DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Venres, 12 de maio de 2006 Páx. 7.658

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 2 de maio de 2006 pola que se establece o réxime de prestación de servizos, horarios, vacacións, licenzas e permisos e compensacións económicas para percibir polo persoal do Servizo de Gardacostas de Galicia.

Advertidos erros na devandita orde, publicada no DOG nº 88, do martes, 9 de maio de 2006, cómpre facer as oportunas correccións:

-Na páxina 7.423, parágrafo segundo, onde di: «...de dispoñibilidade, de traballo a quendas, de turnicidade, de perigosidade...», debe dicir: «...de dispoñibilidade, de nocturnidade, de traballo a quendas, de perigosidade...».

-No artigo 2º, punto 1., onde di: «...traballo en quedas entre as 24.00 horas», debe dicir: «...traballo en quendas entre as 00.00 horas e as 24.00 horas».

-No artigo 3º, punto 4., onde di: «...observarase ao disposto na normativa...», debe dicir: «...observarase o disposto na normativa...».

Na disposición transitoria, páxina 7.424, onde di: «...seralle de aplicación a esta orde.», debe dicir: «...seralle de aplicación a presente orde».

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

E XUSTIZA