DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 148 Mércores, 02 de agosto de 2006 Páx. 12.217

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 108/2006, do 15 de xuño, polo que se establece a ordenación turística dos restaurantes e das cafetarías da Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertido erro no devandito decreto, publicado no DOG nº 133, do 11 de xullo de 2006, procede facer as seguintes correccións:

Na páxina 11.127 onde di: «Artigo 6º.-Requisitos dos restaurantes segundo a categoría... a) Restaurantes de cinco garfos ou luxo. ... 6. ... Máis de

50 prazas: por cada 25 prazas máis ou fracción, un lavabo máis ou un inodoro máis por cada un», debe dicir: «Artigo 6º.-Requisitos dos restaurantes segundo a categoría... a) Restaurantes de cinco garfos ou luxo. ... 6. ... Máis de 50 prazas: por cada 25 prazas máis ou fracción, un lavabo máis e un inodoro máis por cada un».

Na páxina 11.128 onde di: «Artigo 6º.-Requisitos dos restaurantes segundo a categoría... b) Restaurantes de catro garfos. ... 6. ... Máis de 60 prazas: por cada 50 prazas máis ou fracción, un lavabo máis ou un inodoro máis por cada un», debe dicir: «Artigo 6º.-Requisitos dos restaurantes segundo a categoría... b) Restaurantes de catro garfos. ... 6. ... Máis de 60 prazas: por cada 50 prazas máis ou fracción, un lavabo máis e un inodoro máis por cada un».

Na páxina 11.128 onde di: «Artigo 6º.-Requisitos dos restaurantes segundo a categoría... c) Restaurantes de tres garfos. ... 5. ... Máis de 60 prazas: por cada 50 prazas máis ou fracción, un lavabo máis ou un inodoro máis por cada un», debe dicir: «Artigo 6º.-Requisitos dos restaurantes segundo a categoría... c) Restaurantes de tres garfos. ... 6. ... Máis de 60 prazas: por cada 50 prazas máis ou fracción, un lavabo máis e un inodoro máis por cada un».

Na páxina 11.129 onde di: «Artigo 6º.-Requisitos dos restaurantes segundo a categoría... d) Restaurantes de dous garfos. ... 5. ... Máis de 75 prazas: por cada 50 prazas máis ou fracción, un lavabo máis ou un inodoro máis por cada un», debe dicir: «Artigo 6º.-Requisitos dos restaurantes segundo a categoría... d) Restaurantes de dous garfos. ... 6. ... Máis de 75 prazas: por cada 50 prazas máis ou fracción, un lavabo máis e un inodoro máis por cada un».

Na páxina 11.129 onde di: «Artigo 6º.-Requisitos dos restaurantes segundo a categoría... e) Restaurantes dun garfo. ... 4. ... Máis de 100 prazas: por cada 75 prazas máis ou fracción, un lavabo máis ou un inodoro máis por cada un», debe dicir: «Artigo 6º.-Requisitos dos restaurantes segundo a catego

ría... e) Restaurantes dun garfo. ... 6. ... Máis de 100 prazas: por cada 75 prazas máis ou fracción, un lavabo máis e un inodoro máis por cada un».

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

E XUSTIZA