DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 58 Mércores, 26 de marzo de 2008 Páx. 5.094

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 7 de febreiro de 2008 pola que se establece o sistema de transmisión de datos na fase de primeira venda da pesca fresca.

Advertidos erros na corrección de erros publicada no DOG nº 56, do luns 24 de marzo de 2008, cómpre efectuar as seguintes correccións:

-Na páxina 4.784, no anexo I, liña número 22, na columna Tipo/lonxitude, onde di: «DDMMAAA», debe dicir: «DDMMAAAA».

-Na mesma páxina, no segundo cadro, onde di: «Observacións. Situarase no campo 24-cantidade do lote», debe dicir: «Observacións. Situarase no campo 26-cantidade do lote», e onde di: «Observacións. Situarase no campo 25-importe da venda do lote», debe dicir: «Observacións. Situarase no campo 27-importe da venda do lote».