DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Xoves, 27 de marzo de 2008 Páx. 5.189

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE

RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2008, da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, pola que se inscribe a Asociación Instituto Caminho do Sol no Rexistro de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago.

Examinada a solicitude de inscrición no Rexistro de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago, presentada pola Asociación Instituto Caminho do Sol, do 4 de febreiro de 2008.

Visto o Decreto 45/2001, de 1 de febreiro, de refundición da normativa en materia do Camiño de Santiago, modificado en parte polo Decreto 209/2002, do 13 de xuño.

Visto igualmente o informe da Subdirección Xeral de Protección da Cidade e Camiños de Santiago, emitido de acordo co artigo 23º do mencionado decreto, segundo o cal «as entidades solicitantes deberán ter como finalidade a recuperación, conservación e promoción dos Camiños de Santiago, así como a difusión da cultura derivada deles».

Considerando que, segundo o artigo 26º, a solicitude foi presentada segundo o modelo que figura no anexo e acompañada da documentación pertinente.

Considerando que a solicitude presentada cumpre as normas establecidas no decreto de referencia.

RESOLVO:

Que a Asociación Instituto Caminho do Sol quede inscrita no Rexistro de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago co número 174.

Santiago de Compostela, 25 de febreiro de 2008.

Felipe Arias Vilas

Director xeral de Patrimonio Cultural