DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 242 Mércores, 15 de decembro de 2004 Páx. 17.274

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 5 de maio de 2004 pola que se resolve o concurso público convocado na Orde do 5 de decembro de 2003, pola que se regula a concesión de subvencións a asociacións e institucións privadas sen fin de lucro para fomentar o uso social da lingua galega.

Advertido erro na devandita orde, publicada no DOG nº 93, do 14 de maio de 2004, cómpre efectuar a oportuna corrección:

Na páxina 6.829, expediente nº 2004/000781-0, onde di: «Base A: recompilación e mostra fotográfica A historia en imaxes», deberá dicir: «Base B: recompilación e mostra fotográfica A historia en imaxes».

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL

E TURISMO