DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 50 Luns, 14 de marzo de 2005 Páx. 4.335

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO

ORDE do 22 de febreiro de 2005 pola que se fixan os prezos de venda ao público de diversos artigos desta consellería.

A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma de Galicia, no seu artigo 51 sinala a obriga de que os prezos privados sexan fixados polas consellerías correspondentes, logo do informe favorable da Consellería de Economía e Facenda, e publicados no Diario Oficial de Galicia.

Para cumprir este mandato e despois de emitir o informe favorable a Consellería de Economía e Facenda, esta consellería

DISPÓN:

Artigo único.

1. Quedan aprobados os prezos privados de venda ao público dos obxectos dos museos xestionados por esta consellería que se relacionan no anexo I.

2. Estes prezos entenderanse, de ser o caso, con IVE incluído.

Santiago de Compostela, 22 de febreiro de 2005.

Jesús Pérez Varela

Conselleiro de Cultura, Comunicación Social

e Turismo

ANEXO I

Relación de obxectos dos que se aproban aos prezos privados de venda ao público:

-Museo de Belas Artes (A Coruña).

Paraugas: 10,00 A.

Lapis: 1,20 A.

Bolígrafo: 2,00 A.

Libreta: 3,50 A.

Camiseta neno: 5,00 A.

Camiseta muller: 9,00 A.

Camiseta home: 6,00 A.

Cartel: 2,00 A.

-Museo das peregrinacións (Santiago de Compostela).

Poncho: 1,00 A.

Lapis fluorescente: 1,50 A.

Afialapis: 0,50 A.

Estoxo: 2,00 A.

Petate: 6,00 A.