DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 146 Luns, 30 de xullo de 2007 Páx. 12.995

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 18 de xullo de 2007 pola que se resolve definitivamente a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes nos servizos centrais do Servizo Galego de Saúde.

Convocada, pola Orde do 7 de xuño de 2007 (Diario Oficial de Galicia nº 116, do 18 de xuño), a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes nos servizos centrais do Servizo Galego de Saúde, esta consellería, de conformidade co previsto no artigo 27.2º da Lei 4/1988, do 26 de maio, da función pública de Galicia, e nos artigos 16 e 17 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, e en uso das facultades que lle confire o artigo 15.4º da devandita lei,

DISPÓN:

Primeiro.-Resolver definitivamente a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de libre designación, de varios postos de traballo vacantes nos servizos centrais do Servizo Galego de Saúde, anunciada pola Orde do 7 de xuño de 2007 (Diario Oficial de Galicia nº 116, do 18 de xuño.

Segundo.-Adxudicar destino, no posto de traballo que se indica, ao persoal que se relaciona no anexo a esta orde.

Terceiro.-O persoal mencionado deberá tomar posesión no prazo sinalado no artigo 14 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo.

Cuarto.-Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer potestativamente recurso de reposición ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación. De non estimar a interposición deste recurso poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 2007.

Mª José Rubio Vidal

Conselleira de Sanidade.

Apelidos e nome: López López, Manuel José.

NIF: 76399895-J.

Código do posto: SAS050000415770001.

Denominación do posto: Subdirección Xeral de Réxime Retributivo e Xestión de persoal.

Grupo: A.

Nivel C.D.: 30.

Corpo ou escala: estatutario Sergas.

Dependencia: División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Prado Vaamonde, Margarita.

NIF: 33285035-X.

Código do posto: SAS050000315770010.

Denominación do posto: Servizo de Recursos e Reclamacións.

Grupo: A.

Nivel C.D.: 28.

Corpo ou escala: estatutario Sergas.

Dependencia: División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: García Martínez, Ricardo.

NRP: 3555744835A2060.

Código do posto: SAS050000315770005.

Denominación do posto: Servizo de Rexime Xurídico.

Grupo: A.

Nivel C.D.: 28.

Corpo ou escala: xeral.

Dependencia: División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Oliete Trillo, Paula.

NRP: 4690352213A2060.

Código do posto: SAS050000115770023.

Denominación do posto: Servizo de Desenvolvemento Profesional.

Grupo: A.

Nivel C.D.: 28.

Corpo ou escala: xeral.

Dependencia: División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Comesaña Álvarez, Ana María.

NIF: 3606993935-M.

Código do posto: SAS050000115770001.

Denominación do posto: Subdirección Xeral de Políticas de Persoal.

Grupo: A

Nivel C.D.: 30

Corpo ou escala: estatutario Sergas.

Dependencia: División de Recursos Humanos e Desenvolvemento Profesional.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Sevilla García, Ramón.

NIF: 32410182-P.

Código do posto: SAS040000315770025.

Denominación do posto: Servizo de Cordinación de Servizos Xerais.

Grupo: B.

Nivel C.D.: 28.

Corpo ou escala: estatutario Sergas.

Dependencia: División de Recursos Económicos.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Baz López, José Alberto.

NIF: 36035425-Z.

Código do posto: SAS040000315770001.

Denominación do posto: Subdirección Xeral de Compras e Servizos.

Grupo: A.

Nivel C.D.: 30.

Corpo ou escala: estatutario Sergas.

Dependencia: División de Recursos Económicos.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Fabeiro Varela, Cristina.

NRP: 3283863546A2060.

Código do posto: SAS040000215770045.

Denominación do posto: Servizo de Patrimonio.

Grupo: A.

Nivel C.D.: 28.

Corpo ou escala: xeral.

Dependencia: División de Recursos Económicos.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: Picos García, Ana Belén.

NRP: 3282006702A2061.

Código do posto: SAS040000215770001.

Denominación do posto: Subdirección Xeral de Investimentos.

Grupo: A.

Nivel C.D.: 30.

Corpo ou escala: especial.

Dependencia: División de Recursos Económicos.

Localidade: Santiago de Compostela.

Apelidos e nome: García Rodríguez, Mª Alvarita.

NRP: 1106122502A2051.

Código do posto: SGS030000115770016.

Denominación do posto: Servizo de Compra de Servizos Asistenciais.

Grupo: B.

Nivel C.D.: 28.

Corpo ou escala: xeral.

Dependencia: División de Asistencia Sanitaria.

Localidade: Santiago de Compostela.