DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Martes, 14 de decembro de 2004 Páx. 17.213

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS INSTITUCIONAIS E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDE do 2 de decembro de 2004 pola que se eleva a definitiva a proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso na categoría 37 do grupo IV (oficial de 2ª mecánico máquinas de defensa contra incendios forestais) do persoal laboral fixo da Xunta de Galicia.

De conformidade co disposto na base IX da convocatoria para o acceso á categoría 37 do grupo IV (oficial de 2ª mecánico máquinas defensa contra incendios forestais), levada a efecto pola Orde do 26 de decembro de 2003 (DOG nº 2, do 3 de xaneiro), remitida polo tribunal por proposta de aspirantes que superaron o proceso selectivo, e unha vez resoltos os recursos administrativos que afectan a referida proposta, esta consellería

DISPÓN:

Primeiro.-Elevar a definitiva a proposta dos aspirantes que superaron o proceso selectivo da categoría 37 do grupo IV (oficial de 2ª mecánico máqui

nas defensa contra incendios forestais), que se publica como anexo desta orde.

Segundo.-Os aspirantes que constan no dito anexo deberán remitir, no prazo de 20 días contados a partir do seguinte ao da publicación desta orde no DOG, á Dirección Xeral da Función Pública, os documentos a que se refire a base IX.1 da orde de convocatoria.

Terceiro.-Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os aspirantes poden interpoñer, con carácter postestativo, recurso de reposición perante o conselleiro da Presidencia, Relacións Institucionais e Administración Pública no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación, perante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2004.

Jaime Pita Varela

Conselleiro da Presidencia, Relacións

Institucionais e Administración Pública

ANEXO

Oficial de 2º mecánico. Grupo IV. Categoría 37

A CORUÑA:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

132441954VFERNANDEZ NEIRA, ALFONSONON19,23EXENTO/A5,12APTO/A24,35
276314116RCALAZA ESPADA, FRANCISCONON17,69EXENTO/A5,08APTO/A22,77

LUGO:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

133312471FTEIJEIRO TEIJEIRO, EMILIO S.NON20,00EXENTO/A4,76APTO/A24,76
233331953PLOPEZ CASANOVA, CARLOSNON20,00EXENTO/A4,74APTO/A24,74

OURENSE:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

134905319JFERNANDEZ RODRIGUEZ, LUISNON20,00EXENTO/A4,18APTO/A24,18
234988982RODRIGUEZ ALVAREZ, CARLOSNON20,00EXENTO/A3,96APTO/A23,96

PONTEVEDRA:

NIF APELIDOS E NOME QUENDA

DISCAPACIT.

1º EXERC. GALEGOCONCURSORECOÑECEM.

MÉDICO

TOTAL

PUNTOS

135293228GVARELA TOME, VICTORNON20,00EXENTO/A5,18APTO/A25,18
235316090GVARELA TOME, ANTONIONON20,00EXENTO/A5,16APTO/A25,16
335318808PANDRADE FONTENLA, VICTOR MANUELNON20,00EXENTO/A5,14APTO/A25,14
435316338EGRELA FERNANDEZ, ANTONIONON20,00EXENTO/A5,1APTO/A25,1
576803082XGRANJA GONZALEZ, BALDOMERONON20,00EXENTO/A5,08APTO/A25,08