DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 152 Martes, 07 de agosto de 2007 Páx. 13.395

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

ORDE do 31 de xullo de 2007 pola que se establecen os criterios para a xestión da biomasa vexetal.

A Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia prevé un sistema e defensa contra incendios forestais baseado, entre outros, na organización e xestión da biomasa en zonas estratéxicas.

O título III desta norma xurídica dedícase ás actuacións preventivas contra os incendios forestais, prestando especial atención á defensa das persoas e os bens ante a ameaza dos incendios forestais.

Como medida máis innovadora neste sentido incorpórase a xestión da biomasa a través do establecemento de redes de xestión que engloban os terreos contiguos aos núcleos de poboación, ás instalacións industriais e de recreo e ás infraestruturas de transporte e de distribución de enerxía eléctrica.

No artigo 1º delimítase o obxecto desta orde e o seu ámbito de aplicación.

O artigo 2º establece uns criterios xerais da xestión da biomasa vexetal, que deberán ser cumpridos acumulativamente en todas as zonas delimitadas no artigo 1º.

O artigo 3º establece uns criterios complementarios aos anteriores, o que supón un maior nivel de exixencia para os casos recollidos no artigo 21.1º.b) e 23 da Lei 3/2007, do 9 de abril, é dicir as franxas situadas arredor de calquera núcleo poboacional, edificación, urbanización, depósito de lixo, cámpings, instalacións recreativas, obras, parques e instalacións industriais situadas a menos de 400 metros do monte, así como as novas edificacións e urbanizacións en zonas de alto risco de incendio.

O artigo 4º atende o suposto concreto das redes secundarias de faixas de xestión de biomasa coincidentes cos espazos naturais protexidos, a que se refire a Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natureza, en cuxo caso a aplicación dos criterios recollidos nesta orde terán en conta os instrumentos de planificación dos recursos naturais a que se refire esta mesma lei.

O artigo 5º remite, para a sanción do incumprimento dos criterios establecidos nesta orde, ao artigo 50.2º.2) da Lei 3/2007, do 9 de abril.

A competencia para ordenar a xestión da biomasa vexetal correspóndelle á Xunta de Galicia, segundo se recolle no artigo 6.1º.g) da propia lei.

A devandita lei establece, no seus artigo 22.1º, e 23.2º.a) e b), que os criterios para a xestión da biomasa serán desenvolvidos mediante orde da consellería competente en materia forestal. Esta disposición dítase en desenvolvemento desa habilitación legal, fixando criterios de xestión da biomasa vexetal en base a parámetros técnicos usados comunmente, que servirán para evitar a presenza de material combustible no contorno de zonas estratéxicas e con iso reducir o risco de proliferación de incendios forestais.

Na súa virtude, no exercicio das facultades que me foron conferidas con base no artigo 34º da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

1. Esta orde regula os criterios de xestión da biomasa, en desenvolvemento do previsto na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

2. Estes criterios aplicaranse ás redes secundarias de faixas de xestión de biomasa recollidas no artigo 21º da Lei 3/2007, que serán definidas nos plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito, previstos no artigo 15º da mesma norma xurídica.

3. Así mesmo, serán de aplicación ao suposto de novas edificacións e urbanizacións situadas en zonas de alto risco de incendio, a que se refire o artigo 23º da Lei 3/2007, para a concreción das medidas previstas nas alíneas a) e b) do punto 2 deste artigo.

Artigo 2º.-Criterios xerais.

Nas zonas en que sexa obrigatorio realizar a xestión da biomasa consonte o establecido na Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, a que se refire o artigo 1º desta orde, deberán ser cumpridos acumulativamente os seguintes criterios xerais:

1. No estrato arbóreo, as masas serán mixtas ou de frondosas caducifolias e a distancia entre plantas será, como mínimo, de 7 metros e mantendo as copas tanxentes. A poda debe ser do 35% da altura da árbore ata que esta atinxa os 11,4 metros, altura a partir da cal a poda debe alcanzar o mínimo de 4 metros por riba do solo.

2. No estrato arbustivo e herbáceo, a carga total non pode exceder os 2.000 m3/hectárea, debendo simultaneamente ser cumpridas as seguintes condicións:

a) Debe ser garantida a descontinuidade horizontal dos combustibles entre a infraestrutura e o límite externo da faixa de xestión da biomasa.

b) A altura máxima da vexetación, arbustiva e herbácea, é a que consta no cadro adxunto, variando en función da porcentaxe de cobertura do solo.

% do solo arbóreo cuberto: < 20.

Altura máxima da vegetación (cm): 100.

% do solo arbóreo cuberto: 20 a 50.

Altura máxima da vexetación (cm): 40.

% do solo arbóreo cuberto: > 50.

Altura máxima da vegetación (cm): 20.

3. Os estratos arbóreo, arbustivo e herbáceo remanentes deben ser organizados espacialmente de maneira que se evite a continuidade vertical dos diferentes estratos combustibles.

Artigo 3º.-Criterios complementarios

Nos supostos descritos na letra b) do punto 1º do artigo 21, así como no artigo 23º da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia, alén dos criterios xerais definidos no artigo anterior desta orde, deben ser cumpridos, acumulativamente, os seguintes criterios complementarios:

1. As copas das árbores e dos arbustos deberán estar distanciadas un mínimo de 10 metros da edificación e nunca se poderán proxectar sobre o seu tellado.

2. Non poderá haber ningunha acumulación de substancias altamente inflamables, agás o previsto na lexislación sectorial para depósito de combustibles.

Artigo 4º.-Espazos naturais protexidos.

No caso de terreos delimitados no ámbito das redes secundarias de faixas de xestión de biomasa a que se refire o artigo 21º da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia, que, ao mesmo tempo, estean incluídos nun espazo natural protexido, os criterios de xestión de biomasa deberán ter en conta o previsto nos instrumentos de planificación dos recursos naturais.

Artigo 5º.-Infraccións e sancións.

O incumprimento dos criterios recollidos nesta orde constituirá a infracción administrativa tipificada no artigo 50.2º.2) da Lei 3/2007, do 9 de abril.

Disposición adicional única.

Facúltase o director xeral de Montes e Industrias Forestais para ditar os actos e medidas necesarias para a aplicación do previsto nesta orde.

Disposición transitoria única.

Mentres non sexan aprobados os plans de prevención e defensa contra os incendios forestais de distrito que definan as redes secundarias de faixas de xestión de biomasa a que se refire o artigo 21º da Lei 3/2007, do 9 de abril, os criterios establecidos nesta orde serán aplicables nas zonas e prazos previstos na disposición transitoria terceira da Lei 3/2007, do 9 de abril ou, de ser o caso, no Decreto 105/2006, do 22 de xuño, polo que se regulan medidas relativas á prevención de incendios forestais, á proteción dos asentamentos no medio rural e á regulación de aproveitamentos e repoboacións forestais, aplicable consonte o previsto na disposición transitoria segunda da Lei 3/2007, do 9 de abril.

Disposición derradeira única.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 2007.

Alfredo Suárez Canal

Conselleiro do Medio Rural