DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 56 Luns, 24 de marzo de 2008 Páx. 4.784

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se establece o sistema de transmisión de datos na fase de primeira venda da pesca fresca.

Ver referencia pdf "05600D001P008.PDF"

Advertidos erros na Orde do 7 de febreiro de 2008, publicada no DOG nº 40, do martes 26, pola que se establece o sistema de transmisión de datos na fase de primeira venda da pesca fresca, é necesario efectuar as seguintes correccións:

Na páxina 3.217, corríxense os cadros do anexo I, que se publican co seu contido íntegro, co obxecto de facilitar a consulta da información.

Ver referencia pdf "05600D001P008.PDF"

a) CESAMENTOS CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES