DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 37 Xoves, 21 de febreiro de 2008 Páx. 2.944

VI. ANUNCIOS

OUTROS ANUNCIOS

SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.

RESOLUCIÓN do 7 de febreiro de 2008 pola que se anuncia a licitación do concurso aberto da asistencia técnica integral á dirección das obras: construción da vía de alta capacidade Carballo-Fisterra; VG-1.4 Cee-Sardiñeiro (A Coruña).

1. Endidade adxudicadora.

a) Organismo: SPI-Galicia, S.A.

b) Dependencia que tramita o expediente. Departamento Administrativo-Financeiro.

c) Número de expediente: DOPT080101.

2. Obxecto do contrato.

a) Descripción do obxecto: asistencia técnica integral á dirección das obras: construción da vía de alta capacidade Carballo-Fisterra, VG-1.4 Cee-Sardiñeiro (A Coruña).

b) Lugar de execución: Cee (A Coruña).

c) Prazo de execución: 24 meses.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Orzamento base de licitación.

Importe total: 525.000 euros.

5. Garantías.

Provisional: 10.500 euros.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: SPI-Galicia, S.A.

b) Enderezo: praza de Europa, 10 A-5º.

c) Localidade e código postal: Santiago de Compostela, 15707.

d) Teléfono: 981 54 50 34 e 981 54 50 02.

e) Telefax: 981 54 50 95.

f) Data límite de obtención de documentos e información: 25 de marzo de 2008.

7. Requisitos específicos do contratista.

a) Clasificación: non se exixe.

b) Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: acreditarase de acordo co previsto nos puntos 7.1 e 7.2 do prego de cláusulas.

8. Presentación das ofertas ou das solicitudes de participación.

a) Data límite de presentación: 31 de marzo de 2008 ás 12.00 horas.

b) Documentación que hai que presentar: véxase prego de cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación:

1ª Entidade: SPI-Galicia, S.A.

2ª Enderezo: praza de Europa, 10 A-5º.

3ª Localidade e código postal: Santiago de Compostela 15707.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta (concurso): 4 meses desde a apertura das proposicións.

e) Admisión de variantes (concurso): non se admiten.

9. Apertura das ofertas.

a) Entidade: SPI-Galicia, S.A.

b) Enderezo: praza de Europa, 10 A-5º.

c) Localidade: Santiago de Compostela.

d) Data: 15 de abril de 2008.

e) Hora: 10.00 horas.

10. Outras informacións.

a) As proposicións e o aval provisional deberán ser formuladas conforme os modelos que se xuntan ao prego de cláusulas.

b) A apertura da documentación técnica realizarase en acto público o día 7 de abril de 2008 ás 10.00 horas na sala de xuntas de SPI-Galicia, S.A.

11. Gastos de anuncio: por conta do adxudicatario.

12. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 7 de febreiro de 2008.

Santiago de Compostela, 7 de febreiro de 2008.

Pedro Antonio Fernández Fernández

Presidente de SPI-Galicia, S.A.