DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 210 Xoves, 28 de outubro de 2004 Páx. 14.647

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E VIVENDA

ORDE do 19 de outubro de 2004 pola que se modifica a do 18 de febreiro pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2004 ao abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia.

A Orde do 18 de febreiro de 2004, pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2004 ao abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia, no seu artigo único, número dous, determinaba o importe máximo das axudas que se poden outorgar dentro do exercicio orzamentario de 2004 e cifrábao en 8.000.000 A.

No número 3 do mesmo artigo dispoñíase, así mesmo, que o importe máximo destas axudas podería incrementarse en función das solicitudes que obtiveran a declaración definitiva de rehabilitación protexida e en función das dispoñibilidades orzamentarias con cargo á mesma aplicación.

Esgotado xa neste momento o importe inicialmente autorizado, resta aínda un número considerable de solicitudes presentadas dentro de prazo que obtiveron a declaración definitiva de rehabilitación protexida e que están pendentes da aprobación da subvención á espera dun incremento do importe máximo autorizado para estas axudas.

En virtude do anterior, e logo dos informes preceptivos,

DISPOÑO:

Artigo único.-Modifícase o parágrafo 2º do artigo único da Orde do 18 de febreiro de 2004, pola que se determina o importe máximo das axudas que se poderán outorgar no exercicio orzamentario de 2004 ao abeiro do Decreto 228/2002, do 20 de xuño, sobre subvencións a fondo perdido para a rehabilitación protexida de vivendas no medio rural de Galicia, que queda redactado nos seguintes termos:

«O importe máximo destas axudas que se poderán outorgar dentro do exercicio orzamentario de 2004 será de 10.100.000 A».

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 19 de outubro de 2004.

Alberto Núñez Feijoo

Vicepresidente primeiro e conselleiro de Política

Territorial, Obras Públicas e Vivenda

CONSELLERÍA DE XUSTIZA, INTERIOR E ADMINISTRACIÓN

LOCAL