DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 159 Venres, 19 de agosto de 2005 Páx. 14.432

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

DECRETO 385/2005, do 18 de agosto, polo que se nomea director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental a Joaquín Lucas Buergo del Río.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, por proposta do conselleiro de Medio Ambiente e Desesvolvemento Sostible e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día dezaoito de agosto de dous mil cinco,

Nomeo director xeral de Calidade e Avaliación Ambiental a Joaquín Lucas Buergo del Río.

Santiago de Compostela, dezaoito de agosto de dous mil cinco.

Emilio Pérez Touriño

Presidente

Manuel Vázquez Fernández

Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible