DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Martes, 22 de maio de 2007 Páx. 8.412

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 8 de maio de 2007 pola que se designan os membros da Comisión de Planificación Transfusional, recollida no Decreto 100/2005, do 21 de abril, polo que se regula a hemodoazón e hemoterapia na Comunidade Autónoma de Galicia.

O Decreto 100/2005, do 21 de abril, que regula a estrutura e funcións da Comisión de Planificación Transfusional, establece que será un órgano de carácter consultivo en materia de hemodoazón e hemoterapia, dependente do Servizo Galego de Saúde, correspondéndolle o asesoramento á Consellería de Sanidade, a coordinación nas materias de política hemoterápica, hemovixilancia e abastecemento de sangue do Centro de Transfusión Sanguínea de Galicia e os servizos de transfusión da Comunidade Autónoma de Galicia, coas seguintes funcións:

a) Estudo e avaliación de normas de declaración de stock.

b) Establecer os circuítos de solicitude de unidades de sangue e derivados, tanto programado como urxente, desde os servizos de transfusión ao Centro de Transfusión Sanguínea de Galicia.

c) Asesorar a dirección técnica do Centro de Transfusión Sanguínea de Galicia no desempeño das súas funcións.

d) Estimular e impulsar o cumprimento das funcións do Centro de Transfusión Sanguínea de Galicia sinaladas nese decreto, e especialmente no referente á promoción das doazóns, e á utilización correcta do sangue e os seus derivados.

e) Realizar o seguimento do Plan de Hemodoazón e Hemoterapia de Galicia.

f) Dinamizar o desenvolvemento do Programa autonómico da hemovixilancia, e servir de órgano de comunicación entre os diferentes servizos de transfusión co Centro de Transfusión Sanguínea de Galicia e as autoridades sanitarias.

Na súa virtude, e no uso das facultades que me confiren os artigos 34.6º e 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1998, do 20 de outubro e a disposición derradeira primeira do Decreto 100/2005, do 21 de abril, polo que se regula a hemodoazón e hemoterapia na Comunidade Autónoma de Galicia.

DISPOÑO:

Artigo único.-Nomear membros da Comisión de Planificación Transfusional as persoas que se relacionan no anexo.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2007.

Mª José Rubio Vidal

Conselleira de Sanidade

ANEXO

Membros da Comisión de Planificación Transfusional:

Presidente: Julio Villar Barreiro, director xeral da División de Asistencia Sanitaria do Sergas.

Vicepresidente: Jesús Santiago Ares Martínez, subdirector xeral de Procesos Asistenciais da División de Asistencia Sanitaria do Sergas.

Vogais:

-Cristina Rey Barbosa, subdirectora xeral de Farmacia.

-Alfredo Campos Pena, facultativo especialista de Hematoloxía e Hemoterapia do Banco de Sangue no CHUS, membro da directiva da Asociación Galega de Hematoloxía e Hemoterapia.

-Consuelo Ramírez Cereceda, facultativo especialista en Hematoloxía do Hospital Juan Canalejo da Coruña, representante dos comités de transfusión e hemoderivados dos hospitais ou complexos hospitalarios do Servizo Galego de Saúde.

-José Francisco Muñiz Montero, facultativo especialista en Hematoloxía do Hospital da Costa Burela, representante dos comités de transfusión e hemoderivados dos hospitais comarcais do Servizo Galego de Saúde.

-Julio Cabrera Riande, director técnico do Centro de Transfusión Sanguínea de Galicia.

-Azucena Castrillo Fernández, representante do Centro de Transfusión Sanguínea de Galicia.

-Francisco J. Novoa Sanjurjo, representante dos comités de transfusión dos hospitais de titularidade privada, designado pola Federación de Asociacións de Centros de Hospitalización Privada de Galicia.

Secretario: Antonio Louro García, administrador do Centro de Transfusión de Galicia, que actuará con voz pero sen voto.

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNES PÚBLICAS

E XUSTIZA