DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 155 Venres, 12 de agosto de 2005 Páx. 14.230

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CESAMENTOS:

CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE

DECRETO 287/2005, do 11 de agosto, polo que se dispón que cese Ángel Sicart Giménez como director xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, por proposta da conselleira de Cultura e Deporte e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día once de agosto de dous mil cinco,

DISPOÑO:

Que cese Ángel Sicart Giménez como director xeral de Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, once de agosto de dous mil cinco.

Emilio Pérez Touriño

Presidente

Ánxela Bugallo Rodríguez

Conselleira de Cultura e Deporte