DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 194 Venres, 06 de outubro de 2006 Páx. 14.986

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 140/2006, do 31 de agosto, polo que se determinan os criterios de perda do destino definitivo polas funcionarias e funcionarios docentes que prestan servizos nos centros educativos que imparten ensinanzas distintas das universitarias e o cómputo da antigüidade no centro en función das causas de acceso a el.

Advertidos erros no devandito decreto, publicado no Diario Oficial de Galicia nº 169, do venres, 1 de setembro de 2006, é necesario efectuar a seguinte rectificación:

Onde di: «Artigo 11º.-Suposto de provisión de prazas clasificadas de Administración educativa.», debe dicir: «Artigo 11º.-Suposto de provisión de prazas da Administración abertas a funcionarios docentes.».

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

E XUSTIZA