DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 159 Venres, 19 de agosto de 2005 Páx. 14.425

II. AUTORIDADES E PERSOAL

CESAMENTOS:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

DECRETO 353/2005, do 18 de agosto, polo que se dispón que cese José Manuel Álvarez-Campana Gallo como director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, regu

ladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, por proposta do conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaoito de agosto de dous mil cinco,

DISPOÑO:

Que cese José Manuel Álvarez-Campana Gallo como director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental da Consellería de Medio Ambiente agradecéndolle os servizos prestados.

Santiago de Compostela, dezaoito de agosto de dous mil cinco.

Emilio Pérez Touriño

Presidente

Manuel Váquez Fernández

Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento

Sostible