DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 189 Venres, 29 de setembro de 2006 Páx. 14.691

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de erros.-Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia.

No Diario Oficial de Galicia nº 124, do 29 de xuño de 2006, publicouse a Lei de dereito civil de Galicia.

Advertido un erro numérico, procédese á súa corrección nos seguintes termos:

Na páxina 10.422, disposición transitoria primeira, onde di: «... o disposto no capítulo VII do título VI desta lei...», debe dicir: «... o disposto no capítulo VIII do título VI desta lei...».

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

E XUSTIZA