DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Xoves, 28 de outubro de 2004 Páx. 14.645

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 5 de abril de 2004 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 2 de abril de 2004, polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos.

Advertidos erros na Resolución do 5 de abril de 2004, publicada no DOG nº 72, do xoves 15 de abril de 2004, cómpre facer as oportunas correccións:

-Na páxina 5.247, no centro de destino «CENTRO DE CONTROL DO MEDIO MARIÑO» no posto «PE.C06.00.000.36590.052.-TITULADO/A SUPERIOR» na columna «Complemento singularidade», onde di: «3.252,72», debe dicir: «3.317,76».

-Na páxina 5.249, no centro de destino «INSTITUTO GALEGO DE FORMACIÓN EN ACUICULTURA ILLA DE AROUSA» no posto «PE.C99.40.301.36235.040. -MÉDICO» na columna «Complemento singularidade», onde di: «3.606,12», debe dicir: «3.751,80».