DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 96 Luns, 21 de maio de 2007 Páx. 8.308

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

PRESIDENCIA

CORRECCIÓN de erros.-Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Advertido erro no texto da devandita lei, remitido para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia, publicada no DOG número 74, do martes 17 de abril de 2007, cómpre facer a oportuna corrección:

No artigo 26.2 b) ii, páxina 6.126, columna esquerda, onde di: «... establecido na Lei 1/1992, do 2 de xaneiro, de protección medioambiental de Galicia...»; debe dicir: «... establecido na Lei 1/1995, do 2 de xaneiro, de protección ambiental de Galicia...».

a) CESAMENTOS CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES