRUZ - BOIRO

57536TERESA3VILL-2-27231992CO003853CABO DE CRUZ - BOIRO

56910TE-RI3VILL-2-39441995CO004516CABO DE CRUZ - BOIRO

56993TIJO3VILL-2-45031992CO000867CABO DE CRUZ - BOIRO

52838TINI3VILL-3-86861992CO002947CABO DE CRUZ - BOIRO

56729TORRE3VILL-2-44311992CO000703CABO DE CRUZ - BOIRO

57373TRES HERMANAS3VILL-2-45391992CO000868CABO DE CRUZ - BOIRO

57160TRICHA3VILL-2-48661992CO002873CABO DE CRUZ - BOIRO

57690TRIMAR3VILL-2-40691997CO005172CABO DE CRUZ - BOIRO

57291TRUBI3VILL-2-44821992CO004196CABO DE CRUZ - BOIRO

56860TUBIO II3VILL-2-48941992CO001783CABO DE CRUZ - BOIRO

57241VENDAVAL3VILL-2-40781992CO000872CABO DE CRUZ - BOIRO

56932VIA3VILL-2-45041992CO003685CABO DE CRUZ - BOIRO

57398VILOMA3VILL-3-87201992CO003483CABO DE CRUZ - BOIRO

57715VIO3VILL-2-46831998CO005219CABO DE CRUZ - BOIRO

56731VIPE3VILL-2-44891992CO000873CABO DE CRUZ - BOIRO

57628VIRGEN DEL CARMEN3VILL-2-31851992CO003863CABO DE CRUZ - BOIRO

57455VISI3VILL-2-44851992CO000711CABO DE CRUZ - BOIRO

57438VIZCAYA3VILL-33-931995CO004533CABO DE CRUZ - BOIRO

51087YESI3VILL-2-48761992CO000874CABO DE CRUZ - BOIRO

56486ADRIAN3CO-3-16111992CO002409CAIÓN

53635CARMIÑA3CO-3-12981996CO004728CAIÓN

5077ESTRELLA VERDE3CO-2-31601992CO001618CAIÓN

12159FURIA3CO-4-15511992CO001615CAIÓN

4107GEOLA3CO-2-27581992CO001453CAIÓN

4112GLORIA TERCERA3CO-2-34991992CO001454CAIÓN

57125LOLITA3CO-3-13791997CO005067CAIÓN

50119MARIA AMPARO3CO-2-35781992CO001681CAIÓN

5076PLAIA DO VICO3CO-4-17861992CO001457CAIÓN

50123PRINCESA3CO-2-34881992CO001458CAIÓN

4108SAN MARTIN TERCERO3CO-2-37501992CO001452CAIÓN

5079SEGUNDA CAYONESA3CO-2-32341992CO001680CAIÓN

4111SEGUNDA MARIA PERFECTA3CO-2-37211992CO001456CAIÓN

5080SEGUNDA NIEVES3CO-2-32331992CO001616CAIÓN

5075SIRENA3CO-2-30271992CO002531CAIÓN

56686VIRGEN DE LA ATALAYA3CO-3-15161994CO004459CAIÓN

51690ALBER3CO-4-19041992CO003066CAMARIÑAS

57211ALEGRE3CO-4-9031996CO004953CAMARIÑAS

51379AMELIA SUAREZ3CO-4-11001996CO004738CAMARIÑAS

51691AROSA3CO-4-18991992CO001532CAMARIÑAS

9492ARPON3VI-1-17021992PO000591CAMARIÑAS

25023ATAIN3CO-4- 1-002001CO005544CAMARIÑAS

57012AVELINA3CO-4-10151992CO001563CAMARIÑAS

15648BALDOMAR SANTOS3CO-4-19501992CO001565CAMARIÑAS

5659BARQUIÑA3CO-4-18621996CO004732CAMARIÑAS

56653BEGOÑA3CO-4-17441992CO001558CAMARIÑAS

9329BIGARO3CO-7-33261991CO000067CAMARIÑAS

56772BREANA3CO-4-18661992CO001582CAMARIÑAS

11408CARBALLO3CO-4-16451992CO001585CAMARIÑAS

56810CARMEN3CO-4-10271992CO001586CAMARIÑAS

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

51380CARMEN DE ENRIQUE3CO-3-10521996CO004973CAMARIÑAS

57519CARMEN LISTA3CO-4-12561998CO005281CAMARIÑAS

57190CARMEN MARIA3CO-4-10821996CO004969CAMARIÑAS

56972CARMIÑA3CO-4-6651992CO003543CAMARIÑAS

51514CECILIA3CO-4-14731996CO004809CAMARIÑAS

57604CELIA3CO-4-6101997CO005169CAMARIÑAS

57187CELSA3CO-4-14921998CO005272CAMARIÑAS

11432CONCHITA3CO-4-16391996CO004739CAMARIÑAS

14265CORROSO3CO-4-18921992CO001670CAMARIÑAS

22590COSTA DA BARCA3CO-4- 2-931995CO004524CAMARIÑAS

56501CRIS3CO-4-19651992CO001671CAMARIÑAS

5641DEJO3CO-4-18291997CO005091CAMARIÑAS

57212DELFINA3CO-4-15451992CO001540CAMARIÑAS

50203DIOS TE SALVE3CO-2-35481998CO005280CAMARIÑAS

54723DOS HERMANAS3CO-4-19001992CO001541CAMARIÑAS

51699DOS HERMANOS3CO-4-11051998CO005247CAMARIÑAS

57494ENVIDIA3CO-4-11551997CO005183CAMARIÑAS

23199EOLO3CO-4-14221992CO004336CAMARIÑAS

57600ESPERANZA3CO-4-16501996CO004996CAMARIÑAS

56675ESTEFANIA3CO-4-19341992CO001542CAMARIÑAS

57752EVARISTO3CO-4-10571999CO005361CAMARIÑAS

5637FINUCA3CO-5-14111992CO002520CAMARIÑAS

53629GABRIELA3CO-3-13521992CO003272CAMARIÑAS

24253GALLEGO JOSE3CO-4- 1-991999CO005384CAMARIÑAS

14887GAVIOTA3CO-4-19261992CO001545CAMARIÑAS

57467IMABEL3CO-4-15571999CO005316CAMARIÑAS

56753ISABEL ANGELES3CO-4-13711992CO001567CAMARIÑAS

57415ISOLINA ESPERANZA3CO-4-7091997CO005036CAMARIÑAS

5634JOSE Y ANTONIO3CO-4-16261992CO001552CAMARIÑAS

56805JUANITA3CO-4-12471998CO005205CAMARIÑAS

5630LAGO DOS3CO-4-18691992CO001554CAMARIÑAS

56754LAS DOS CARMELITAS3CO-4-13331996CO004807CAMARIÑAS

51518LITA3CO-4-19421996CO004735CAMARIÑAS

11443LOLINA3CO-4-5991992CO001557CAMARIÑAS

57622LOLY DOS3CO-4- 1-961997CO005023CAMARIÑAS

57651LORENA3CO-4-17401992CO001529CAMARIÑAS

23436LUAR UNO3CO-4- 2-961997CO005075CAMARIÑAS

53651LUCHY3CO-3-10451996CO004740CAMARIÑAS

56376M.A.C.3CO-4-1951992CO002536CAMARIÑAS

57491MARIA3CO-4-10611997CO005025CAMARIÑAS

51384MARIA3CO-4-16281998CO005305CAMARIÑAS

57256MARIA ANA3CO-4-18391992CO001515CAMARIÑAS

57574MARIA BARCA3CO-4-14451998CO005228CAMARIÑAS

57504MARIA DEL PILAR3CO-4-19611997CO005100CAMARIÑAS

5665MARIA DOLORES M.3CO-4-11871992CO001518CAMARIÑAS

52075MARIA ESPERANZA3CO-4-18201996CO004745CAMARIÑAS

15642MARIA JESUS3CO-4-19451992CO001519CAMARIÑAS

14609MARIA JOSE3CO-4-19101992CO001520CAMARIÑAS

11324MARIA JOSEFA3CO-4-6431992CO002358CAMARIÑAS

54506MARIA TERESA3CO-4-18761992CO001534CAMARIÑAS

51386MARIOLA3CO-4-15911992CO001547CAMARIÑAS

56773MARY3CO-4-10141992CO001548CAMARIÑAS

57579MELITA3CO-4-13161996CO004995CAMARIÑAS

11308MIRAME BIEN3CO-4-12351997CO005074CAMARIÑAS

56468MIRIAM3CO-4-19601992CO001536CAMARIÑAS

23233NACHO3CO-4- 2-951997CO005068CAMARIÑAS

51522NITO3CO-4-19191992CO002477CAMARIÑAS

21839NUEVO Mº DEL CARMEN3CO-4-19701992CO001661CAMARIÑAS

20326NUEVO PANCHITA3CO-4-19561992CO001662CAMARIÑAS

11405NUEVO PAQUITA PEREZ3FE-2-28101992CO001663CAMARIÑAS

14185OLAYA3CO-4-19721992CO001666CAMARIÑAS

53567OLGA3CO-4-13891992CO001523CAMARIÑAS

56798OLGUITA3CO-4-11731992CO001524CAMARIÑAS

56756OLIVA RODRIGUEZ3CO-4-15161996CO004737CAMARIÑAS

21791ORION3CO-4-19691992CO001526CAMARIÑAS

54508PALOMA3CO-4-19371992CO001708CAMARIÑAS

23067PAZOS TERCERO3CO-6- 2-941995CO004660CAMARIÑAS

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

4012PEDRA DO MAR3CO-2-36021992CO001695CAMARIÑAS

15798QUE SE YO3VI-3-19441992CO001576CAMARIÑAS

56990RAUL TRILLO3CO-4-11391996CO004808CAMARIÑAS

13190SARO3VILL-3-80751992CO003411CAMARIÑAS

11416SEGUNDITA3CO-4-14631992CO001580CAMARIÑAS

22559SEGUNDO DORADA3CO-4- 1-931996CO004731CAMARIÑAS

22367SEGUNDO LUIS MANUEL3CO-1- 1-921992CO004107CAMARIÑAS

5652SILVIA3CO-4-18401992CO001569CAMARIÑAS

11431SIN BOGAR3CO-4-15441996CO004742CAMARIÑAS

15415SIRO SEGUNDO3CO-4-19401992CO001571CAMARIÑAS

56866SOLITA3CO-4-13651992CO001573CAMARIÑAS

51526STAR3CO-4-19011992CO001574CAMARIÑAS

14964SUAREZ OUTEIRO3CO-3-15671992CO003308CAMARIÑAS

57725SUFIA3CO-4-9741999CO005348CAMARIÑAS

51391SUSANA3CO-4-15561996CO004968CAMARIÑAS

11426TE ESPERABA3CO-4-15871992CO001561CAMARIÑAS

57453TRES HERMANOS3CO-4-9831997CO005159CAMARIÑAS

57904VERONICA3CO-4- 2-991999CO005419CAMARIÑAS

57313VIRGEN DE LA BARCA3CO-4-11971997CO005103CAMARIÑAS

51528VOLADORA3CO-4-13001992CO001521CAMARIÑAS

56522XA ESTA BEN3CO-4-19671997CO005171CAMARIÑAS

57713AGAS3VILL-5-11961997PO004877CAMBADOS

50155AGRA3VILL-5-4551992PO003817CAMBADOS

50190AIXA3VILL-3-44461992PO002782CAMBADOS

56560ALBE3VI-5-100981992PO002784CAMBADOS

3163ALBINO3VILL-3-86641992PO003614CAMBADOS

3319ALEX3VILL-3-82181992PO003616CAMBADOS

50156ALGA3VILL-5-4831992PO002931CAMBADOS

50433ANA3VILL-5-4511992PO003715CAMBADOS

50183ANA ISABEL3VILL-3-92091992PO002783CAMBADOS

50159ANCA3VILL-5-6241996PO004644CAMBADOS

5975ANDURIÑA3VILL-5-781992PO003615CAMBADOS

51139ANGEL LUIS3VILL-3-97331992PO003887CAMBADOS

22080ANGEL SEGUNDO3VILL-314-911992PO002977CAMBADOS

56891ANGELINA3VILL-316-911992PO001191CAMBADOS

56156ANUNCIACION3VILL-3-71951992PO003885CAMBADOS

50161ARIETE3VILL-5-911992PO002932CAMBADOS

50481AUXILIAR DEL CARMEN3VILL-5-3191992CO004069CAMBADOS

50467AUXILIAR DEL MACAON3VILL-5-3531992PO003673CAMBADOS

50480AUXILIAR DEL PAZ3VILL-5-521992PO003674CAMBADOS

50166AUXILIAR DEL VAMPIRO3VILL-5-3621992PO003675CAMBADOS

10738AVE DEL MAR3VI-3-16311992PO002982CAMBADOS

56154AVE MARIA3VILL-3-98361992PO003702CAMBADOS

6191AVE MARIA PURISIMA3VILL-3-6091994PO004259CAMBADOS

57594BALEARES UNO3VILL-59-961997PO004870CAMBADOS

50188BANE3VILL-3-98371992PO002984CAMBADOS

51158BAYA3VILL-3-69271994PO004131CAMBADOS

56998BEACRIS3VILL-510-911994PO004175CAMBADOS

50466BEGOÑA3VILL-5-4611992PO002934CAMBADOS

50169BEGOÑA3VILL-5-5591995PO004304CAMBADOS

3356BETIS3VILL-5-6821992PO003656CAMBADOS

5940BIEN HALLADO3VILL-4-11091992PO002985CAMBADOS

56507BREJO3VILL-5-7761992PO002753CAMBADOS

13356BRIGANTIUM3VILL-3-6601992PO002958CAMBADOS

51159BRISA3VILL-3-93161992PO002986CAMBADOS

15675BRISA DEL MAR3VILL-5-6811992PO003156CAMBADOS

51397BUENOS DIAS3VILL-3-49801992PO004052CAMBADOS

50378BUHO3VILL-5-1101992PO003677CAMBADOS

57643BUSCA3VILL-3-79841997PO004860CAMBADOS

10745CACHAREL3VILL-3-94621992PO004057CAMBADOS

23968CAMBADOS3VILL-53-971997PO004872CAMBADOS

56603CAMINO3VILL-524-911992PO002988CAMBADOS

56532CANA3VILL-5-8121992PO003678CAMBADOS

50242CANDIDO3VILL-3-94711992PO002945CAMBADOS

16027CANDUCHO TERCERO3VILL-5-7301992PO002959CAMBADOS

23536CAPRICHO DE CAMBADOS3VILL-52-971997PO004824CAMBADOS

23059CAPRICHO DE PERSEBELLOS3VILL-55-951996PO005003CAMBADOS

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

8908CARABEL3VILL-4-12631994PO004201CAMBADOS

50174CARMELINA3VILL-5-2511999PO005077CAMBADOS

22413CARMEN3VILL-3-98421992PO002948CAMBADOS

50441CARMEN3VILL-5-4401992PO003724CAMBADOS

2699CARMIÑA3VILL-3-52411992PO002949CAMBADOS

56158CAROL3VILL-3-70721995PO004302CAMBADOS

14722CARPA3VILL-4-18991992PO003112CAMBADOS

50478CARPIDA3VILL-5-5761992PO002280CAMBADOS

6198CARREIRA3VILL-5-1741992PO002281CAMBADOS

3347CASTELAO PRIMERO3VILL-3-91551992PO002950CAMBADOS

23980CATALINA REY3VILL-59-981998PO004994CAMBADOS

56976CEAS3VILL-3-91781997PO004788CAMBADOS

14066CHATA3VILL-3-98251992PO002913CAMBADOS

56570CHEMA3VILL-515-911992PO002962CAMBADOS

50274CHICHA3VILL-5-231992PO003725CAMBADOS

23461CHIPRE SEGUNDO3VILL-57-961997PO004772CAMBADOS

13781CHIRUCA3VILL-3-99051992PO002980CAMBADOS

50279CHISPA3VILL-5-4721992PO002746CAMBADOS

50768CHITA3VILL-3-53051999PO005087CAMBADOS

57183CHO3VI-5-100871992PO002808CAMBADOS

50476CHULA3VILL-5-5651992PO003690CAMBADOS

51142CIUDAD DEL CABO3VILL-3-57961997PO004829CAMBADOS

57249COMO VEA USTED3VILL-3-83491996PO004704CAMBADOS

21991CONCHITA3VILL-310-911992PO003722CAMBADOS

50477CORBILLON3VILL-5-4501994PO004289CAMBADOS

50193CORDOBES3VILL-3-82071992PO002952CAMBADOS

23512COSTA CORDAL3VILL-510-961997PO004808CAMBADOS

21843COSVI3VILL-5-7961992PO002999CAMBADOS

53299COTRA3VILL-3-91731992PO002745CAMBADOS

23745CRIS DOS3VILL-510-971998PO004913CAMBADOS

6209CRISMEVAYA3VILL-5-5231992PO002283CAMBADOS

14003CRUSADER3VILL-3-85461992PO002953CAMBADOS

23981DA RUA SEGUNDO3VILL-55-981998PO004954CAMBADOS

23848DABRAN3VILL-43-971997PO004900CAMBADOS

56149DALIA3VILL-3-93811992PO002779CAMBADOS

56580DESEADA3VILL-5-8101999PO005043CAMBADOS

55926DIALA3VILL-5-2541992PO002284CAMBADOS

22959DIANA SEIS3VILL-55-941995PO004293CAMBADOS

51715DICTA3VILL-5-1641998PO004917CAMBADOS

6190DIOS TE BENDIGA3VILL-5-641992PO003682CAMBADOS

51033DOCTOR3VILL-5-121995PO004401CAMBADOS

6174DOMINGO3VILL-5-651992PO003681CAMBADOS

24642DOS LAXEIRAS3VILL-56-992000PO005144CAMBADOS

5931DOS MEROS3VILL-3-94561992PO002778CAMBADOS

50004DULCE NOMBRE DE JESUS3VI-4-57061992PO000211CAMBADOS

5938ECUADOR3VILL-5-5221992PO003660CAMBADOS

15991EDI3VILL-3-101831992PO002806CAMBADOS

3316EL PIRATA3VILL-3-65721994PO004260CAMBADOS

15685ELAMAR3VILL-5-5271992PO003037CAMBADOS

56351ELENA I3VILL-3-95921997PO004830CAMBADOS

50949ELISA3VI-5-82101996PO004589CAMBADOS

56538ELVI3VILL-3-102531992PO003941CAMBADOS

50745ESCLAVA3VILL-3-93401992PO002807CAMBADOS

50138EVA DOS3VILL-5-7461992PO003160CAMBADOS

24005FAISAN TERCERO3VILL-510-981998PO005001CAMBADOS

15214FARO-23VILL-5-7201992PO002288CAMBADOS

56136FATI3VILL-3-92351992PO003611CAMBADOS

58174FELISA UNO3VILL-51-032003PO005342CAMBADOS

50475FELUCO3VILL-5-5841992PO003816CAMBADOS

50461FERNAN3VILL-5-7271992PO002966CAMBADOS

57248FITITA 2º3VILL-3-91761994PO004284CAMBADOS

10356FRAMPI3VILL-2-46081992CO001739CAMBADOS

51783FRANCISCA3VILL-5-6831992PO000776CAMBADOS

23360FUENTES3VILL-55-961996PO004687CAMBADOS

21971GALAICO SEGUNDO3VILL-51-911992PO003161CAMBADOS

3334GAVIOTA3VILL-3-78861992PO002967CAMBADOS

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

50142GISA3VILL-5-4971992PO003661CAMBADOS

22894H. VILAS3VILL-38-941994PO004273CAMBADOS

23688HERMANOS COSTA3VILL-55-971997PO004901CAMBADOS

5935HERMANOS LEIRO3VILL-5-6711992PO002757CAMBADOS

8971HERMANOS PADIN3VILL-5-7381992PO002759CAMBADOS

22391HESAR3VILL-54-921992PO003309CAMBADOS

57735IRIA3VILL-57-971998PO004914CAMBADOS

15673ISLA DE CRETA3VILL-5-6001992PO003727CAMBADOS

51404JAQUELINE3VILL-3-92541992PO003153CAMBADOS

56523JOFRAMA3VILL-513-911992PO003728CAMBADOS

56373JOLI3VILL-5-7721992PO002291CAMBADOS

21842JOSE3VILL-5-7861992PO002292CAMBADOS

24911JOSE ANTONIO LOIS3VILL-55-002001PO005196CAMBADOS

50144JUAN Y NITO3VILL-5-2981992PO002293CAMBADOS

50383JUELES3VILL-5-5741992PO002968CAMBADOS

50197JUNCO3VILL-3-79661992PO002773CAMBADOS

13387JUPA3VILL-3-96451992PO002648CAMBADOS

24604KAISER DOS3VILL-51-002000PO005122CAMBADOS

50192KIMBO3VILL-3-82711992PO002772CAMBADOS

50145LANDO3VILL-5-5791992PO003662CAMBADOS

50460LEIRO I3VILL-5-5831992PO003708CAMBADOS

56999LEKUGA3VILL-34-941997CO005056CAMBADOS

21803LEMAPI3VILL-3-102171992PO003594CAMBADOS

50751LILI3VILL-3-71291992PO002760CAMBADOS

57205LIM3VILL-3-95281995PO004303CAMBADOS

50440LIMA3VILL-5-181992PO003663CAMBADOS

56144LINDA3VILL-3-76241997PO004878CAMBADOS

56890LINO3VILL-56-931995PO004296CAMBADOS

50146LISA3VILL-5-5821992PO002761CAMBADOS

22019LOANJOBI3VILL-311-911992PO002792CAMBADOS

51140LOLA3VILL-3-55131992PO002298CAMBADOS

50385LORO3VILL-5-1631992PO003036CAMBADOS

50148LUPITA3VILL-5-2901992PO002762CAMBADOS

22449LUSMAR3VILL-55-921992PO003311CAMBADOS

56469MABER3VI-5-101001992PO003689CAMBADOS

15682MAJA3VILL-5-6921992PO002990CAMBADOS

54514MANAGRA3VILL-3-100521992PO003717CAMBADOS

50150MANEN3VILL-5-6591992PO003712CAMBADOS

14374MANU3VILL-4-18721992PO003150CAMBADOS

52345MARCAMILA3VILL-3-73771996PO004677CAMBADOS

56155MARGA3VILL-3-98611992PO002942CAMBADOS

50194MARI3VILL-3-92561992PO002943CAMBADOS

24000MARI CRUZ SEGUNDO3VILL-51-981998PO004992CAMBADOS

15681MARI SEGUNDO3VILL-5-6661992PO002301CAMBADOS

55662MARIA3CO-7-18721992CO002112CAMBADOS

56768MARIA DE LOURDES3VILL-3-21681992PO004046CAMBADOS

54517MARIA DEL CARMEN3VILL-3-61621996PO004703CAMBADOS

57206MARIA SUSANA3VILL-5-2851994PO004285CAMBADOS

51160MARICARMEN3VILL-3-53971992PO003629CAMBADOS

50386MARICONCHI3VILL-5-5711992PO003694CAMBADOS

53290MARILO3VILL-3-98011992PO003591CAMBADOS

57637MARIÑA3VI-5-99401997PO004861CAMBADOS

6184MARIÑO3VILL-5-451992PO003729CAMBADOS

57531MARTA3VI-5-99691992PO003719CAMBADOS

50151MARY3VILL-5-5851996PO004477CAMBADOS

23256MAYADOR UNO3VILL-52-961996PO004711CAMBADOS

57726MELI3VILL-5-6471998PO004943CAMBADOS

58007MERCHE UNO3VILL-31-012001PO005218CAMBADOS

23563MERSONI3VILL-54-961996PO004749CAMBADOS

54515MIA CUARTA3VILL-3-97511992PO003886CAMBADOS

53063MIRAMAR3VI-4-32581992PO003627CAMBADOS

50257MODIA3VILL-5-11992PO002296CAMBADOS

50458MOLACAO3VILL-5-171992PO003665CAMBADOS

50179MON CUARTO3VILL-3-97321992PO002788CAMBADOS

51742MONICA3VILL-5-4821995PO004301CAMBADOS

23090MONTE SACRO3VILL-56-951996PO004627CAMBADOS

56055MORGAPAZ3VILL-5-3131992PO002728CAMBADOS

22409MOROPA3VILL-38-921994PO004263CAMBADOS

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

57778MOUZOS UNO3VILL-58-971998PO004964CAMBADOS

57155NENA3VILL-51-931992PO000580CAMBADOS

50199NIÑA DEL RIO3VILL-3-68641996PO004466CAMBADOS

50256NISTA3VILL-5-3041992PO002303CAMBADOS

24930NO CANTA TRES3VILL-53-002001PO005206CAMBADOS

6201NOE3VILL-5-311992PO002304CAMBADOS

23474NOLITO PERSEBELLO3VILL-51-971997PO004809CAMBADOS

10746NOR3VILL-5-6651992PO003696CAMBADOS

22472NORUEGO CUARTO3VILL-311-921992PO003593CAMBADOS

55835NOSA TERRA3VILL-3-72771992PO003600CAMBADOS

23931NOVO BOLERO3VILL-54-981998PO004975CAMBADOS

23003NUEVO CAMARON DOS3VILL-510-941996PO004623CAMBADOS

24459NUEVO CARIBE3VILL-53-992000PO005097CAMBADOS

23377NUEVO MACAON3VILL-58-961996PO004751CAMBADOS

15077NUEVO TIDE3VILL-3-100611992PO003599CAMBADOS

6200NVO. TRANCHITO3VILL-5-421992PO002763CAMBADOS

24391O BAHIA3VILL-55-992000PO005110CAMBADOS

15684O PATRON3VILL-5-6781992PO003157CAMBADOS

53292OKEY3VILL-3-82351997PO004778CAMBADOS

23091OLISAN3VILL-58-941996PO004617CAMBADOS

22815OLVEIRA DOS3VILL-32-941994PO004176CAMBADOS

51153P.J.R.J.3VILL-3-100281995PO004358CAMBADOS

22697PA3VILL-3-99001992PO002944CAMBADOS

57578PALOMITA3VILL-5-141994PO004258CAMBADOS

50261PATELA3VILL-5-3871992PO003815CAMBADOS

3350PAVIA3VILL-5-6261992PO004056CAMBADOS

53340PAYUCA3VILL-3-86481992PO002810CAMBADOS

2912PEPE3VILL-3-64501992CO001262CAMBADOS

57804PEXEGO UNO3VILL-56-971999PO005018CAMBADOS

50438PIRRI3VILL-5-301992PO003704CAMBADOS

21577PITA3VILL-5-7611992PO003929CAMBADOS

57385PITUS3VILL-53-921992PO003700CAMBADOS

20188POLO3VILL-5-7171992PO002307CAMBADOS

57906POMBAL3VILL-57-981999PO005089CAMBADOS

55831POR MI CULPA3VILL-3-43661992PO003888CAMBADOS

10447PORVENIR3VI-3-14781992PO000575CAMBADOS

6186PORVENIR, Nº23VILL-5-3801992PO002991CAMBADOS

54521PRAGON3VILL-3-99891992PO002803CAMBADOS

51744QUE VOA3VILL-5-4801994PO004255CAMBADOS

15679RAMONI3VILL-5-6561992PO003686CAMBADOS

56474RAPE3VILL-5-7821992PO002993CAMBADOS

51361REBO AGRA3VILL-3-97311992PO003654CAMBADOS

50267REINA3VILL-5-4351992PO002973CAMBADOS

53294REPOSTERA3VILL-3-77681992PO002912CAMBADOS

50437RESUA3VILL-5-41992PO002974CAMBADOS

55828RIEL3VILL-3-99581992PO002749CAMBADOS

50436RIN3VILL-5-3221999PO005013CAMBADOS

3351RINCHOLO3VILL-3-71251992PO002786CAMBADOS

15903RIO NILO3VILL-3-69421992PO003992CAMBADOS

56139RISUGA3VILL-3-97821992PO003155CAMBADOS

20639ROSA3VILL-3-49541992PO002317CAMBADOS

56157ROSA3VILL-3-62631992PO003710CAMBADOS

6177ROSA LOPEZ3VILL-5-5091992PO002309CAMBADOS

20403ROSA MARY3VILL-5-4631992PO002975CAMBADOS

50472ROSARIO3VILL-5-4451997PO004793CAMBADOS

50200ROSIMAR3VILL-3-96991992PO002907CAMBADOS

50455ROSINITA3VILL-5-5311992PO003035CAMBADOS

23499ROSY MAR3VILL-54-971997PO004835CAMBADOS

54523RUCA3VILL-3-93841994PO004202CAMBADOS

56777RUI3VILL-3-94471992PO002262CAMBADOS

56371RULA3VILL-5-7751994PO004179CAMBADOS

15740RURARI TRES3VILL-5-7081992PO002924CAMBADOS

56564SABINO3VILL-522-911992PO002800CAMBADOS

50195SAL3VILL-3-91921992PO002908CAMBADOS

50282SALOME3VILL-5-2671992PO002313CAMBADOS

53329SANCHIS3VILL-3-82631992PO002994CAMBADOS

22737SANDRA3VILL-3-44621992PO003709CAMBADOS

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

57276SARDIÑA3VILL-56-922001PO005209CAMBADOS

23378SARJO DOS3VILL-56-961996PO004712CAMBADOS

22280SEGUNDO BUBY3VILL-5-8131992PO003032CAMBADOS

20184SEGUNDO DURAN3VILL-5-7511992PO002799CAMBADOS

23865SEGUNDO FRANCISCO JAVIER3VILL-53-981998PO004958CAMBADOS

3336SEGUNDO LEMA3VILL-5-6981992PO003669CAMBADOS

23689SEGUNDO LIDER3VILL-511-971997PO004902CAMBADOS

21954SEGUNDO MAR CALMA3VILL-33-911992PO002802CAMBADOS

57758SEGUNDO VICTOR3VILL-36-971997CO005178CAMBADOS

15683SEIXO TRES3VILL-3-101471992PO003620CAMBADOS

53253SEREN3VILL-4-10101992PO003619CAMBADOS

23040SERGIO UNO3VILL-53-951996PO004536CAMBADOS

3335SESITO3VILL-3-75841992PO003158CAMBADOS

3314SIMAR3VILL-3-31651992PO002801CAMBADOS

5954SINDA HERMOSA3VILL-1-39761992PO003621CAMBADOS

22978SINEIRO H.3VILL-54-941994PO004287CAMBADOS

9154SOMOS TRES3VI-3-16161992PO000107CAMBADOS

56800SONIA3VILL-3-94081992PO003936CAMBADOS

50244TAJO3VILL-5-4391992PO004104CAMBADOS

51711TITA3VILL-5-4421992PO003891CAMBADOS

50283TITA3VILL-5-4051992PO004048CAMBADOS

5961TODO ESTA BEN3VI-3-16731992PO002785CAMBADOS

24558TOGES3VILL-54-992000PO005125CAMBADOS

53372TONI3VILL-5-6901992PO002995CAMBADOS

53302TORRE3VILL-3-98541996PO004752CAMBADOS

57380TOTI DOS3VILL-53-961996PO004756CAMBADOS

23122TRANCHITO CUARTO3VILL-57-951996PO004550CAMBADOS

22269TRES ANGELES3VILL-525-911992PO003313CAMBADOS

5971TRES COSTAS3VILL-5-6331992PO002927CAMBADOS

51155TRIUNFADORA3VILL-3-69591994PO004272CAMBADOS

55832TROQUE3VILL-3-91891992PO002997CAMBADOS

50246TUNA3VILL-5-4561992PO003595CAMBADOS

56770TUSI3VILL-3-93801994PO004257CAMBADOS

50189VALE3VILL-3-94011992PO003618CAMBADOS

51733VALE3VILL-5-1711994PO004197CAMBADOS

5953VAMPIRO3VILL-1-39691992PO002750CAMBADOS

50470VF3VILL-5-2941992PO002793CAMBADOS

2162VILABOA3VILL-3-90371992PO003945CAMBADOS

50248VILLALBA DOS3VILL-5-5181992PO002928CAMBADOS

50074VILLAMAYOR3VILL-3-71601992PO002688CAMBADOS

54527VIRGINIA3VILL-3-75791999PO005067CAMBADOS

3348VOLVER NUMERO DOS3VILL-3-63991992PO002937CAMBADOS

15222WIND3VILL-5-6401992PO004050CAMBADOS

57288XOGA UNO3VILL-52-941997PO004774CAMBADOS

55927YANCA3VILL-5-3451992PO003671CAMBADOS

57856YOLANDA3VILL-37-981999PO005069CAMBADOS

50182YONI3VILL-3-79501992PO002938CAMBADOS

56471A BEIRA3CO-4-19571995CO004542CAMELLE

53240AMABLE3CO-4-10261992CO003069CAMELLE

53246AMELIA3CO-4-8181992CO004074CAMELLE

5671ANA3CO-4-16781992CO003070CAMELLE

52068ANAMAR3CO-4-16001992CO003071CAMELLE

56965AQUILINA3CO-4-10421995CO004538CAMELLE

56978AROU3CO-4-13861995CO004543CAMELLE

53498AURORITA3CO-4-15981997CO005087CAMELLE

23905AZOR UNO3CO-4- 1-981998CO005240CAMELLE

51693BALEA3CO-4-16751992CO003072CAMELLE

56975BENDITA 2º3CO-4-13081992CO003095CAMELLE

57217CAMELLANA3CO-4-14741995CO004541CAMELLE

53446CARMEN3CO-4-1901992CO003094CAMELLE

53247CARMEN3CO-4-8011998CO005279CAMELLE

51695CARMENCITA3CO-4-16631992CO003092CAMELLE

53245CELIA3CO-4-7811992CO004080CAMELLE

51515CELOSA3CO-4-17841995CO004540CAMELLE

57669CONCHA3CO-4-18161998CO005235CAMELLE

56822CONCHITA MORENO3CO-4-16301996CO004959CAMELLE

5675CONSUELO3CO-4-5661992CO003065CAMELLE

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

57724CONSUELO3CO-3-4301998CO005255CAMELLE

57675CONSUELO3CO-4-12652001CO005501CAMELLE

11342COSTA DEL MAR3CO-4-17581992CO004079CAMELLE

11315CUATRO HERMANOS3CO-4-3181992CO003091CAMELLE

23305DELFIN DOCE3CO-2- 2-951996CO004982CAMELLE

52069DIGNA MARIA3CO-4-19021992CO003090CAMELLE

57222DOLORES3CO-4-6881996CO004964CAMELLE

51698DORA3CO-4-10461992CO003089CAMELLE

57572DOS CUÑADOS3CO-4-13771997CO005140CAMELLE

53449DOS GALLEGAS3CO-4-11511992CO004081CAMELLE

11433ELY3CO-4-14611992CO003085CAMELLE

7407ESCACHO II3CO-7-33771996CO004760CAMELLE

57092ESMERALDA3CO-4-16691996CO004782CAMELLE

57543EVA MARIA3CO-4-16671998CO005252CAMELLE

56656GIRALDA3CO-3-13941996CO004729CAMELLE

56797INES MARIA3CO-4-17981995CO004544CAMELLE

57487JANDRA3CO-4-15031997CO005073CAMELLE

57088JOSEFA3CO-4-5701996CO004757CAMELLE

12104JOSEFINA3CO-4-7181992CO001550CAMELLE

22359JUAN PEDRO PRIMERO3CO-5- 1-921992CO004431CAMELLE

25746JUANITO SEGUNDO3CO-4- 1-032003CO005661CAMELLE

57182LA GITANA3CO-4-14271996CO004952CAMELLE

57029LILIANA3CO-4-17631996CO004805CAMELLE

56988LOBEIRAS3CO-4-18371992CO003096CAMELLE

51519LUCY3CO-4-17591992CO003023CAMELLE

5674LUZ DIVINA3CO-4-14011992CO003022CAMELLE

5669MANOLITA3CO-4-13121992CO001513CAMELLE

14156MARIA AMPARO3CO-4-18861992CO001514CAMELLE

15625MARIA CRISTINA3CO-3-15881992CO002547CAMELLE

56801MARIA INES3CO-4-17671996CO004992CAMELLE

11442MARIA JULIA3CO-4-12681992CO003013CAMELLE

52077MARIA TERESA3CO-4-16461992CO003011CAMELLE

56510MARIMAR3CO-4-19621992CO001546CAMELLE

11348MARINA3CO-4-15921992CO003010CAMELLE

55290MARMURO3CO-7-26971992CO001838CAMELLE

51521MERCEDES ALBORES3CO-4-12301992CO003009CAMELLE

24100MERCHE Y PAZ3CO-4- 2-981999CO005324CAMELLE

57178MONICA FAUSTINA3CO-4-18241992CO003017CAMELLE

23532NUEVO FURUNO3CO-4- 1-971997CO005101CAMELLE

22058NUEVO PLANETA3CO-2-38801992CO001694CAMELLE

20325O CACHAN3CO-4-19551992CO003018CAMELLE

24112O MAR3CO-4- 4-981999CO005330CAMELLE

11311OVIDIO3CO-4-16901992CO003039CAMELLE

51387PAQUITA3CO-4-16661992CO003087CAMELLE

11312PEPITA CONSUELO3CO-4-6171992CO003040CAMELLE

5661PESCADORA3CO-4-15821992CO003038CAMELLE

57347PLAYA DE AROU3CO-4-13981997CO005069CAMELLE

58154PORTEIRO TABOADA3CO-4- 2-022003CO005636CAMELLE

53238PORTELA3CO-4-14121992CO004176CAMELLE

57348PRIXELO3CO-4-10401996CO004951CAMELLE

52066RELAMPAGO3CO-2-35981998CO005188CAMELLE

53607RUBEN3CO-3-15091998CO005201CAMELLE

5653SAN FRANCISCO3CO-4-11821996CO004810CAMELLE

11306SAN MIGUEL3CO-4-6951999CO005394CAMELLE

5668SANTA MARIA3CO-4-12321992CO003037CAMELLE

57423SARA3CO-4-19471992CO003021CAMELLE

57158SEGUNDO CUATRO HERMANOS3CO-4-12791992CO003028CAMELLE

57305SORAYA3CO-4-11861997CO005170CAMELLE

57032TANIA3CO-4-19241992CO003027CAMELLE

5629VAMOS INDO3CO-5-18151992CO003026CAMELLE

51392VICKY3CO-4-16911998CO005258CAMELLE

53641VILAS3CO-3-11881996CO004811CAMELLE

57471ANA MARIA3VI-1-14101992PO000304CAMPELO

51214ANGEL DE LA GUARDIA3VI-1-19641992PO003532CAMPELO

25449ANXO P3VI-1- 3-022003PO005305CAMPELO

56898ARIETE II3VI-2- 2-931994PO004280CAMPELO

51559ASTRID3VI-2-20651992PO000655CAMPELO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

51206BORRACHITA3VI-1-17281992PO000649CAMPELO

51762CANADIA3VI-1-14531992PO001219CAMPELO

52033CANDIDA3VI-2-15571992PO001345CAMPELO

51756CARMEN3VI-1-15401992PO000305CAMPELO

57379CARMEN3VI-1-17541992PO001166CAMPELO

57478CISNE DE PLATA DOS3VI-2- 3-961996PO004708CAMPELO

51579CLOTILDE3VI-1-19791992PO001050CAMPELO

56996COMO QUEIRADES3VI-1-19451992PO001220CAMPELO

57097DIOSA DE LA SELVA3VI-1-14801992PO001284CAMPELO

51754DOS HERMANOS3VI-1-12591992PO001232CAMPELO

52038ES MIA3VI-2-21331992PO002218CAMPELO

56705ESPERANZA3VI-2-20861992PO000628CAMPELO

51210ESTHER3VI-1-17531992PO001556CAMPELO

51323GLORIA3VI-2-19081992PO001326CAMPELO

57513HURACAN3VI-2-19171992PO000660CAMPELO

50851IMPALA DOS3VI-1-18101995PO004364CAMPELO

52525LOLITA3VI-1-12261992PO001192CAMPELO

23219MAILI3VI-1- 5-951996PO004615CAMPELO

57170MARIA3VI-1- 1-911992PO003602CAMPELO

51319MARIA3VI-2-21621992PO003826CAMPELO

56143MARIA LUISA3VILL-3-55431992PO003601CAMPELO

56087MARISOL3VI-2-23631992PO001206CAMPELO

51562Mº LUISA3VI-2-20181992PO000664CAMPELO

51564NO ME ESTORBES3VI-2-17621992PO000322CAMPELO

57772NOCHA UNO3VI-1- 9-971998PO004952CAMPELO

58047NOVA ANDREA3VI-2- 2-012002PO005271CAMPELO

57534OLGA3VI-8-5821992PO001569CAMPELO

56688PALOMA3VI-1-17031992PO000323CAMPELO

53475ROCIO3VI-1-18091992PO001329CAMPELO

9243SAN BENITO3VI-2-22621992PO001325CAMPELO

57126TRES HERNANOS3VI-2-15041996PO004534CAMPELO

56577TRUENO3VI-5-101121992PO000631CAMPELO

53464VERONICA3VI-1-17881992PO001168CAMPELO

7460VIRGEN DEL CARMEN3CO-7-19791992CO001009CAMPELO

52010XA ERA TEMPO3VI-2-11031992PO003579CAMPELO

50566ZORRO3VILL-2-38691992CO000959CAMPELO

3391ALBA3VI-4-56751995PO004407CANGAS

21607ALDAN3GI-4-21922003PO005337CANGAS

50836ALICIA3VI-4-54101992PO001962CANGAS

53053ALONDRIÑA3VI-4-44621992PO001963CANGAS

55803ALUAL-II3VI-5-98581992PO002013CANGAS

22882AMERICA DOS3VI-5- 3-941994PO004281CANGAS

22060ANA JOSE3VI-8-12241992PO000838CANGAS

57521ANDREA TRES3VI-6- 1-961997PO004814CANGAS

53110ANITA3VI-4-53331992PO000955CANGAS

56853ANITA DOS3VI-4- 4-911995PO004418CANGAS

52768ARIÑA3VI-4-56321992PO001969CANGAS

57157ATILA3VI-2-19721992PO001970CANGAS

53740AURIA3VI-4-54831992PO001971CANGAS

2608AVE DEL MAR3VI-4-52881992PO000334CANGAS

25090AZOR CATORCE3VI-4- 6-002001PO005222CANGAS

25667BARRA CINCO3VI-4- 4-022003PO005344CANGAS

57302BEGOÑA3CO-3-15931992CO002331CANGAS

56571BELEN3VI-4-57241992PO001973CANGAS

21050BERNARDO3CO-7-34731992CO001806CANGAS

56369BRUN3VI-4-57171992PO001976CANGAS

57480CAINA TRES3VI-4- 7-961997PO004768CANGAS

50005CAMARON III3VI-4-57051992PO001978CANGAS

8916CAMPOS3VILL-4-18081996PO004619CANGAS

24243CAPITAN CAN3VI-4- 2-991999PO005068CANGAS

55817CAPRI3VI-5-99001992PO001984CANGAS

52746CARDENAL3VI-4-49411992PO001985CANGAS

50041CARLOS3VI-4-52961992PO002016CANGAS

56700CARMEN3VI-4-41831992PO001986CANGAS

56717CARMEN3VI-2-7961995PO004409CANGAS

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

57591CAROLINA GM3VI-4- 4-961997PO004803CANGAS

20731CARRELO3VI-4-51511994PO004171CANGAS

24753CASTRO CARRACELAS3VI-4- 7-002000PO005179CANGAS

24817CASULA3VI-4- 3-002001PO005185CANGAS

52720CELIA3VI-4-54121992PO001988CANGAS

52721CENTOLA3VI-4-53501992PO002879CANGAS

57930CHO DIREI UNO3VI-1- 3-992000PO005133CANGAS

2557CLAUDIO3VI-4-49121992PO001304CANGAS

52627CLEMENTA3VI-8-2881992PO000367CANGAS

51988COBRA3VI-3-19491992PO000161CANGAS

24034COLOMBA TERCERO3VI-5- 9-981998PO004997CANGAS

52745CONGORZA3VI-4-48951992PO001989CANGAS

52332CONSUELO3VI-8-21992PO001695CANGAS

2556CRISTO DA LAXE3VI-4-55271992PO001993CANGAS

52145CUATRO HERMANAS3VI-4-52571992PO001994CANGAS

52215CUATRO VIENTOS3VI-4-50001992PO001995CANGAS

56703DANI3VI-3-19621992PO000212CANGAS

24750DARINS3VI-4- 4-002000PO005164CANGAS

15801DIANA CUARTA3VI-5-99741992PO002902CANGAS

58009EDU F3VI-4- 2-012001PO005217CANGAS

21851EL SARA3VI-4-57321992PO001997CANGAS

52044ELOISA3VI-2-14571995PO004414CANGAS

52200ENCARNACION3VI-4-45101992PO002019CANGAS

52238ENCARNITA3VI-8-6221992PO003389CANGAS

23661ENDEÑO DOS3VI-4- 9-971997PO004889CANGAS

2625ESTRELLA DEL SUR3VI-4-52781992PO000934CANGAS

57755EVA3VI-6-30531998PO004944CANGAS

57568FELE MAR3VI-4-53451992PO001999CANGAS

57006FITO3VI-5-96921992PO000406CANGAS

2560FLOR DE MAYO3VI-4-48971992PO002000CANGAS

14565FURIA DEL MAR3VI-4-55951992PO002001CANGAS

57900GABRIELLA3VI-3- 4-992000PO005172CANGAS

57636GOLONDRINA DOS3VI-4- 1-971997PO004848CANGAS

3395HERMINITA3VI-5-61971992PO001682CANGAS

52769IRIA3VI-4-56421992PO002005CANGAS

50050ISABEL Y JUAN3VI-4-55291992PO001777CANGAS

56594JACINTA3VI-4- 7-911992PO002770CANGAS

53050JAVI3VI-4-51311992PO002021CANGAS

56028JAVI3VI-5-98731996PO004733CANGAS

53100JESUS Y AMABLE3VI-4-48161992PO002007CANGAS

22629JOVI DOS3VI-1- 1-922000PO005120CANGAS

23135JUAN ANTONIO3VI-4- 3-951996PO004716CANGAS

52157LOLI3VI-4-53571992PO002012CANGAS

16065LOS DOS HERMANOS3VI-2-17101992PO002023CANGAS

56604LOURDES3VI-4- 1-921992PO002035CANGAS

3401LUCIA3VI-4-53781992PO000901CANGAS

55813LUPE3VI-8-10091992PO000946CANGAS

14375M. CARMEN3VILL-3-99291992CO001760CANGAS

55819MACHOTIÑA3VI-5-100361992PO001912CANGAS

2572MAREJADILLA3VI-4-55251992PO001913CANGAS

50358MARIA3VI-5-100631992PO000929CANGAS

52144MARIA3VI-4-53671992PO001915CANGAS

50020MARIA3VI-4-41991992PO001916CANGAS

53072MARIA3VI-4-51971992PO003743CANGAS

21631MARIA DEL PILAR3VI-4-57191992PO001917CANGAS

50033MARIA ESTHER3VI-4-52091992PO001918CANGAS

53079MARIA ISABEL3VI-4-56891992PO001919CANGAS

56484MARIA JESUS Y MARCOS3VI-5-100401992PO001921CANGAS

10256MARTINA FONTAN Nº23VI-5-92361992CO003296CANGAS

52184MAS CALMA3VI-4-43201992PO001924CANGAS

2569MATIAS3VI-4-51751992PO001925CANGAS

52726MELI3VI-4-51231992PO001668CANGAS

52723MERCHI3VI-4-53271992PO001927CANGAS

25295MIÑA TERRA DOS3VI-4- 1-022002PO005260CANGAS

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

2585MIRAME BEN3VI-3-16771992PO001928CANGAS

7753MORRIÑA3VI-4-56211992PO001930CANGAS

57148MUCHA CINCO3VI-5- 13-951996PO004450CANGAS

56666NATI3VI-4- 1-911992PO001931CANGAS

56503NESKA3VI-7-35671996PO004606CANGAS

16072NO SE POR QUE TE QUIERO3VI-4-43211992PO001933CANGAS

56617NOELIA3VI-4-3911992PO002027CANGAS

24325NOEMI NICOL DOS3VI-4- 4-991999PO005075CANGAS

15949NUEVA ADELITA3VI-8-12001992PO000493CANGAS

57322NUEVA CANCIONERA3VI-4- 5-961996PO004735CANGAS

22453NUEVO ALASKA3CO-5- 7-921992CO001300CANGAS

2575NUEVO ARLANZA3VI-4-50761992PO002028CANGAS

2590NUEVO DIANA3VI-3-16111992PO000233CANGAS

23819NUEVO DOS VICTORIAS3VI-4- 2-981998PO004998CANGAS

23306NUEVO ELMO3VI-4-37961997PO004766CANGAS

8564NUEVO PEPE3VI-8-10621992PO000091CANGAS

15524NUEVO VENCEDOR3VI-4-56651992PO002029CANGAS

52767NUTRIA3VI-4-56251992PO001937CANGAS

9139ÑUCO3VI-3-18171992PO000127CANGAS

24486O SUBRIDO3VI-4- 7-992000PO005127CANGAS

24245O VILELA3VI-4- 1-991999PO005076CANGAS

24322O XARABAL3VI-7- 5-991999PO005074CANGAS

54765OLGA3VI-5-100601994PO004154CANGAS

20626OSCAR3VI-3-19641992PO000174CANGAS

56030OSCAR3VI-5-99431992PO000357CANGAS

52159OSCAR3VI-4-53301992PO000940CANGAS

52333PALMIRA3VI-8-81992PO001196CANGAS

8855PAQUITA3VILL-4-6521996PO004718CANGAS

52188PAQUITO3VI-4-54641992PO002030CANGAS

50834PARDAL3VI-4-54261992PO001942CANGAS

57932PATRI J3VI-4- 8-992000PO005173CANGAS

2570PERCEBE3VI-4-48871992PO001943CANGAS

2563PERLA DEL PACIFICO DOS3VI-4-52711992PO001944CANGAS

50029RAQUEL3VI-4-56491995PO004413CANGAS

24424RAQUEL DAVID DOS3VI-4- 3-991999PO005082CANGAS

23249RAUL TRES3VI-4- 4-951996PO004741CANGAS

2562ROCI3VI-4-53931992PO001950CANGAS

4258ROMAN3VI-6-29831992PO001640CANGAS

14789ROMO DOS3VI-4-56131992PO001951CANGAS

20210ROSA DE LOS VIENTOS II3VI-4-57031992PO002877CANGAS

54764ROSANA Y EVA3VI-5-100451996PO004607CANGAS

23186RULABA3VI-1- 14-951996PO004584CANGAS

23541SAN JOSE TRES3VI-4- 3-971997PO004832CANGAS

53128SANDRA3VI-4-52111992PO000214CANGAS

12803SEGUNDA ISABELITA3CO-2-30721992PO000527CANGAS

23286SERAL3VI-4- 2-961996PO004714CANGAS

3393SIRENA3VI-5-85511992PO001958CANGAS

54668SONIA3VI-5-92111992PO003733CANGAS

25123SOUTELO3VI-4- 7-012001PO005230CANGAS

53129SULIMA3VI-4-53611995PO004415CANGAS

24081TABERNEIRO3VI-4- 6-981999PO005016CANGAS

25660TERCERA ISABEL3VI-4- 1-032003PO005359CANGAS

53134TIBURON3VI-4-52421992PO001867CANGAS

4272TONECHO3VI-6-31821992PO001641CANGAS

56586TONIÑA3VI-4-57341992PO001868CANGAS

2243TORONAGA3VI-4-55821992PO001869CANGAS

23994TRANQUILO DOS3VI-4- 5-981998PO004990CANGAS

52152TRES HERMANOS3VI-4-50971992PO004022CANGAS

50030TRES HERMANOS3VI-4-56521995PO004420CANGAS

52764TRIANA3VI-4-56811992PO001871CANGAS

50360TRINI3VI-5-97781992PO001872CANGAS

21614VENUS3VI-5-100541992PO000931CANGAS

22994VENUS CUATRO3VI-4- 3-941995PO004404CANGAS

7736VILLAR3VI-3-16451992PO000131CANGAS

2542VIRGEN DEL CARMEN3VI-4-46501992PO001877CANGAS

55807VIRGEN DEL PUERTO3VI-5-73231992PO003398CANGAS

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

2544VIRXEN DOS MILAGROS3VI-4-48801992PO001878CANGAS

53117VOY SOLO3VI-4-48031992PO003512CANGAS

52213YA VEREMOS3VI-4-50431992PO000202CANGAS

50676YOVI3VI-5-98871996PO004500CANGAS

2571ZANI3VI-4-52841992PO001881CANGAS

23238ZARAY3VI-5- 4-941996PO004504CANGAS

52762ZULEMA Y JACOBO3VI-4-56921992PO001882CANGAS

57262A PRIMEIRA3VILL-2-48991992CO003636CARAMIÑAL, O

51067ALBA3VILL-2-48601992CO001710CARAMIÑAL, O

51092ALBA3VILL-2-46641992CO001711CARAMIÑAL, O

56198ALBA3VILL-2-48701995CO004569CARAMIÑAL, O

57394ALVA3VILL-2-48951996CO004892CARAMIÑAL, O

56929AMADOR3VILL-2-44301992CO003634CARAMIÑAL, O

57360AMADORA3VILL-1-20811992CO003635CARAMIÑAL, O

56201ANA ISABEL3VILL-2-46211992CO001712CARAMIÑAL, O

13643ANTON3VILL-2-47691992CO001713CARAMIÑAL, O

57389APS3VILL-2-37891997CO005050CARAMIÑAL, O

57506AQUI VOY3VILL-2-38871992CO003637CARAMIÑAL, O

57285ARES M3VILL-2- 1-951997CO005109CARAMIÑAL, O

57198ARGENTINA3VILL-2-38001992CO001715CARAMIÑAL, O

56849ARNELA3VILL-2-36761992CO001716CARAMIÑAL, O

57274BANDAORIO3VILL-2-39961992CO003747CARAMIÑAL, O

23191BEARRO TERCERO3VILL-312-951996CO004885CARAMIÑAL, O

57213BEGOÑITA3VILL-2-40561994CO004503CARAMIÑAL, O

2574BELEN3VI-4-51701995PO004362CARAMIÑAL, O

56952BENITA3VILL-2-35741996CO004877CARAMIÑAL, O

57561BESI3VILL-2-48141996CO004901CARAMIÑAL, O

55859BRIPER3VILL-2-48101992CO000482CARAMIÑAL, O

13533BUSCO LA RIA3VILL-2-44481992CO001720CARAMIÑAL, O

56961CALA FIGUERA3VILL-2-41701992CO001721CARAMIÑAL, O

57165CALIFORNIA3VILL-2- 3-951996CO004911CARAMIÑAL, O

56934CAMILA3VILL-2-46531992CO001722CARAMIÑAL, O

12075CANTINFLAS3VILL-3-84571992CO002724CARAMIÑAL, O

57641CARMEN3VILL-2-34921992CO004225CARAMIÑAL, O

4288CARMIÑA3VI-6-25751994PO004138CARAMIÑAL, O

53969CHISPA3VILL-2-46421992CO004027CARAMIÑAL, O

57431CLARITA3VILL-2-43201992CO003811CARAMIÑAL, O

13864COIMA3VILL-2-46631992CO001724CARAMIÑAL, O

13088COLIN3VILL-1-47541992CO000172CARAMIÑAL, O

56204COMO QUIERAS3VILL-2-45501992CO003810CARAMIÑAL, O

57639CONCHITA3VILL-2-38451996CO004880CARAMIÑAL, O

23460CRISTINA DIEZ3VI-3- 3-961997PO004905CARAMIÑAL, O

57258DIOR3VILL-2-42101996CO004720CARAMIÑAL, O

57535DORITA3VILL-1-24011992CO001732CARAMIÑAL, O

51086ELSA SEGUNDA3VILL-3-100771992CO001734CARAMIÑAL, O

57374ERVA3VILL-2-47511996CO004917CARAMIÑAL, O

57608ESSO GENTE3VILL-2-43471992CO003639CARAMIÑAL, O

57420FIDALGO3VILL-2- 1-921995CO004648CARAMIÑAL, O

57220FIERA3VILL-2-46171992CO001736CARAMIÑAL, O

7274GADI3VILL-2-42761995CO004634CARAMIÑAL, O

57035GALEA3VILL-313-931996CO004905CARAMIÑAL, O

57243GALEGA3VILL-2-46201995CO004523CARAMIÑAL, O

56612GOLONDRINA Nº23VILL-2-44471992CO000163CARAMIÑAL, O

56987GORRION3VILL-2-44401992CO003675CARAMIÑAL, O

57215GRACIOSA3VILL-2-42961992CO001741CARAMIÑAL, O

57824HERLA3VILL-2- 3-961998CO005275CARAMIÑAL, O

51061HERMA3VILL-2-42731992CO001742CARAMIÑAL, O

10352JACINTA3VILL-2-40981995CO004665CARAMIÑAL, O

57493JAL3VILL-2-40081992CO003751CARAMIÑAL, O

56925JAM3VILL-2-41031995CO004571CARAMIÑAL, O

57112JOALSA3VILL-1-46261992CO003717CARAMIÑAL, O

57459JOSRO3VILL-2-39801992CO001021CARAMIÑAL, O

57592JOUS3VILL-2-38611992CO003754CARAMIÑAL, O

57704JOVIL3VILL-2-40281992CO004150CARAMIÑAL, O

57240JOYAN3VILL-2-39331996CO004848CARAMIÑAL, O

56840JUAN CAR3VILL-2-45631992CO000165CARAMIÑAL, O

57413JUMA3VILL-2-40221992CO001868CARAMIÑAL, O

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

56923JUSTA3VILL-2-41451992CO001744CARAMIÑAL, O

56935KETE3VILL-2-46291995CO004570CARAMIÑAL, O

57254LAIKA3VILL-2-43621996CO004849CARAMIÑAL, O

57782LEZO3VILL-2-43531992CO002695CARAMIÑAL, O

56943LINCE3CO-6-18751995CO004647CARAMIÑAL, O

57176LINDA3VILL-2-42471992CO003756CARAMIÑAL, O

57234LISUCA3VILL-3-84071996CO004702CARAMIÑAL, O

57484LITRI3VILL-1-43291997CO005055CARAMIÑAL, O

57253LOLA3VILL-2-27351992CO003815CARAMIÑAL, O

57318LOLITA3VILL-2-48581992CO001749CARAMIÑAL, O

51075LORENA3VILL-2-44251992CO001750CARAMIÑAL, O

56779LUCIA3VILL-3-102211995CO004649CARAMIÑAL, O

55716LUIS MANUEL3CO-7-35571992CO002111CARAMIÑAL, O

57475MAELVI3VILL-2-39621996CO004827CARAMIÑAL, O

10406MANE REY3VILL-2-41681992CO001751CARAMIÑAL, O

50584MANHER3VILL-2-42871997CO005065CARAMIÑAL, O

57794MANSA3VILL-2-39111999CO005356CARAMIÑAL, O

56189MANUELA II3VILL-2-47331992CO001753CARAMIÑAL, O

56359MARAVILLA3VILL-1-46831992CO003105CARAMIÑAL, O

57485MARI CARMEN3VILL-1-46041997CO005097CARAMIÑAL, O

53702MARI VANE3VI-4-49641992PO001922CARAMIÑAL, O

57370MARIA3VILL-2-28881992CO000839CARAMIÑAL, O

56847MARIA3VILL-1-27721992CO001754CARAMIÑAL, O

56182MARIA3VILL-2-34771992CO001757CARAMIÑAL, O

55972MARIA3VILL-3-62591992CO004251CARAMIÑAL, O

57089MARIA CANDELARIA3VILL-2-41311992CO001759CARAMIÑAL, O

57284MARIA DE LAS MERCEDES3VILL-2-41391996CO004940CARAMIÑAL, O

56907MARIA ISABEL3VILL-2-43491992CO003759CARAMIÑAL, O

57377MARIA JOSE3VILL-1-46681992CO001762CARAMIÑAL, O

52402MARIA JOSE 1º3VILL-1-39491992CO001763CARAMIÑAL, O

57226MARIA VICTORIA3VILL-1-43271992CO003495CARAMIÑAL, O

51446MARI-BLANCA3VILL-1-40711992CO000305CARAMIÑAL, O

57242MARTA3VILL-2-45941992CO001766CARAMIÑAL, O

57338MASEFA3VILL-2-39681996CO004923CARAMIÑAL, O

57293MATEAN SEGUNDO3VILL-2-47791997CO005064CARAMIÑAL, O

14683MERLUZA3VILL-1-44171992CO001767CARAMIÑAL, O

57337MERLUZA3VILL-1-42611992CO004133CARAMIÑAL, O

51069MILANO3VILL-3-51371995CO004617CARAMIÑAL, O

57384Mº IVONE3VILL-2-45181992CO001761CARAMIÑAL, O

56967MOBY DIK3VI-6-101351992CO003123CARAMIÑAL, O

56982MONCHA3VILL-3-97581992CO003725CARAMIÑAL, O

20832NENUCHO3VILL-3-42291992CO000646CARAMIÑAL, O

56930NORMA3VILL-2-48861994CO004473CARAMIÑAL, O

24426NOVA ANTONIA3VILL-2- 1-981999CO005420CARAMIÑAL, O

58203NUEVO JUMA3VILL-2- 1-032004CO005720CARAMIÑAL, O

50563PANCHIN3VILL-2-45561996CO004816CARAMIÑAL, O

57164PATI3VILL-2-47551996CO004916CARAMIÑAL, O

56841PAZ3VILL-2-37441992CO001012CARAMIÑAL, O

56193PEVI3VILL-2-46361992CO000492CARAMIÑAL, O

57618PILARITA3CO-7-22591992CO002698CARAMIÑAL, O

57257PILITA3VILL-2-48931992CO001774CARAMIÑAL, O

51062PITUXA3VILL-2-41931992CO001775CARAMIÑAL, O

55801POLI3VILL-2-37341992CO000493CARAMIÑAL, O

57332QUEIRUGA3VILL-2-39851997CO005062CARAMIÑAL, O

52506RAMONA3VILL-3-60721992CO000479CARAMIÑAL, O

58127RAY3VILL-2- 1-012003CO005618CARAMIÑAL, O

57008REINO3VILL-2-46621992CO000495CARAMIÑAL, O

56778RIMA3VILL-2-45621992CO001776CARAMIÑAL, O

56846ROCHE3VILL-2-38991995CO004572CARAMIÑAL, O

56931ROCHELA3VILL-2-36581992CO004049CARAMIÑAL, O

3186SABU3VILL-3-69751992CO000273CARAMIÑAL, O

52936SANDRA3VILL-3-97711992CO001779CARAMIÑAL, O

57232SANTER3VILL-2-39841992CO003375CARAMIÑAL, O

52944SEGUNDA LOLA3VILL-3-89741992CO004253CARAMIÑAL, O

57204SEGUNDA OLGA3VILL-2-47681992CO003767CARAMIÑAL, O

20748SEGUNDO BRISAS DEL MAR3VILL-3-98451992CO004163CARAMIÑAL, O

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

55800SEGUNDO MAG3VILL-2-46141992CO002699CARAMIÑAL, O

57670SEGUNDO ROCTURA3VILL-2- 1-971998CO005186CARAMIÑAL, O

57277SEIS HERMANOS3VILL-2-33051995CO004616CARAMIÑAL, O

57617SERAFINA3VILL-1-19421992CO003567CARAMIÑAL, O

54002SERENA SEGUNDO3VILL-1-45141992CO004112CARAMIÑAL, O

50545SIGUEME SI PUEDES3CO-7-18871992CO001781CARAMIÑAL, O

57556SME3VILL-2- 1-961997CO005059CARAMIÑAL, O

51424SOKY3VILL-1-47221992CO001797CARAMIÑAL, O

56681SOLE3CO-7-36271992CO002295CARAMIÑAL, O

57225SOPER3VILL-2-48901992CO001023CARAMIÑAL, O

57306SUVI3VILL-2-37621992CO003588CARAMIÑAL, O

53278TANA3VILL-3-101121992CO001290CARAMIÑAL, O

57428TITAN SEGUNDO3VILL-1- 7-911992CO003415CARAMIÑAL, O

53965TITO3VILL-2-48351992CO003492CARAMIÑAL, O

57437TOXAL3VILL-2-43571996CO004920CARAMIÑAL, O

56824TRES MARES3VILL-2-48891992CO001782CARAMIÑAL, O

57216TU Y YO3VILL-2-42251996CO004824CARAMIÑAL, O

57501TULA3VILL-2-46111992CO003858CARAMIÑAL, O

57365TUYA3VILL-2-47231997CO005092CARAMIÑAL, O

56789VISITA3VILL-2-45201992CO001784CARAMIÑAL, O

57427XEITEIRA3VILL-3-85741996CO004900CARAMIÑAL, O

57230XOVEN3VILL-2-46241996CO004845CARAMIÑAL, O

57197YA VOY3VILL-2-40961995CO004675CARAMIÑAL, O

22534ADRIAN PRIMERO3FE-3- 2-921992CO003176CARIÑO

4935ALBIÑA3CO-2-30551992CO004372CARIÑO

54767ANA3VI-5-99141992PO000006CARIÑO

9296APOLO I3CO-7-30861992CO004375CARIÑO

24923APOSTOL3FE-3- 1-002001CO005521CARIÑO

24924APOSTOL SAN ANDRES3FE-3- 2-002001CO005522CARIÑO

14282ARTAL3VILL-1-46571992CO004377CARIÑO

2947AS DE OROS3CO-5-15361992CO002578CARIÑO

14604BERTAN3BI-4-2112002CO005591CARIÑO

1265CARMIÑA YAÑEZ3FE-3-13601997CO005095CARIÑO

15457CASTRO3FE-3-19391992CO004382CARIÑO

15698CATALAN3CO-5-20091992CO004263CARIÑO

51300CHELO3FE-3-17091992CO003192CARIÑO

51295CONCHA DE FURNES3FE-3-16751992CO002617CARIÑO

6129CROQUE3VI-5-86211992CO004386CARIÑO

15899ENMANUEL3CO-5-20131992CO001372CARIÑO

23852FERVENZA PRIMERA3FE-3- 1-981998CO005223CARIÑO

25399FORTUNA F3FE-3- 4-002003CO005617CARIÑO

13889ISABEL3FE-4-30441992CO002423CARIÑO

22531LA INVENCIBLE SEGUNDA3FE-4- 1-931992CO004185CARIÑO

22976LANPIMAR3FE-3- 1-952002CO005603CARIÑO

7415LOS ASTROS3CO-7-30231992CO002109CARIÑO

4479LUISA3FE-3-10091992CO003217CARIÑO

53743MALASPINA3VI-4-56841994PO004190CARIÑO

15995MAR DE NOYA3GI-4-21782002CO005598CARIÑO

24540MAR GALILEA PRIMERO3BI-2- 3-002002CO005572CARIÑO

20301MARGARITA3FE-3-19541992CO004404CARIÑO

57998MARNELA UNO3FE-3- 3-002001CO005527CARIÑO

3243MARTA ANTONIA3FE-3-15611996CO004766CARIÑO

4684MARY CARMEN3FE-3-14591992CO003237CARIÑO

52381MAY3VILL-1-47391992CO000556CARIÑO

58112MERCEDES J3FE-4- 11-012002CO005613CARIÑO

57985MIRIAN JOSE3FE-4- 8-002001CO005526CARIÑO

23047NUEVA CAPRICHOSA3GI-6- 1-952002CO005594CARIÑO

23705NUEVO ANSAL3FE-3- 2-971997CO005182CARIÑO

22385NUEVO FORTUNA3FE-3- 3-921992CO004224CARIÑO

22862NUEVO HERMANOS GUERRA3FE-3- 1-941996CO004692CARIÑO

5431NUEVO PEPIN3CO-5-19471992CO001348CARIÑO

22226PEREZ SILVIA3FE-4- 2-921995CO004600CARIÑO

58074PIXOTAS3FE-4- 4-012002CO005586CARIÑO

24234PLAYA DE FORNOS3FE-3- 2-981999CO005398CARIÑO

22551PUNTA GABEIRA3FE-3- 2-931996CO004763CARIÑO

14155R.A.3CO-4-18841992CO001577CARIÑO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

1243RAVIAL3CO-4-16241992CO004359CARIÑO

50830RIO INDO3CO-5-14321992CO001977CARIÑO

14285ROSA DE LOS MARES3GI-3-13011992CO004360CARIÑO

58110RUBEN TRES3FE-4- 4-022002CO005604CARIÑO

14956SALMON3FE-3-18271992CO004364CARIÑO

25562SAN XIAO PRIMERO3FE-3- 1-032003CO005640CARIÑO

12806SANTA MARIA3CO-5-18421996CO004785CARIÑO

22615SANTA TERESA UNO3GI-4- 3-932002CO005595CARIÑO

15943SEGUNDO SAN JULIAN3CO-5-20161992CO001417CARIÑO

23013SIERRA DOS3FE-3- 2-951996CO004696CARIÑO

20300VIRGEN DO CASTELO3FE-3-19241992CO002641CARIÑO

22485VIRXEN DA GUIA3VILL-1- 6-921995CO004517CARIÑO

9672XARPAL3VILL-4-19441992PO002364CARIÑO

569412º RITA3VILL-1-37991991CO000152CARREIRA- AGUIÑO

22849A. TORRES3VILL-1-43671992CO000385CARREIRA- AGUIÑO

53991ADA3VILL-1-47521992CO000457CARREIRA- AGUIÑO

50656AHORA3VILL-1-25631992CO000166CARREIRA- AGUIÑO

51474ALGA3VILL-1-36521991CO000144CARREIRA- AGUIÑO

51434ANABEL3VILL-1-43071992CO000530CARREIRA- AGUIÑO

51483ANGELITA3VILL-1-34281992CO000384CARREIRA- AGUIÑO

55503ANJO3CO-7-32871992CO000444CARREIRA- AGUIÑO

4516ASIS3CO-7-30851991CO000098CARREIRA- AGUIÑO

53916ATENEA3VILL-1-47441992CO002150CARREIRA- AGUIÑO

54019AVANTE LIBRE3VILL-1-35901999CO005380CARREIRA- AGUIÑO

14444BERTA3VILL-3-57751992CO000168CARREIRA- AGUIÑO

53891BETIC3VILL-1-44651992CO000169CARREIRA- AGUIÑO

53920BUSCAME3VILL-1-43491991CO000145CARREIRA- AGUIÑO

4329CELTA Nº23VILL-1-40911992CO000460CARREIRA- AGUIÑO

15493CHAINZA3CO-7-34761995CO004599CARREIRA- AGUIÑO

57120CHAVALIÑA3VILL-1-43251992CO004007CARREIRA- AGUIÑO

14069CHURRUCA3VILL-1-45991992CO003606CARREIRA- AGUIÑO

56819CIPRIANA3VILL-1-23171992CO000171CARREIRA- AGUIÑO

51476CISCAR3VILL-1-36111994CO004449CARREIRA- AGUIÑO

56939COBI3VILL-1- 3-911995CO004547CARREIRA- AGUIÑO

53540COMO QUIERAS3VILL-1-31881992CO001035CARREIRA- AGUIÑO

51452CONCHIÑA3VILL-1-37971992CO000461CARREIRA- AGUIÑO

54020COUSO3VILL-1-35761991CO000095CARREIRA- AGUIÑO

51429CUARTA AGUILA3VILL-1-44941998CO005216CARREIRA- AGUIÑO

50660DIOSA3VILL-1-43151995CO004530CARREIRA- AGUIÑO

54028DOLORES3VILL-1-26781992CO003608CARREIRA- AGUIÑO

56470DOLORES3VI-5-101201992CO004166CARREIRA- AGUIÑO

50628DOLORES3VILL-1-30121995CO004552CARREIRA- AGUIÑO

4507DOROÑEIRA3VILL-1-39551991CO000107CARREIRA- AGUIÑO

57327EDEN TRES3VI-8- 1-951996CO004893CARREIRA- AGUIÑO

56540EDUARDO3VILL-1-47781992CO000503CARREIRA- AGUIÑO

52405EGO3VILL-1-35211992CO000387CARREIRA- AGUIÑO

57499ELISA3VILL-2-45061997CO005066CARREIRA- AGUIÑO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

57123EROS3VILL-1-47891992CO004157CARREIRA- AGUIÑO

14498ES MIA3VILL-1-32041991CO000105CARREIRA- AGUIÑO

57554ESTRIBELA3VILL-1-41451997CO005082CARREIRA - AGUIÑO

24854FA UN3VILL-1- 8-002000CO005491CARREIRA - AGUIÑO

51097FLORA3VILL-2-48751995CO004513CARREIRA - AGUIÑO

57418FRACA3VILL-2-47571992CO003694CARREIRA - AGUIÑO

53305GALANTE3VILL-1-43541992CO000190CARREIRA - AGUIÑO

50645GARCIA II3VILL-1-40901992CO003546CARREIRA - AGUIÑO

51426GAVIOTA3VILL-1-43201999CO005323CARREIRA - AGUIÑO

51466GOMEZ3VILL-1-29061992CO000388CARREIRA - AGUIÑO

50644GREISI3VILL-1-47331991CO000124CARREIRA - AGUIÑO

57149HALY3VILL-3- 5-951996CO004846CARREIRA - AGUIÑO

4500IREMOS3VILL-1-28851992CO000189CARREIRA - AGUIÑO

57405IRENE3VILL-2-35051992CO000821CARREIRA - AGUIÑO

56490IRIS3VILL-1-47831991CO000100CARREIRA - AGUIÑO

57113ITA3VILL-1-43421997CO005051CARREIRA - AGUIÑO

57227J. POZAS3VILL-1- 2-931994CO004463CARREIRA - AGUIÑO

57192J. REGO3VILL-1-45611992CO000505CARREIRA - AGUIÑO

57066J. VILAS3VILL-1-32031996PO004997CARREIRA - AGUIÑO

51417J. XUNQUEIRA3VILL-1-46141991CO000096CARREIRA - AGUIÑO

56869J.O.3VILL-1-45051992CO000463CARREIRA - AGUIÑO

56362JOSE REY3VILL-1-44551991CO000099CARREIRA - AGUIÑO

57239JO-SIL3VILL-14499B1995CO004545CARREIRA - AGUIÑO

50622JUANITA3VILL-1-12551995CO004546CARREIRA - AGUIÑO

23049KING SEA3VILL-1- 1-951996CO004718CARREIRA - AGUIÑO

23380LA VERDAD3VILL-1-12681996CO004833CARREIRA - AGUIÑO

57375LEVANTINO3VILL-1-43311997CO005035CARREIRA - AGUIÑO

53995LOS DOS3VILL-1-47051996CO004717CARREIRA - AGUIÑO

51485LUCERO3VILL-1-33581991CO000004CARREIRA - AGUIÑO

57052LUCIA3VILL-1-41101992CO000464CARREIRA - AGUIÑO

56549LUNA3VILL-1-47771991CO000130CARREIRA - AGUIÑO

53997LURA3VILL-1-46741991CO000147CARREIRA - AGUIÑO

57546MADRE MIA3VILL-2-42451997CO005083CARREIRA - AGUIÑO

56498MAJA3VI-5-101341992CO000187CARREIRA - AGUIÑO

22756MANILO3VILL-1- 5-931995CO004576CARREIRA - AGUIÑO

50662MARI3VILL-1-35431991CO000141CARREIRA - AGUIÑO

50616MARIA3VILL-1-12771992CO000754CARREIRA - AGUIÑO

57245MARIA3VILL-1-14171992CO000755CARREIRA - AGUIÑO

56938MARIA3VILL-1-31311992CO001015CARREIRA - AGUIÑO

57391MARIA DEL CARMEN3VILL-1-25471992CO003837CARREIRA - AGUIÑO

13319MARIA JOSE3CO-7-32891992CO003473CARREIRA - AGUIÑO

54011MARIA MONSERRAT3VILL-1-42361992CO000510CARREIRA - AGUIÑO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

3359MARINITA3VILL-3-91311992PO002941CARREIRA - AGUIÑO

51428MILAGROS3VILL-1-43641992CO000200CARREIRA - AGUIÑO

57346MILIN3VILL-1-41931997CO005142CARREIRA - AGUIÑO

57238MIRAME3VILL-1-25211996CO004922CARREIRA - AGUIÑO

50613MODERNA3VILL-1-24721997CO005113CARREIRA - AGUIÑO

55098MOROCHA3CO-7-22501992CO001846CARREIRA - AGUIÑO

56940MOROSA3VILL-1-46761992CO000465CARREIRA - AGUIÑO

5216MOSQUERA3VILL-1-44301992CO001787CARREIRA - AGUIÑO

55005NOMAR3VI-5-99501992PO002581CARREIRA - AGUIÑO

22257NUEVO TRES HERMANOS3VILL-119-911995CO004529CARREIRA - AGUIÑO

25857O POCHE3VILL-1- 4-032004CO005745CARREIRA - AGUIÑO

56505OSCAR3VILL-1-47701991CO000127CARREIRA - AGUIÑO

51829OSCAR3VILL-3-101291995CO004556CARREIRA - AGUIÑO

56944OSTRA3VILL-1-35051992CO000466CARREIRA - AGUIÑO

50639PARRULA3VILL-1-43381991CO000148CARREIRA - AGUIÑO

56942PATA3VILL-1-37711992CO000185CARREIRA - AGUIÑO

5190PAULITO3VILL-1-32061992CO000390CARREIRA - AGUIÑO

57130PEONIÑA3VILL-1-38131991CO000149CARREIRA - AGUIÑO

57127PETROLERA3VILL-1-20151992CO003628CARREIRA - AGUIÑO

57004PLACER3VILL-1-30131991CO000128CARREIRA - AGUIÑO

50571PLACES3VILL-2-43721992CO000669CARREIRA - AGUIÑO

52359PLOMA3VILL-1-38431991CO000150CARREIRA - AGUIÑO

51460POR SUERTE3VILL-1-30891996CO004924CARREIRA - AGUIÑO

4497PORVENIR QUINTO3VILL-1-41561992CO000511CARREIRA - AGUIÑO

51435RAFA3VILL-1-46811992CO000392CARREIRA - AGUIÑO

51373RELAMPAGO3VILL-3-47461992PO002712CARREIRA - AGUIÑO

56968RITA MUÑIZ3VILL-1-41751992CO000467CARREIRA - AGUIÑO

50624ROMERO3VILL-1-39941991CO000007CARREIRA - AGUIÑO

52385ROXA3VILL-1-46691992CO000468CARREIRA - AGUIÑO

52357ROXIÑA3VILL-1-38231992CO000182CARREIRA - AGUIÑO

57549RUBIA TERCERA3VILL-1-36761992CO004136CARREIRA - AGUIÑO

50620SABELA3VILL-1-46671992CO000758CARREIRA - AGUIÑO

23998SAGRES CUATRO3VI-8- 5-971998CO005276CARREIRA - AGUIÑO

53917SALEROSA3VILL-1-46031991CO000129CARREIRA - AGUIÑO

23178SALETA3VILL-1- 5-951997CO005058CARREIRA - AGUIÑO

57107SARA3VI-5- 3-911992CO004063CARREIRA - AGUIÑO

51432SARGO3VILL-1-45501991CO000131CARREIRA - AGUIÑO

56856SAYAR3VILL-1-29371992CO003476CARREIRA - AGUIÑO

51445SEGUNDA GUIA3VILL-1-40771992CO000181CARREIRA - AGUIÑO

51450SEGUNDA MARUJIÑA3VILL-1-37341997CO005031CARREIRA - AGUIÑO

52364SEGUNDA SANTA ISABEL3VILL-1-35791992CO003732CARREIRA - AGUIÑO

24012SEGUNDO DURO3VILL-1- 3-981998CO005270CARREIRA - AGUIÑO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

4529SEGUNDO MONTE NARIGA3VILL-1-44031992CO000759CARREIRA - AGUIÑO

51418SELVA3VILL-1-46241992CO000177CARREIRA - AGUIÑO

53913SIEIRA3VILL-1-33541992CO000393CARREIRA - AGUIÑO

56492SILVIA3VILL-1-47821995CO004536CARREIRA - AGUIÑO

53996SIVA3VILL-1-46981992CO002293CARREIRA - AGUIÑO

51444SOL MARY3VILL-1-41431991CO000103CARREIRA - AGUIÑO

56857SUPER STAR3VILL-1-47901992CO003629CARREIRA - AGUIÑO

52383TASCA3VILL-1-47271992CO004155CARREIRA - AGUIÑO

56980TERCERA AGUILA3VILL-1-20821991CO000132CARREIRA - AGUIÑO

4530TRANCHIÑO3CO-3-33501992CO000179CARREIRA - AGUIÑO

57924TURELA3VILL-3-73151995CO004558CARREIRA - AGUIÑO

56736UCA3VILL-1-46751992CO000208CARREIRA - AGUIÑO

56959VAMOS RICA3VILL-1-19191992CO003098CARREIRA - AGUIÑO

57552VAY BEN3VILL-1-41491992CO004095CARREIRA - AGUIÑO

57137VAY MIRAR3VILL-1-42931996CO004930CARREIRA - AGUIÑO

53988VENTURA3VILL-1-21541992CO003573CARREIRA - AGUIÑO

54010XA BOU3VILL-1-42421995CO004531CARREIRA - AGUIÑO

57068XULIA3VILL-121-911992CO004218CARREIRA - AGUIÑO

57129ZORRITA3VILL-1-38541992CO000469CARREIRA - AGUIÑO

57729ALONSO3VILL-3-84151992PO002555CARRIL, O

51121ANCHA3VILL-3-70661992PO002459CARRIL, O

52429ANGELES3VILL-3-101281992PO002566CARRIL, O

24887ANTARES UN3VILL-3- 4-002001PO005182CARRIL, O

55798AUXILIAR DEL PESADO3VILL-3-87071992PO002563CARRIL, O

2908AVISPA3VILL-3-81121992PO002468CARRIL, O

1789CALA A BOCA Nº23VILL-3-72951992PO002856CARRIL, O

53274CAMBA3VILL-3-99521992PO002825CARRIL, O

56638CHIRLA3VILL-310-921994PO004251CARRIL, O

2909COMPADRITO3VILL-3-89541992PO002463CARRIL, O

51122DAILY3VILL-3-86591992PO002454CARRIL, O

51509DAVID3VILL-3-87981992PO002814CARRIL, O

1784DOS DE OROS3VILL-3-95221992PO002457CARRIL, O

56989EU3VILL-3-102231992PO002446CARRIL, O

57732FURIA3VILL-3-101331992PO002456CARRIL, O

56986GIMA3VILL-2-40921995PO004355CARRIL, O

1790GOLFA3VILL-3-70961992PO002829CARRIL, O

53268ILSA3VILL-3-84101992PO002855CARRIL, O

52531JOSE LUIS3VILL-3-61641998PO005008CARRIL, O

51838JOSE MIGUEL3VILL-3-100161992PO002576CARRIL, O

53271LEMIÑA SEGUNDO3VILL-3-98691992PO002577CARRIL, O

53277MALI3VILL-3-89531992PO002453CARRIL, O

25120MANUEL Y FAMILIA3VILL-3- 5-012001PO005214CARRIL, O

51506MARIA DEL CARMEN3VILL-3-26521992PO002579CARRIL, O

56970MARISA3VILL-3-79351992PO002450CARRIL, O

52780MENCAR3VILL-3-80721992PO002818CARRIL, O

22989MONCHITO PRIMERO3VILL-3- 9-931995PO004356CARRIL, O

53273NENA CUARTA3VILL-3-97561992PO003031CARRIL, O

55797NURIA3VILL-3-95911992PO002570CARRIL, O

51503PANDULLO3VILL-3-89021992PO002569CARRIL, O

1769PESCADOR VILAS3VILL-3-78621992PO002558CARRIL, O

52459PORTO3VILL-3-101311992PO002565CARRIL, O

57837POU3VILL-3-89311992PO002451CARRIL, O

52898ROLI3VILL-3-89191992PO002830CARRIL, O

51706SAFEVI3VILL-5-6311992PO002312CARRIL, O

1778SUSI3VILL-3-86101992PO002826CARRIL, O

52428TILOCHA3VILL-3-94401992PO001184CARRIL, O

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

51510TRES CAMINOS3VILL-3-84551992PO002843CARRIL, O

1780VENTOLERA3VILL-3-86321992PO002561CARRIL, O

51508VICENTA3VILL-3-101561992PO002551CARRIL, O

1794VILLA DE ARCADE3VILL-3-96871992PO002564CARRIL, O

57957VILLAMAR3VILL-3-100671992PO004092CARRIL, O

56902VIVIANA3VILL-3- 6-911992PO001186CARRIL, O

56893XURXO3VILL-3- 8-911992PO001190CARRIL, O

4716ALEMAN3FE-4-30401992CO003177CEDEIRA

58121ANEIROS3FE-4- 2-022002CO005608CEDEIRA

57520ANGEL3FE-4- 1-962000CO005426CEDEIRA

22119ANGEL MANUEL PRIMERO3FE-3- 5-911992CO003180CEDEIRA

58056ANXO MARIA3FE-4- 16-012002CO005562CEDEIRA

14848ARDILOSA3FE-3-19131992CO003183CEDEIRA

23270AURELIA MARIA3CO-7- 1-961996CO005004CEDEIRA

4720BABIECA3FE-3-19021992CO003186CEDEIRA

25792BEREZMAR3FE-3- 2-032004CO005728CEDEIRA

24835BRISAS DE CEDEIRA3FE-4- 2-002000CO005478CEDEIRA

21940BRUAL3FE-3-1911992CO003189CEDEIRA

11322BUEN VIAJE3CO-4-12871997CO005077CEDEIRA

16019CABO PRIOR3FE-4-30601992CO003190CEDEIRA

58010CAJALLO3FE-4- 1-012001CO005538CEDEIRA

22955CANCONIO3FE-3- 3-941996CO004948CEDEIRA

51303CANDIDA3FE-3-18061992CO003191CEDEIRA

23216CHIRLATEIRA3FE-3- 2-941996CO004697CEDEIRA

52621ELENA3VI-8-4301992PO001474CEDEIRA

21766ENRIC MANUEL3TA-2-13451997CO005164CEDEIRA

21655FRESAN3CO-2-38791992CO003196CEDEIRA

51291GAVILAN3FE-3-16321996CO004789CEDEIRA

22316GIL BALTAR3FE-4- 3-911992CO003249CEDEIRA

324HAZ Y BENLLOCH3FE-2-28981992CO002985CEDEIRA

4705HECMER3FE-2-29141992CO003200CEDEIRA

58065ILLA GABEIRA3FE-4- 14-012002CO005571CEDEIRA

50134IRENE3CO-2-33971996CO004744CEDEIRA

57736JESUSA3FE-3-16241998CO005212CEDEIRA

14388JUAN BENIGNO3FE-3-13651992CO003209CEDEIRA

51312JUAN BENIGNO3FE-3-17701998CO005200CEDEIRA

4696JUAN DIEGO3FE-3-18901992CO003210CEDEIRA

8307JUPITER3FE-4-30361996CO004790CEDEIRA

4697LOLITA3FE-4-28421992CO003213CEDEIRA

57812LORENA LUCIA3FE-4- 3-981998CO005311CEDEIRA

4699LUCERO3FE-3-18951992CO003215CEDEIRA

51302LUCITA3FE-3-15421992CO003216CEDEIRA

51292LUISA3FE-3-10131992CO004242CEDEIRA

50236MANOLITA3FE-3-18411992CO003225CEDEIRA

50335MARIA LIDIA3FE-2-29721992CO003231CEDEIRA

4691MARIA TERESA3FE-3-15171992CO003233CEDEIRA

51311MARICHELO3FE-3-19431992CO003228CEDEIRA

4687MARICHELO3FE-3-18891996CO004956CEDEIRA

4729MASCATO3FE-3-18311996CO004791CEDEIRA

22915NAVALIÑO SIETE3FE-3- 3-931996CO004792CEDEIRA

23128NOVA MADRE ANTONIA3FE-3- 3-951996CO004950CEDEIRA

22240NOVO LUAN3FE-3-8911992CO003136CEDEIRA

22117NUEVA CEDEIRA3FE-3- 3-911992CO003137CEDEIRA

5047NUEVA FLOR DE MONICA3CO-2-36521992CO003140CEDEIRA

15444NUEVO CAO VILAR3FE-3-19251992CO003138CEDEIRA

24659NUEVO CRISTINA3FE-4- 5-002000CO005462CEDEIRA

22230NUEVO EME ELLE3FE-3-2911992CO003139CEDEIRA

24597NUEVO JUANA3FE-4- 1-002000CO005451CEDEIRA

25156NUEVO NOY3FE-4- 6-002002CO005567CEDEIRA

24632NUEVO RICHARD3FE-4- 2-992000CO005458CEDEIRA

25015O BUSI3FE-4- 9-012001CO005537CEDEIRA

5648O TERROR DOS MARES3CO-4-18211992CO003174CEDEIRA

15557O XAN3FE-4-30521992CO003145CEDEIRA

4673OSCAR3FE-3-18931992CO004083CEDEIRA

14487PAULA3FE-3-19171992CO003147CEDEIRA

21545PAZ SEGUNDO3FE-3-19561992CO003148CEDEIRA

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

58164PERELLO3FE-4- 13-012003CO005629CEDEIRA

24816PLAYA DE BARES3FE-4- 9-002000CO005477CEDEIRA

3779PLAYA DE SACIDO3FE-2-29181992CO003149CEDEIRA

50233PLAYA SONREIRA3FE-3-18381992CO003151CEDEIRA

9140PUENTE CATOIRA3FE-3-19101992CO003152CEDEIRA

51293REMEDIOS3FE-3-8101992CO003153CEDEIRA

24841RUA PRIMERO3FE-4- 1-992001CO005502CEDEIRA

21835SABUGO3CO-2-38781992CO001436CEDEIRA

23481SALORIO3FE-4- 2-961997CO005018CEDEIRA

14019SAN XOAN3VI-4-55941992PO001955CEDEIRA

15326SANTIAGO APOSTOL3FE-3-19271992CO003162CEDEIRA

14737SARRIDAL3FE-3-19141992CO003163CEDEIRA

58120SEGAÑO UNO3FE-4- 1-022002CO005607CEDEIRA

24476SEGUNDA BELEN3FE-3- 2-992000CO005430CEDEIRA

11278SEGUNDO CABO NAVAL3CO-7-34661992CO003165CEDEIRA

14234TOMAS LUIS3FE-3-19631992CO003168CEDEIRA

1248VIRGEN DEL CAMINO3FE-3-19231992CO003173CEDEIRA

12978YAZMIN3CO-6-22011992CO001106CEDEIRA

14124YOLANDA3FE-4-30451992CO002677CEDEIRA

22095A GAVEIRA3FE-2-30061992LU000090CELEIRO

7730A POMBA3FE-2-28341992LU000226CELEIRO

24555ABRELA3VI-5- 7-002000LU000362CELEIRO

24406ADANEM3FE-2- 7-991999LU000351CELEIRO

3768AIRIÑOS DE COVAS3FE-2-29061992LU000188CELEIRO

15581ANA BELEN3FE-3-19381992CO004373CELEIRO

25564ARNELA3LU-3- 3-022003LU000388CELEIRO

23897BAUTISTA PINO3VI-5- 7-981998LU000321CELEIRO

3209BOER3VI-5-86541992LU000197CELEIRO

25710BREOGAN UNO3LU-3- 1-032003LU000389CELEIRO

23349CABALEIRO UNO3VI-5- 18-951996PO004520CELEIRO

8619CACHAZA3SS-1-23141992LU000172CELEIRO

22957CANDORCA3CO-2- 1-951996CO004689CELEIRO

13705CANGURO3CO-7-33951992CO004262CELEIRO

24353CARMEN PRIMERA3FE-2- 8-991999LU000340CELEIRO

24276COSTA DE AFRICA3FE-2- 3-991999LU000338CELEIRO

25434COVADONGA PRIMERO3LU-3- 4-022003LU000387CELEIRO

10501DOLORES CADRECHA3BI-4-2211994LU000281CELEIRO

3773ELENA MARIA3FE-2-28601992LU000094CELEIRO

3804ERMITA SAN ROQUE3GI-4-19441992LU000209CELEIRO

24442ESTELA Y JOSE3FE-2- 6-981999LU000335CELEIRO

3784GOMISTEGUI3FE-2-29821992LU000161CELEIRO

7722HERMANOS PINO LADRA3FE-2-28471992LU000092CELEIRO

3799ILLUMBE3SS-1-22331992LU000208CELEIRO

12946ISLA ISABEL3VI-4-55351992PO002870CELEIRO

15627IVAN3FE-1-19041992LU000271CELEIRO

11272JAIMITO3VILL-3-36181992CO002624CELEIRO

5083JOSE LUISA Y MARY3GI-4-19501992CO001489CELEIRO

15353JOSE Y ELENA3FE-4-30511991LU000050CELEIRO

23152JUAMA3FE-2- 1-961996LU000303CELEIRO

1190JUAN IGLESIAS3VI-5-94811992LU000115CELEIRO

5029LAURA Y MARIA3FE-3-18551992CO002487CELEIRO

3638LEZO3CO-2-38201992CO001655CELEIRO

23642LUA NOVA3FE-2- 4-971997LU000315CELEIRO

21957MARIA DE JESUS3GI-4-22092002LU000384CELEIRO

3766MARIA MANUELA3FE-2-28561992LU000186CELEIRO

24460MARIA SAN JOSE3FE-2- 12-992000LU000355CELEIRO

21810MARISCADOR3FE-2-30031992LU000124CELEIRO

25064MINCHOS CUARTO3VI-5- 9-012001LU000375CELEIRO

25255MINCHOS NOVENO3VI-5- 15-012002LU000381CELEIRO

25291MINCHOS OCTAVO3VI-5- 1-022002LU000383CELEIRO

3797MINCHOS PRIMERO3FE-2-29931992LU000147CELEIRO

24283MINCHOS QUINTO3VI-5- 8-991999LU000347CELEIRO

25049MINCHOS SEPTIMO3VI-5- 4-012001LU000376CELEIRO

24284MINCHOS SEXTO3VI-5- 9-991999LU000348CELEIRO

9842MINCHOS TERCERO3FE-2-29891992LU000149CELEIRO

7712MODESTO DIAZ SANTIAGO3FE-2-27781992LU000100CELEIRO

21702MONTERO3FE-2-30021992LU000159CELEIRO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

24878NAZARET E LUCIA3FE-2- 4-002001LU000369CELEIRO

7718NICO PRIMERO3FE-2-28531992LU000151CELEIRO

11763NOCHE DE REYES3GI-6-6571992PO002358CELEIRO

5294NORBERTO3GI-4-18571992CO001593CELEIRO

22062NOVO BARQUITA3CO-5-20341992CO001420CELEIRO

22603NUEVA PRIMERA3CO-5-5921996CO004751CELEIRO

21296NUEVO LUZ3FE-2-29951991LU000041CELEIRO

24588NUEVO NEMESIA3VI-5- 5-002000LU000363CELEIRO

24354NUEVO PASTOR3FE-2- 9-991999LU000344CELEIRO

56608PALOMA3FE-3-17271992CO003499CELEIRO

24600PEDRA DA PLATA3FE-4- 2-981999CO005409CELEIRO

15905PEDRO DO NETO3GI-4-21731999LU000328CELEIRO

14436PELLIZAR3SS-1-22661992PO001725CELEIRO

3808PEPE-REVUELTA3ST-4-24691992CO001658CELEIRO

7706PEREZ VACAS3FE-1-18481992LU000139CELEIRO

21836PICO DA LEBRE3FE-1-19151991LU000043CELEIRO

7710PINO MONTERO3FE-2-28501992LU000160CELEIRO

24393PLAYA DE ALEGRIN3FE-2- 5-981999LU000329CELEIRO

24443PLAYA DE CELEIRO3FE-2- 7-981999LU000332CELEIRO

24730PLAYA DE COVAS3FE-2- 6-002000LU000364CELEIRO

3654PORTILLO LASIA3FE-2-29911992LU000121CELEIRO

23574PURUNCELA3FE-2- 3-971997LU000310CELEIRO

24996RADOCHE TERCERO3VI-5- 15-002001LU000371CELEIRO

7549REBECA DEL MAR3GI-2-2941999LU000331CELEIRO

15999RIAZOR3CO-2-38621992CO001683CELEIRO

24366ROLINDES3FE-2- 6-991999LU000342CELEIRO

15579ROSARIS3FE-4-30551992LU000193CELEIRO

24635SAFRAN3FE-2- 5-002000LU000361CELEIRO

23940SANTOS ALONSO3FE-2- 1-981998LU000323CELEIRO

2275SEGUNDA LUZ DIVINA3FE-4-30251992LU000095CELEIRO

6664SEGUNDO MARIA OLIVA3CO-2-37271992CO003313CELEIRO

23103SEGUNDO PAJARITO3FE-2- 1-951996LU000306CELEIRO

340SEIRAMAR3FE-2-29191992LU000162CELEIRO

7732SENEIVO PRIMERO3SS-1-23251992LU000213CELEIRO

24259SIEMPRE DIANA3FE-2- 2-991999LU000339CELEIRO

3777SIEMPRE ECCE-HOMO3FE-2-28431992LU000223CELEIRO

25135SIEMPRE SOCIO3VI-5- 12-012002LU000379CELEIRO

1095TOJAL3FE-1-18731992LU000239CELEIRO

15399VERDE GALICIA3FE-2-29851991LU000012CELEIRO

248VILLA DE SARGADELOS3FE-2-29501992LU000116CELEIRO

16047XEOS3FE-2-29941992LU000181CELEIRO

57451A COSTA UNO3VI-1- 2-951997PO004816COMBARRO

57015ALBA3VI-2-18101994PO004140COMBARRO

56704AMALIA3VI-2-4261992PO000303COMBARRO

57816ANA DOS3VI-2- 3-971998PO004996COMBARRO

87009ANA MARIA3VI-1-19101992PO001059COMBARRO

25453BALEA CASAS3VI-1- 5-022003PO005304COMBARRO

52040CARMEN3VI-2-9071992PO001051COMBARRO

20786CARMEN3VI-4-57041992PO001799COMBARRO

51759CELIA3VI-1-15221992PO001174COMBARRO

51757CHELO3VI-1-14501992PO003554COMBARRO

51761CLARA MARIA3VI-1-18001992PO001222COMBARRO

57146CLAUDINA ORCA3VI-1- 2-941996PO004470COMBARRO

57184CUATRO HERMANOS3VI-1-13131997PO004859COMBARRO

3018DANY3VILL-3-92311992PO000311COMBARRO

57378DORNIER3VI-1-11271995PO004360COMBARRO

57902DULCESOL3VI-1- 5-992000PO005094COMBARRO

8628ELIEZER3VI-2-17501995PO004337COMBARRO

56716ELVIRA3VI-1-16641992PO000654COMBARRO

57196ELVIRA3VI-2-19351992PO001173COMBARRO

13560EVA3VI-4-55391992PO000599COMBARRO

20680EVA MARIA SEGUNDA3CO-7-34811992CO001918COMBARRO

52962JOSE LUIS3VI-1-15281992PO001224COMBARRO

52961JULIO3VI-1-15971992PO000314COMBARRO

53011MARIA JOSE3VI-1-16261992PO001566COMBARRO

57635MARINUCA3VI-1- 4-951997PO004815COMBARRO

52027MARISOL3VI-2-20661992PO001567COMBARRO

57363Mº TERESA3VI-5-98111992PO001178COMBARRO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

23240MODESTO UNO3VI-2- 2-951996PO004729COMBARRO

52022MONCHO3VI-2-21551992PO000318COMBARRO

9489NUEVA FLORIDA3VI-1-14231992PO000581COMBARRO

23832NUEVO GARDEL3VI-1- 2-981998PO004942COMBARRO

23838NUEVO LEYENDA3VI-6- 1-981998PO004945COMBARRO

10452NUEVO TOMASIN3VI-1-19371992PO000321COMBARRO

51335PILAR3VI-2-19141992PO001340COMBARRO

53476RIO DO SUR3VI-1-17191992PO001573COMBARRO

15507ROCIO DEL MAR3VI-1-19011992PO000547COMBARRO

53470SOL3VI-1-18801992PO001338COMBARRO

53467TERE3VI-1-17601992PO001575COMBARRO

22961VIANA DOS3VI-1- 1-941995PO004365COMBARRO

20083AQUILES Nº 23CO-5-19661992CO002337CORCUBIÓN

23637AS DE GUIA3CO-5- 1-971997CO005076CORCUBIÓN

57540AYENKA3CO-4-13681992CO003504CORCUBIÓN

22205CABAL3VILL-112-911992CO000397CORCUBIÓN

11423CABO VILLANO3CO-4-15071992CO001583CORCUBIÓN

23884CORAL CINCO3CO-5- 1-981998CO005260CORCUBIÓN

22504DESEADO TERCERO3CO-5- 6-921999CO005338CORCUBIÓN

57722GALAXIA3CO-5- 1-911998CO005206CORCUBIÓN

23011GOLFO PERSICO3CO-5- 2-941996CO004759CORCUBIÓN

23235ILLA LOBEIRA3CO-5- 1-951996CO004993CORCUBIÓN

56707JAVI3CO-5-20291992CO002688CORCUBIÓN

3745JORDI3CO-5-19781992CO001347CORCUBIÓN

24513JUPITER TERCERO3CO-5- 5-992000CO005438CORCUBIÓN

13421LEON3CO-5-19541992CO001335CORCUBIÓN

56440LIÑEIRO3CO-5-20181992CO001340CORCUBIÓN

23992MADRE AMELIA3CO-5- 4-981998CO005282CORCUBIÓN

57706MARIA JESUS3CO-4-14931999CO005326CORCUBIÓN

25098NOETA PRIMERO3CO-5- 3-012002CO005557CORCUBIÓN

15945NUEVO BONITA3CO-5-20201992CO003059CORCUBIÓN

2948O GASPAR3CO-5-18391992CO001501CORCUBIÓN

2972PUNTA GALERA3CO-5-17121992CO001390CORCUBIÓN

56437RAFAELA3CO-4-14361994CO004441CORCUBIÓN

15506REISIÑO3VILL-4-19471992PO002334CORCUBIÓN

56450ROSANA3CO-5-19591992CO001393CORCUBIÓN

20174SEGUNDA ANA3CO-5-18901992CO002346CORCUBIÓN

25612SEGUNDO TORO3CO-5- 2-022003CO005643CORCUBIÓN

56406TALIEIRA3CO-5-19701992CO001650CORCUBIÓN

11420TIBURON3CO-4-18151992CO001610CORCUBIÓN

13803YENNIFER3VILL-3-98261992CO002489CORCUBIÓN

53598ANA MARIA3CO-3-15451992CO004327CORME

24120BERNALDO3CO-3- 5-981999CO005337CORME

22720BORRASCA PRIMERO3GI-3- 1-931999CO005386CORME

53612COMPADRES3CO-3-14851992CO004236CORME

57445EUSEBIO ANDRES3CO-3-14821992CO002404CORME

53593FLORA3CO-3-1561992CO002403CORME

53237FUENTES3CO-4-14641992CO001544CORME

23020HERMANOS ISTILLARTY3GI-8- 1-952000CO005496CORME

57007LIBERTAD3CO-3-14661996CO004781CORME

58171LUMARA DOS3CO-3- 2-012003CO005639CORME

14290MARIA FIGUEIRAS3CO-3-15531992CO002500CORME

53644MILAMEL3CO-3-11631992CO002499CORME

56629MODESTO3CO-4-16591995CO004539CORME

13113MOROUSO3VILL-2-46741992CO003886CORME

53566MOSFIEL3CO-4-17641992CO003007CORME

21314NUEVO MAIKEL3CO-3-16021992CO002496CORME

14264O'QUISINDIN3CO-4-1891992CO002400CORME

56872OUTES3CO-5-18981994CO004444CORME

23668PLAYA DAS DUNAS3CO-2- 1-971998CO005229CORME

5275PUNTA RONCUDO3CO-3-14701992CO002399CORME

56816REBECA3CO-4-19391992CO002354CORME

23562SEGUNDO LUBRIGANTE3CO-3- 1-971997CO005135CORME

57047TERCERA SARDIÑEIRA3CO-3-14761992CO002564CORME

14695AIDA-MARIA3VILL-1-46601992CO001024CORRUBEDO

53899ALBA PRIMERA3VILL-1-37041992CO004043CORRUBEDO

54023ANGELA3VILL-1-32421992CO003784CORRUBEDO

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

20001FARO3VILL-1-42951996CO004894CORRUBEDO

22496FINITA3VILL-1-43971992CO000300CORRUBEDO

15836FORCADO3VILL-1-47291992CO002130CORRUBEDO

11686HERMANOS NUÑEZ3VILL-1-42561992CO000543CORRUBEDO

56550JABATO3VILL-1-47861991CO000125CORRUBEDO

14972JARA3VILL-4-6791992PO003860CORRUBEDO

22166LA MEIGUIÑA3CO-6-22401992CO000350CORRUBEDO

57922MANOLO3VILL-318-961997CO005094CORRUBEDO

57620NUEVA SABIA3VILL-1-40261992CO003563CORRUBEDO

5568PISTRACAS3VILL-2-40011992CO000570CORRUBEDO

23457RIA DE AROSA3VILL-2-48381992CO000860CORRUBEDO

51487RIVAS Nº23VILL-1-33401992CO002996CORRUBEDO

21869ROCIN3VILL-1-47731992CO000574CORRUBEDO

4328VENTURA3VILL-1-6871992CO000724CORRUBEDO

4360YE YE3VILL-1-42871992CO000437CORRUBEDO

52969ARGENTINA3VI-1-14491992PO001339COVELO

56378CARMEN3FE-3-19531992CO002615COVELO

15963CARMEN MARIA3FE-3-19521992CO002616COVELO

13972DOMINGO3FE-3-17351992CO002620COVELO

2372HERMOSINDA3VILL-3-90931992CO002622COVELO

3241MARIA ISABEL3FE-3-18201992CO002632COVELO

14368SAN ANTONIO3CO-1-26071992CO001480COVELO

22061SONIA3FE-3-30051992CO002640COVELO

54742VENGA LO QUE QUIERA3CO-3-15461992CO002561COVELO

51296ANTONIO3FE-3-18711992CO002648ESPASANTE

15914CURRO3FE-3-18981992CO002619ESPASANTE

2968JOSE MANUEL3CO-5-14821992CO002625ESPASANTE

51307JOSEFA3FE-3-15481998CO005194ESPASANTE

3223MAR PIN3FE-3-13511996CO004755ESPASANTE

51306MARIA3FE-3-19481992CO002628ESPASANTE

2288MARIA ENCARNITA3FE-3-30331992CO002631ESPASANTE

14244NUEVO ANGEL3FE-3-19121992CO002645ESPASANTE

3785PAJARITO3FE-2-29291992LU000183ESPASANTE

24327SALOME3FE-3- 1-991999CO005392ESPASANTE

56888ANA MARIA3FE-4-23102000CO005435FERROL

11625ANA RICO3FE-3-19581992CO002614FERROL

25107ANXELA UNO3FE-4- 2-012001CO005551FERROL

57842ANXO3CO-7-36231992CO002144FERROL

51009ARTEA3CO-1-19581992CO003080FERROL

53144AURORA3CO-1-23161997CO005104FERROL

57584BALBINA3CO-4-16341996CO005007FERROL

22337BLANCA3FE-3-19511992CO003187FERROL

8314BRASILIA3FE-4-30051992CO003251FERROL

57319CARMELITA3CO-4-13991996CO004974FERROL

8313CIUDAD DE MIÑO3FE-4-25471992CO003252FERROL

13443COLAS3FE-4-29891992CO004055FERROL

15337CONCHITA3FE-4-23771992CO003254FERROL

50181CORTADURA3VILL-3-97061992CO003894FERROL

50674CORUÑA3FE-4-25441992CO004383FERROL

56634CUBANA3VI-4- 3-921995PO004412FERROL

56368DEVESA3VI-5-100821992PO002583FERROL

50955DOS HERMANOS3CO-2-26841996CO004813FERROL

55017ELENA3CO-2-29941991CO000058FERROL

22508FINITA3FE-4-1921992CO003253FERROL

15531FRANCISCO JOSE SEGUNDO3FE-2-29691991LU000033FERROL

50890GASPAR3FE-4-8971992CO004082FERROL

56478GUERRERO3FE-3-19691992CO003199FERROL

2297HORACIO3FE-4-29721992CO002662FERROL

52572J.R.3VI-8-11131996PO004487FERROL

51928JAIME3CO-2-33821992CO002459FERROL

53178JOSE3CO-1-24711992CO003050FERROL

57261JOSE3FE-4-23471994CO004476FERROL

88006JOSE3FE-4-30561996CO004980FERROL

57371JOSE MARIA3CO-1-18861997CO005088FERROL

23822LA CAYONESA DOS3FE-4- 1-981998CO005234FERROL

50891LEONOR3FE-4-13401992CO003240FERROL

54665LEYENDA3VI-5-99071992PO001749FERROL

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

53149LOBO3CO-1-24621992CO003044FERROL

56584LOLITA3VI-3-19731992PO003799FERROL

55467LORENZO3CO-7-35181992CO001113FERROL

52741LUCIA3VI-4-55211996PO004532FERROL

8318MAGDALENA VINACHES3VI-5-87171992CO002505FERROL

56607MAR3FE-4- 1-911992CO003120FERROL

21855MARGARITA3CO-5-17821992CO004173FERROL

51273MARI3CO-2-33461992CO002509FERROL

57094MARIA3FE-4-30151996CO004963FERROL

57091MARIA DEL CARMEN3FE-4-18631992CO004175FERROL

57342MARIA O3CO-4-10471999CO005415FERROL

8308MARISA3CO-2-20901992CO003242FERROL

50804MIRONA3CO-1-25641996CO004761FERROL

57076Mº DEL CARMEN3FE-4-18641992CO003255FERROL

7468Mº MERCEDES3CO-7-29941992CO003244FERROL

13841Mº OLIMPIA II3FE-4-30431992CO003245FERROL

57056NATALIA3CO-2-37251992CO004188FERROL

51021NENO3CO-1-23241992CO004307FERROL

53151NITO3CO-1-23921992CO004308FERROL

56760NO ME TIRES XIBA3CO-4-15051992CO003006FERROL

22633OLEGARIA3CO-6-22531992CO001118FERROL

56415PATO II3CO-5-18761997CO005136FERROL

58064PERLA S3FE-4- 12-012002CO005573FERROL

58058PITI M3FE-4- 7-012002CO005580FERROL

53366PLAYA DE ESTEIRO3FE-2-29621992LU000166FERROL

3396PLEAMAR3VI-4-55671992PO001947FERROL

23769RALMAR3VILL-5-12971998PO005007FERROL

15663RAMON3CO-6-22331992CO001145FERROL

52904RAQUEL3VILL-3-93231992PO003306FERROL

58128RAQUEL M3FE-4- 6-012002CO005609FERROL

51310REBECA3FE-3-18831997CO005026FERROL

56867REPOLO3FE-4- 2-931996CO004786FERROL

8587ROBALIZA3VI-8-5591996CO004716FERROL

53608ROSANA3CO-3-15011992CO002565FERROL

58000RUAL M3FE-4- 3-012001CO005533FERROL

57065SANDRA3FE-4-30631992CO003246FERROL

24077SARITA UN3FE-4- 4-981999CO005371FERROL

57151SHARON Y JAIME3CO-2- 4-951996CO004962FERROL

56746SUSA DOS3VI-4- 2-921995PO004321FERROL

56581TORINA3FE-3- 1-921996CO004754FERROL

52557TRES HERMANOS3VI-8-11921992PO000008FERROL

2263VERACRUZ3CO-4-13791996CO004978FERROL

56485VIEIRA3VILL-1-47721995CO004532FERROL

7150VILAN3CO-4-14031992CO003248FERROL

57894VIRXEN DO NORDES3FE-4- 5-981999CO005391FERROL

53713XARABIA3VI-4-52921992PO001879FERROL

15687YOLANDA3CO-2-32441992CO004421FERROL

223252º ESTRELLA DEL MAR3CO-5- 6-911992CO001628FISTERRA

221213º PORTALES3CO-5-20331992CO001305FISTERRA

5458ANABEL3CO-5-18161992CO001591FISTERRA

56452ANGEL3CO-5-20031992CO001429FISTERRA

57913AQUILA PRIMERO3VILL-5- 2-992000PO005104FISTERRA

23159BENJAMIN3CO-3- 3-951996CO004803FISTERRA

56457BERNARDINA3CO-5-17561992CO002490FISTERRA

13211BRISA DEL MAR3VILL-3-57111992CO004275FISTERRA

14679CACHAN3CO-5-19841992CO001425FISTERRA

56804CHULI3VI-1-19971992PO003538FISTERRA

22667CONCHITA3VI-1-9891992CO003972FISTERRA

24336COSTA DO SOL3CO-5- 1-992000CO005429FISTERRA

58155CRISTIAN M3CO-5- 3-022003CO005630FISTERRA

3725ELISARDO3CO-5-19351992CO001346FISTERRA

53585ELVIRA SEGUNDA3CO-3-16031992CO002575FISTERRA

56419ENRIQUE PRIMERO3CO-2-38401995CO004537FISTERRA

56461ERES3CO-5-16931992CO001500FISTERRA

56640FAVORITA3VILL-2-49011995CO004522FISTERRA

54503FERNANDO3CO-4-10881992CO003084FISTERRA

56412GASPARITA3CO-5-13491996CO004727FISTERRA

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

57948GOLPE DE MAR3CO-5- 3-002000CO005485FISTERRA

22125HALIFAX3CO-5-3911992CO001356FISTERRA

21686HERMANOS SILVA3CO-5-20251992CO001357FISTERRA

22672HERMANOS SUAREZ3CO-5- 3-931994CO004445FISTERRA

15396HIJOS ROMERO3CO-5-20051992CO001350FISTERRA

22206IBERIA SEGUNDO3VILL-1-20911992CO000419FISTERRA

58146IRIA UNO3CO-5- 1-012003CO005637FISTERRA

53504ISAURA3CO-4-11881997CO005098FISTERRA

56463JO-FRA3CO-5-20171997CO005099FISTERRA

22007LABERCO3VILL-2-49001992CO000326FISTERRA

12811LAGO DOS3CO-7-33751992CO001376FISTERRA

57727LOS VELAYS3CO-5-14701999CO005335FISTERRA

14239MADRE ANTONIA3FE-3-19091992CO003220FISTERRA

23237MADRE PERFECTA3CO-2- 1-961999CO005407FISTERRA

22179MADRE ROSA3CO-2- 3-912003CO005634FISTERRA

24757MAÑON3CO-5- 5-002001CO005500FISTERRA

22431MAR NORTE3CO-5- 3-921992CO001310FISTERRA

57456MARGARITA3CO-4-14541992CO003524FISTERRA

4924MARIA DEL CARMEN3CO-2-33381992CO003334FISTERRA

56386MARIANA V3CO-5-15841992CO001299FISTERRA

22144MARIÑEIRO3CO-5- 4-911992CO001355FISTERRA

23551MARIÑEIRO DOUS3VILL-3- 1-961996PO004684FISTERRA

56389MARTINA3CO-5-19881996CO004780FISTERRA

15865MERCEDES Nº33CO-5-20111992CO001353FISTERRA

22501MILAGROS3CO-5-11911996CO004750FISTERRA

24506MOIRA PRIMERO3VI-2- 2-921999CO005352FISTERRA

22516MONTE NARANCO SEGUNDO3CO-5- 8-921992CO004029FISTERRA

56392NATI3CO-5-20211992CO001635FISTERRA

56393NAZARET3CO-5-20102000CO005453FISTERRA

24334NIEBLA DOS3CO-5- 3-991999CO005422FISTERRA

15403NUEVA MARIA TERESA3CO-5-20071992CO001311FISTERRA

21804NUEVO MAJO3CO-5-20261992CO001351FISTERRA

22505NUEVO REDOMAR3CO-5- 1-931992CO001309FISTERRA

22265NUEVO VELAY3CO-5-20311992CO002521FISTERRA

25136O CANARIO3CO-5- 2-012002CO005564FISTERRA

58115OS PAQUETES3CO-5- 1-022002CO005002FISTERRA

24096OUTEIRO3CO-5- 2-981999CO005315FISTERRA

15149PAHIÑO3CO-7-35261992CO001853FISTERRA

15621PANTALLEIRO3CO-6-22071992CO001342FISTERRA

5551PEPITA3VILL-1-40211996CO004748FISTERRA

14245PINDIRUCHO3VILL-3-99271996CO004746FISTERRA

5441PLAYA DE ARNELA3CO-5-19491992CO002580FISTERRA

3734PLAYA DE LANGOSTEIRA3CO-5-18321992CO001308FISTERRA

23381PORTO FREIXO DOS3CO-6- 1-951996CO004883FISTERRA

22980RECAMAN3CO-5- 3-941996CO004971FISTERRA

23550REFLECTOR3CO-7- 4-961996PO004999FISTERRA

56399SALSEIRO3CO-5-19971992CO002476FISTERRA

24495SAN MARTIÑO DOUS3CO-5- 4-992000CO005439FISTERRA

13720SANCHEZ3VILL-4-12111996PO005000FISTERRA

21880SANTA RITA3CO-5-20301992CO001352FISTERRA

22787SEGUNDO AVIZOR3CO-5-4931996CO004747FISTERRA

5440SEGUNDO CORUÑA3CO-5-19341992CO001378FISTERRA

5463SEGUNDO FLORIÑA3CO-5-18811992CO002516FISTERRA

23792SEGUNDO HERMANOS PAPIN3CO-5- 3-971997CO005160FISTERRA

5473SEGUNDO PLACIDA MATIAS3CO-5-19501992CO001385FISTERRA

56697SUA CRUZ3CO-5-19621992CO002436FISTERRA

14678SUAREZ3CO-5-19861992CO001416FISTERRA

3732TAMARA3CO-5-19401992CO001418FISTERRA

22492TEMERARIO3CO-5-8911992CO001360FISTERRA

56417TINA3CO-5-18671992CO002577FISTERRA

22484VENTIÑO3CO-5- 2-921994CO004457FISTERRA

22461VIENTO Y CALMA3CO-5- 4-921992CO001312FISTERRA

24863VIRXEN DAS AREAS3CO-5- 4-002001CO005513FISTERRA

22209AGARIMO DOUS3FE-1-19161992LU000243FOZ

21708ALGARIFE3FE-1-19141992LU000097FOZ

24547ALONDRA3FE-1- 1-002000LU000358FOZ

COD.

BUQ.

BARCOMATRÍCULANº REXISTROPORTO BASE

7703LOANSIAN3GI-8-13151992LU000137FOZ

24228MIRANDO O MAR3VI-5- 6-991999LU000343FOZ

1084NUEVO JOAQUINCITO3FE-1-1891992LU000192FOZ

15855OLLO DO MAR3GI-4-21571992LU000210FOZ

4751SEGUNDA FERROLANA3FE-4-30091992LU000252FOZ

2500SIEMPRE JESUS DOLORES3FE-1-18271992LU000175FOZ

23967SIEMPRE SAN ROQUE3FE-1- 1-981998LU000322FOZ

6663VIRXEN DOS MILAGROS3FE-1-19031992LU000129FOZ

52929A. AMAYA3VILL-3-69781994PO004248ILLA DE AROUSA, A

57440ACEÑAS3VILL-5-7341992PO003297ILLA DE AROUSA, A

58096AIRO CUATRO3VILL-3- 1-022002PO005273ILLA DE AROUSA, A

51877ALA TI3VILL-3-56931996PO004427ILLA DE AROUSA, A

57557ALASKA3VILL-5- 1-941996PO004458ILLA DE AROUSA, A

24982ALBA DOMAR DOS3VILL-3- 3-012001PO005210ILLA DE AROUSA, A

56559ALCANZON3VILL-5-7581994PO004247ILLA DE AROUSA, A

56282ALDECOA3VILL-3-100551992PO000743ILLA DE AROUSA, A

56578ALFUCO3VILL-5-7061995PO004369ILLA DE AROUSA, A

51731ALICIA3VILL-5-2611992PO000814ILLA DE AROUSA, A

<