DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Venres, 10 de setembro de 2004 Páx. 12.631

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

PRESIDENCIA

DECRETO 206/2004, do 9 de setembro, polo que se nomea a Alberto Núñez Feijoo vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia.

De conformidade co artigo 16.3º do Estatuto de autonomía de Galicia e co artigo 26, alínea 1, da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, na redacción dada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Nomear a Alberto Núñez Feijoo vicepresidente primeiro da Xunta de Galicia.

Artigo 2º

O vicepresidente primeiro substituirá o presidente da Xunta nos supostos e pola orde previstos na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, e exercerá as funcións de coordinación que por aquel lle sexan asignadas.

Santiago de Compostela, nove de setembro de dous mil catro.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente