DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 207 Xoves, 26 de outubro de 2006 Páx. 15.864

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 16 de outubro de 2006 pola que se publica o protocolo de avaliación elaborado pola Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA), relativo aos criterios e méritos de valoración e os procedementos para solicitar a valoración previa e asignación dos complementos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora, e de recoñecemento polos cargos de xestión.

A Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, establece nos seus artigos 55 e 69 que as comunidades autónomas poderán establecer retribucións adicionais vinculadas a méritos individuais docentes, investigadores e de xestión.

En desenvolvemento do anterior publicouse a Lei 1/2003, do 9 de maio, dos consellos sociais do sistema universitario de Galicia, que establece a capacidade do consello social para acordar, dentro dos límites fixados pola comunidade autónoma, a asignación singular e individualizada de retribucións adicionais ligadas a méritos docentes, investigadores e de xestión, e o Decreto 266/2002, do 6 de setembro, de contratación do profesorado universitario, que establece estas retribucións adicionais para o profesorado contratado das universidades.

Posteriormente publicouse o Decreto 55/2004, do 4 de marzo, polo que se establecen as retribucións adicionais vinculadas a méritos individuais docentes, investigadores e de xestión do profesorado universitario, remitindo nos seus artigos 4 e 8 e na súa disposición transitoria a un protocolo de avaliación dos méritos e circunstancias específicas destes complementos retributivos.

O protocolo de avaliación que se publica a través desta orde afecta os dous complementos pendentes de desenvolvemento: o de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora e o de recoñecemento polos cargos de xestión. Complétase así o desenvolvemento dos catro complementos establecidos polo citado Decreto 55/2004, xa que o complemento de recoñecemento ao labor docente e o complemento de recoñecemento ao labor investigador, foron desenvolvidos con anterioridade a través da Orde do 16 de abril de 2004, modificada pola do 11 de abril de 2006 (Diario Oficial de Galicia do 8 de maio), pola que se publica o protocolo de avaliación elaborado pola Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) relativo aos criterios e méritos de valoración, e ao procedemento para solicitar os referidos complementos.

A finalidade desta regulación é a de recoñecer, fomentar e incentivar a actividade docente, investigadora e de xestión de calidade do persoal docente e investigador das universidades públicas de Galicia, polo que se desenvolven estes complementos

dirixidos a operar sobre as áreas máis significativas da actividade do persoal docente e investigador: docencia, investigación e xestión.

Nesta orde regúlanse dous procedementos, ligados entre si, pero claramente diferentes. Por un lado, o procedemento de valoración previa de méritos e circunstancias que vai realizar a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), e por outro a asignación dos referidos complementos polos consellos sociais das universidades, a proposta dos respectivos consellos de goberno, diferenciando así os actos administrativos que emite cada administración e dos cales derivarán os correspondentes recursos.

Por último a consellería establece o réxime de convocatorias que deberá realizar a ACSUG e os efectos económicos do pagamento en caso de que as universidades asignen os referidos complementos.

O 25 de setembro de 2006, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia dá traslado dos acordos do Consello de Dirección e da CGIACA relativos á aprobación do protocolo de valoración referente aos complementos retributivos que agora se desenvolven.

En virtude do anterior, así como no disposto na disposición derradeira primeira do Decreto 55/2004, esta consellería

DISPÓN:

Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 1º.-Obxecto.

O obxecto desta orde é publicar o protocolo de avaliación a que se refire o artigo 8 do Decreto 55/2004, do 4 de marzo, para o efecto de que os profesores coñezan os criterios, méritos e procedemento de valoración previa das solicitudes pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, e posterior asignación polas universidades dos complementos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora e complemento de recoñecemento polos cargos de xestión.

Artigo 2º.-Destinatarios.

1. De acordo co establecido no artigo 6.3º do Decreto 55/2004, do 4 de marzo, establécense como requisitos específicos para solicitar o complemento de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora polo persoal docente e investigador das universidades públicas do sistema universitario de Galicia:

1º Estar integrado no cadro do persoal docente de calquera das universidades públicas de Galicia.

2º Que a súa praza sexa fixa e estable, tendo superado o correspondente proceso de concurso-oposición establecido na lei.

3º Acreditar, polo menos, un ano de servizo na súa praza.

4º Ter recoñecidos dous quinquenios de docencia pola universidade pública.

5º Ter recoñecido un sexenio de investigación pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora.

2. De acordo co establecido no artigo 6.4º do Decreto 55/2004, do 4 de marzo, establécense como requisitos específicos para solicitar o complemento de recoñecemento polos cargos de xestión polo persoal docente e investigador das universidades públicas do sistema universitario de Galicia:

1º Ter desempeñado algún dos seguintes cargos: reitor de universidade, vicerreitor ou secretario xeral da universidade, decano ou director de facultade, escola técnica superior ou escola universitaria; vicedecano, subdirector ou secretario de facultade, escola técnica superior ou escola universitaria, director de departamento e secretario de departamentos, director de instituto universitario ou calquera outro cargo previa equiparación realizada pola Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación.

2º Ter cesado no cargo por causa legal non derivada da comisión de delito ou falta no desempeño das funcións propias deste.

Artigo 3º.-Retribucións.

1. De conformidade cos artigos 4 e 5 e a disposición derradeira primeira do Decreto 55/2004, esta consellería establecerá anualmente a contía retributiva dos tramos para os diferentes complementos.

2. En relación ao complemento de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora, as retribucións que corresponda percibir aos solicitantes, en función dos tramos que obtivesen coa puntuación alcanzada na valoración básica a que se fai referencia no artigo 5º, serán consolidables. As retribucións que correspondan, en función dos tramos que obtivesen coa puntuación alcanzada na valoración adicional, percibiranse durante un período máximo de cinco anos.

3. En relación ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión, as retribucións que corresponda percibir aos solicitantes en función dos tramos obtidos serán consolidables.

Capítulo II

Protocolo de avaliación relativo aos criterios e méritos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora

Artigo 4º.-Período de valoración.

1. Os interesados poderán solicitar á Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) a valoración da excelencia curricular sobre a actividade docente e investigadora desenvolvida por eles nos últimos cinco anos naturais anteriores á data fixada na convocatoria e posteriores á avaliación anterior.

2. Non obstante, na primeira avaliación os solicitantes poderán alegar, para os efectos da valoración básica a que se fai referencia no artigo 5º, a totalidade dos quinquenios de docencia e sexenios de investigación que tivesen recoñecidos legalmente.

3. Transcorridos tres anos desde a obtención da avaliación, e sempre que nese período se acadasen novos méritos alegables como puntuación básica, o interesado poderá solicitar unha reavaliación, que substituirá a anterior. Esta nova valoración seguirá a norma habitual, atendendo ás actividades docentes e investigadoras desenvolvidas nos cinco anos anteriores á data da convocatoria.

Artigo 5º.-Modalidades e criterios de valoración.

Distinguiranse dúas modalidades de valoración: a básica e a adicional.

1. Valoración básica: nesta epígrafe teranse en conta única e exclusivamente os méritos e criterios que a continuación se indican:

* Docencia: quinquenios docentes recoñecidos polas universidades públicas. Cada quinquenio valorarase con 0,75 puntos.

* Investigación: sexenios de investigación recoñecidos pola Comisión Nacional Avaliadora da Actividade Investigadora. Cada sexenio valorarase con 1 punto.

Tendo en conta que a posesión de dous quinquenios de docencia e un sexenio de investigación son requisitos mínimos de presentación, exclúense da regra anterior, sendo valorados conxuntamente en 1 punto.

2. Valoración adicional: teranse en conta os méritos e condicións que a continuación se relacionan:

* Docencia: valoraranse os méritos relativos á formación, innovación e xestión docente, tendo en conta a especificidade de cada campo científico e a docencia impartida, de acordo coa relación de méritos fixados anualmente pola CGIACA. A puntuación máxima que se poderá outorgar nesta epígrafe será de 2,5 puntos. Limítase a seis o número de méritos que poderán presentar os solicitantes para este compoñente.

* Investigación e transferencia de coñecemento: valorarase a experiencia investigadora, a mobilidade, a transferencia e a divulgación de coñecemento, tendo en conta a especificidade de cada campo científico e de acordo coa relación de méritos fixados anualmente pola CGIACA. A puntuación máxima que se poderá outorgar nesta epígrafe será de 2,5 puntos. Limítase a seis o número de méritos que poderán presentar os solicitantes para este compoñente; dos cales non poderán presentar máis de catro na epígrafe de investigación nin máis de catro no de transferencia e divulgación do coñecemento.

Para a valoración dos méritos terase en conta especificamente a calidade das achegas.

3. A valoración final será, o resultado da suma das valoracións básicas e adicionais.

Artigo 6º.-Obtención e consolidación de tramos.

1. Os solicitantes poderán obter un máximo de 14 tramos.

2. A obtención de tramos por parte do solicitante corresponderase co número de puntos enteiros (sen decimais) acadados por este na valoración final; de xeito que cada punto equivale a un tramo. Porén, os valores iguais ou superiores a 0,75, agás para os efectos de consolidación, serán considerados como un punto.

3. Para efectos da consolidación dos tramos, diferénciase entre a puntuación alcanzada coa valoración básica e a alcanzada coa valoración adicional. Neste sentido só se consolidarán os tramos correspondentes á puntuación obtida na valoración básica; as retribucións correspondentes aos tramos obtidos pola puntuación alcanzada na valoración adicional só se percibirán durante un período máximo de cinco anos.

Artigo 7º.-Comités de asesores expertos.

1. Tal e como se recolle no artigo 11º da presente orde, a Comisión Galega de Informes, Avaliación e Certificación será o órgano encargado da emisión da proposta motivada da valoración do complemento ao recoñecemento da excelencia curricular.

2. Para a realización desta función, e con carácter previo á emisión da proposta motivada, contará con comités de asesores expertos.

3. O número de comités será de 5 (comités de: Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias Experimentais, Ciencias da Saúde, Ensinanzas Técnicas e Humanidades) que se fan coincidir cos cinco grandes campos científicos nos cales se recollen todas as áreas de coñecemento. A distribución das áreas de coñecemento nos cinco grandes campos científicos será a que aparece reflectida no anexo I.

Non obstante o disposto no parágrafo anterior, e atendendo ao número de solicitudes que poidan presentarse en relación ás distintas áreas de coñecemento, poderán subdividirse os campos científicos, constituíndose novos comités.

4. Os comités estarán constituídos por 5 membros, dos que un deles será o presidente, outro o secretario e os tres restantes serán vogais. En cada comité, o presidente será designado pola conselleira de Educación e Ordenación Universitaria e o secretario será o membro de menor idade.

Para que os comités se entendan validamente constituídos e poidan adoptar acordos, deberán estar presentes polo menos 3 dos seus membros.

Igualmente, no caso de subdivisión de campos científicos, os comités resultantes estarán constituídos por 3 membros, dos que un será o presidente e os dous restantes serán vogais.

5. Para formar parte dos comités será requisito ser profesor de universidade, ter consolidados un mínimo de tres compoñentes por méritos docentes (quinquenios de docencia) así como tres tramos do complemento de produtividade (sexenios de inves

tigación), consonte ao disposto no artigo 2, apartados 3º c) e 4º do Real decreto 1086/1989, do 28 de agosto, sobre retribucións do profesorado universitario, e non pertencer ao sistema universitario de Galicia. Este último requisito non será de aplicación para os presidentes dos comités.

6. A selección dos membros dos comités farase, por parte da CGIACA, a partir das listaxes dos profesores de cada ámbito científico que cumpran cos requisitos mencionados no parágrafo anterior.

7. A valoración do curriculum dos solicitantes asignarase, en función da área de coñecemento, ao comité ao que corresponda en función da distribución das áreas recollidas no anexo I.

8. A ACSUG, a través da CGIACA, daralles traslado aos comités de asesores expertos dos expedientes que fosen admitidos a trámite, para que emitan o informe dos curricula que entregarán á CGIACA.

Capítulo III

Protocolo de avaliación relativo aos criterios e méritos de recoñecemento polos cargos de xestión

Artigo 8º.-Período de avaliación.

1. As avaliacións relacionadas co desempeño dos cargos de xestión recollidos no anexo II realizaranse, en cómputo mensual, sobre a actividade desenvolvida ao longo dos anos anteriores ao da data fixada na convocatoria e posteriores á avaliación anterior. Para solicitar esta primeira avaliación será preciso ter cesado ou cumprido un mandato nun dos cargos relacionados ou asimilados.

Unicamente poderán asimilarse aos cargos recollidos no anexo II, aqueles que apareceran ou aparezan reflectidos especificamente nos orzamentos das universidades con similar consignación orzamentaria en concepto de complemento retributivo.

2. Finalizado un novo mandato ou período de desempeño dalgún dos cargos aos que se fai referencia no parágrafo anterior e, sempre que o devandito período sexa computable para os efectos do presente complemento, poderá solicitarse unha nova valoración.

Artigo 9º.-Obtención e consolidación de tramos.

1. Os solicitantes poderán obter un máximo de 8 tramos.

2. A obtención de tramos por parte do solicitante corresponderase co número de puntos cun decimal acadados por este na valoración dos seus méritos; de xeito que cada punto equivale a un tramo.

3. Para ter dereito ao percibo do presente complemento por cargos de xestión será precisa a obtención dun mínimo de 0,5 puntos.

4. As retribucións que corresponda percibir aos solicitantes en función dos tramos obtidos serán consolidables.

Artigo 10º.-Criterios de avaliación.

1. A valoración dos méritos relativos á ocupación de cargos de xestión realizarase de acordo cos criterios fixados no anexo III.

2. No caso de desempeño simultáneo de dous cargos de xestión, terase en conta exclusivamente o de maior rango de acordo cos criterios fixados no anexo II.

Capítulo IV

Procedemento común

Artigo 11º.-Procedemento de solicitude da valoración previa ante a ACSUG.

1. Os interesados deberán solicitar á Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) a valoración previa a que fai referencia o artigo 8.2º do Decreto 55/2004, do 22 de marzo, necesaria para o recoñecemento do complemento ao recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora e do complemento de recoñecemento polos cargos de xestión.

A través das respectivas convocatorias estableceranse os modelos normalizados de solicitude, así como a documentación xustificativa que deberá acompañar esta, modo de presentación, número de copias e demais cuestións deste índole.

2. Unha vez estea a documentación en posesión da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, seralle remitida á Comisión Galega de Informes, Avaliación e Acreditación que, tras o estudo, análise, verificación e certificación dos méritos en que se sustenta a solicitude, de acordo co establecido nos artigos 5º e 9º desta orde, emitirá as correspondentes propostas de valoración dos complementos que, de ser o caso, se soliciten, de conformidade cos protocolos de avaliación destes establecidos nos títulos II e III da presente orde. As propostas da Comisión Galega de Informes, Avaliación e Acreditación deberán estar motivadas e serán vinculantes para o Consello de Dirección da Axencia.

3. O Consello de Dirección da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia emitirá os respectivos acordos nos cales se conteñan as valoracións dos méritos en que se sustentan as solicitudes, para o que fará súas as propostas motivadas e vinculantes elaboradas pola Comisión Galega de Informes, Avaliación e Acreditación. O prazo máximo para a adopción dos citados acordos será de seis meses.

Estes acordos, que serán notificados pola ACSUG a cada solicitante, persoal e directamente, poñen fin á vía administrativa polo que, de conformidade co disposto no artigo 116 da Lei 30/1992, do 26 de novembro (LRX-PAC), poderán ser obxecto de recurso de reposición ante o mesmo órgano que os ditou ou ser impugnados directamente perante a xurisdición contencioso-administrativa.

4. O Consello de Dirección da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia realizará unha convocatoria anual ordinaria de valoración previa á asignación dos complementos retributivos, sen prexuízo das convocatorias extraordi

narias que se fagan, por causas excepcionais e debidamente motivadas, respectándose os requisitos formais de tramitación previstos para as convocatorias ordinarias.

En cada convocatoria de valoración previa establecerase a data concreta na cal os solicitantes deberán ter acadados os diferentes méritos e cumprido o requisito establecido no artigo 6, puntos 3.1. do Decreto 55/2004, do 4 de marzo.

Artigo 12º.-Asignación dos complementos polas universidades.

Os acordos de avaliación adoptados polo Consello de Dirección da ACSUG, cando resulten positivos, serán notificados directamente pola ACSUG ás correspondentes universidades. Os consellos sociais das universidades, por proposta do seus respectivos consellos de goberno, acordarán a asignación singular e individual dos referidos complementos, nos casos que proceda, dentro das modalidades e coas limitacións previstas no Decreto 55/2004, do 4 de marzo, que poderán ser impugnados polos interesados.

Cando, de conformidade co disposto no parágrafo anterior, se proceda á asignación dos referidos complementos, o pagamento das correspondentes retribucións farase cos efectos sinalados en cada convocatoria de valoración previa.

Disposicións transitorias

Primeira.-Convocatorias.

Non obstante o disposto no artigo 11º.4, a primeira convocatoria ordinaria correspondente ao complemento de recoñecemento polos cargos de xestión, efectuarase no ano 2007.

Segunda.-Contía dos tramos.

De acordo co disposto no artigo 3º, a contía retributiva dos tramos correspondentes ao complemento de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora queda fixada, para o ano 2006, en 400 euros anuais por tramo.

Disposición derradeira

Vixencia.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 16 de outubro de 2006.

Laura Sánchez Piñón

Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Campos científicos e áreas de coñecemento

Ciencias Sociais e Xurídicas.

030Antropoloxía Social

040Biblioteconomía e Documentación

070Ciencia Política e da Administración

095Comercialización e Investigación de Mercados

105Comunicación Audiovisual e Publicidade

125Dereito Administrativo

130Dereito Civil

135Dereito Constitucional

140Dereito de Traballo e da Seguridade Social

145Dereito Eclesiástico do Estado

150Dereito Financeiro e Tributario

155Dereito Internacional Privado

160Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais

165Dereito Mercantil

170Dereito Penal

175Dereito Procesual

180Dereito Romano

187Didáctica da Expresión

189Didáctica da Expresión Musical

193Didáctica da Expresión Plástica

195Didáctica da Lingua e da Literatura

200Didáctica da Matemática

205Didáctica das Ciencias Experimentais

210Didáctica das Ciencias Sociais

215Didáctica e Organización Escolar

225Economía Aplicada

230Economía Financeira e Contabilidade

235Economía, Socioloxía e Política Agraria

245Educación Física e Deportiva

381Filosofía do Dereito

383Filosofía Moral

415Fundamentos de Análise Económica

470Historia do Dereito e as Institucións

475Historia do Pensamento e dos Movementos Sociais e Políticos

480Historia e Institucións Económicas

620Metodoloxía das Ciencias e do Comportamento

625Métodos de Investigación e Diagnóstico en Educación

650Organización de empresas

675Xornalismo

680Personalidade, Avaliación e Tratamento Psicolóxico

725Psicobioloxía

730Psicoloxía Básica

735Psicoloxía Evolutiva

740Psicoloxía Social

775Socioloxía

805Teoría e Historia da Educación

813Traballo Social e Servizos Sociais

Ciencias Experimentais.

005Álxebra

015Análise Matemática

038Astronomía e Astrofísica

050Bioloxía Celular

060Bioquímica e Bioloxía Molecular

063Botánica

065Ciencia dos Materiais e Enxeñería Metalúrxica

075Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

120Cristalografía e Mineraloxía

220Ecoloxía

240Edafoloxía e Química Agrícola

247Electromagnetismo

250Electrónica

265Estatística e Investigación Operativa

280Estratigrafía

315Farmacoloxía

385Física Aplicada

390Física Atómica, Molecular e Nuclear

395Física da Materia Condensada

398Física da Terra

405Física Teórica

410Fisioloxía

412Fisioloxía vexetal

420Xenética

427Xeodinámica Externa

428Xeodinámica Interna

430Xeografía Física

440Xeometría e Topoloxía

443Histoloxía

505Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

555Enxeñaría Química

566Inmunoloxía

570Linguaxes e Sistemas Informáticos

595Matemática Aplicada

600Mecánica de Fluídos

605Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas

630Microbioloxía

640Nutrición e Bromatoloxía

647Óptica

655Paleontoloxía

660Parasitoloxía

685Petroloxía e Xeoquímica

700Produción Animal

705Produción Vexetal

710Prospección e Investigación Mineira

750Química Analítica

755Química Física

760Química Inorgánica

765Química Orgánica

770Radioloxía e Medicina Física

773Sanidade Animal

780Tecnoloxía dos Alimentos

785Tecnoloxía Electrónica

790Tecnoloxía do Medio Natural

819Zooloxía

Ciencias da Saúde.

020Anatomía Patolóxica

025Anatomía e Anatomía Patolóxica Comparadas

027Anatomía e Embrioloxía Humana

028Antropoloxía Física

050Bioloxía Celular

060Bioquímica e Bioloxía Molecular

063Botánica

090Cirurxía

183Dermatoloxía

245Educación Física e Deportiva

255Enfermaría

275Estomatoloxía

310Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

315Farmacoloxía

410Fisioloxía

413Fisioterapia

420Xenética

443Histoloxía

460Historia da Ciencia

566Inmunoloxía

610Medicina

613Medicina Legal e Forense

615Medicina Preventiva e Saúde Pública

617Medicina e Cirurxía Animal

630Microbioloxía

640Nutrición e Bromatoloxía

645Obstetricia e Xinecoloxía

646Oftalmoloxía

653Otorrinolaringoloxía

660Parasitoloxía

670Pediatría

725Psicobioloxía

745Psiquiatría

770Radioloxía e Medicina Física

773Sanidade Animal

807Toxicoloxía

Ensinanzas Técnicas.

035Arquitectura e Tecnoloxía de Computadores

075Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial

083Ciencias e Técnicas da Navegación

100Composición Arquitectónica

110Construcións Arquitectónicas

115Construcións Navais

250Electrónica

295Explotación das Minas

300Expresión Gráfica

305Expresión Gráfica na Enxeñaría

495Enxeñaría Aeroespacial

500Enxeñaría Agroforestal

505Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

510Enxeñaría da Construción

515Enxeñaría dos Procesos de Fabricación

520Enxeñaría de Sistemas e Automática

525Enxeñaría de Terreo

530Enxeñaría e Infraestruturas dos Transportes

535Enxeñaría Eléctrica

540Enxeñaría Hidráulica

545Enxeñaría Mecánica

550Enxeñaría Nuclear

555Enxeñaría Química

560Enxeñaría Telemática

565Enxeñaría Téxtil e Papeleira

570Linguaxes de Sistemas Informáticos

590Máquinas e Motores Térmicos

600Mecánica de Fluídos

605Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas

700Produción Animal

705Produción Vexetal

710Prospección e Investigación Mineira

715Proxectos Arquitectónicos

720Proxectos de Enxeñaría

780Tecnoloxía de Alimentos

785Tecnoloxía Electrónica

800Teoría do Sinal e Comunicación

815Urbanística e Ordenación do Territorio

Humanidades.

010Análise Xeográfica Rexional

033Arqueoloxía

085Ciencias e Técnicas Historiográficas

185Debuxo

260Escultura

270Estética e Teoría das Artes

285Estudos Árabes e Islámicos

290Estudos Hebreos e Arameos

320Filoloxía Alemana

325Filoloxía Catalá

327Filoloxía Eslava

335Filoloxía Francesa

340Filoloxía Grega

345Filoloxía Inglesa

350Filoloxía Italiana

355Filoloxía Latina

360Filoloxía Románica

365Filoloxía Vasca

370Filoloxía Galega e Portuguesa

375Filosofía

381Filosofía do Dereito

383Filosofía Moral

435Xeografía Humana

445Historia Antiga

450Historia Contemporánea

455Historia de América

460Historia da Ciencia

465Historia da Arte

485Historia Medieval

490Historia Moderna

567Lingua Española

568Lingua e Cultura do Extremo Oriente

575Lingüística Xeral

580Lingüística Indoeuropea

583Literatura Española

585Lóxica da Filosofía da Ciencia

635Música

690Pintura

695Prehistoria

796Teoría da Literatura Comparada

814Tradución e Interpretación

Pertencentes a dous campos científicos.

Ciencias Sociais e Xurídicas e Humanidades.

381Filosofía do Dereito

383Filosofía Moral

Ciencias Sociais e Xurídicas e Saúde.

245Educación Física e Deportiva

725Psicobioloxía

Ciencias da Saúde e Humanidades.

460Historia da Ciencia

Ciencias Experimentais e Saúde.

050Bioloxía Celular

060Bioquímica e Bioloxía Molecular

063Botánica

315Farmacoloxía

410Fisioloxía

420Xenética

443Histoloxía

566Inmunoloxía

630Microbioloxía

640Nutrición e Bromatoloxía

660Parasitoloxía

770Radioloxía e Medicina Física

773Sanidade Animal

Ciencias Experimentais e Ensinanzas Técnicas.

075Ciencias da Computación e Intelixencia Artificial

250Electrónica

505Enxeñaría Cartográfica, Xeodésica e Fotogrametría

555Enxeñaría Química

570Linguaxes de Sistemas Informáticos

600Mecánica de Fluídos

605Mecánica de Medios Continuos e Teoría de Estruturas

700Produción Animal

705Produción Vexetal

710Prospección e Investigación Mineira

780Tecnoloxía de Alimentos

785Tecnoloxía Electrónica

ANEXO II

Cargos de xestión

Reitor

Vicerreitor ou secretario xeral da universidade/similar

Decano ou director de facultade, escola técnica superior, escola universitaria ou colexio universitario/similar

Vicedecano, subdirector ou secretario de facultade, escola técnica superior, escola universitaria ou colexio universitario/similar

Director de departamento universitario/similar

Secretario de departamento/similar

Director de instituto universitario/similar

Coordinador do Curso de Orientación Universitaria/similar

ANEXO III

Equivalencias

CargoAnosPuntos

Reitor12 meses1 punto

Vicerreitor/secretario xeral de universidade12 meses0,80 puntos

Decano12 meses0,50 puntos

Director departamento12 meses0,40 puntos

Vicedecano/subdirector/secretario de facultade12 meses0,30 puntos

CargoAnosPuntos

Secretario departamento12 meses0,25 puntos

Director instituto12 meses0,30 puntos

Coordinador COU12 meses0,15 puntos