DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 100 Luns, 26 de maio de 2008 Páx. 9.615

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E XUSTIZA

DECRETO 105/2008, do 8 de maio, polo que se crea e regula o Rexistro das Policías Locais de Galicia.

A Constitución española recolle no seu título VIII, artigo 148.1.22º, como unha das competencias que poderán asumir as comunidades autónomas, a coordinación e demais facultades relacionadas coas policías locais, nos termos que estableza unha lei orgánica. Neste marco, a Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, regula no seu artigo 39 as competencias das comunidades autónomas.

De conformidade coas mencionadas disposicións na Comunidade Autónoma de Galicia promulgouse a Lei 3/1992, do 23 de marzo, de coordinación de policías locais de Galicia, que queda derrogada pola posterior Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, que entrou en vigor o 24 de maio de 2007.

A Lei 4/2007, no seu título III Da coordinación das policías locais, no artigo 12, dispón que, para os efectos desta lei, se entende por coordinación o conxunto de técnicas e medidas que posibiliten a unificación dos criterios de organización e actuación, a formación e o perfeccionamento uniforme do persoal e a homoxeneización dos recursos técnicos e materiais ao seu dispor, así como o establecemento de información recíproca, asesoramento e colaboración.

No referido título III e tras establecer o concepto de coordinación, o artigo 13 recolle as funcións en materia de coordinación, así como a atribución competencial aos órganos a que corresponde o exercicio de tales funcións. A continuación e como peche deste título, o artigo 21 dispón que, como instrumento de coordinación, se creará o Rexistro das Policías Locais de Galicia, onde se inscribirán preceptivamente todos os membros pertencentes aos corpos de policía local e as/os vixilantes municipais.

No número 3 do devandito artigo 21 establécese que regulamentariamente se determinará a información que deberá figurar no rexistro, que deberá referirse exclusivamente aos datos profesionais, así como ás cautelas necesarias para garantir a confidencialidade dos datos nos termos que establece a normativa vixente sobre a materia.

O rexistro que se crea mediante este decreto permitirá un máis adecuado exercicio das competencias en materia de coordinación de policías locais e o tratamento da información rexistral servirá como indicador para a toma de decisións pola Xunta de Galicia. Dado que o carácter do rexistro é unicamente para os efectos estatísticos e informativos, non substitúe os rexistros con que deben contar os concellos de Galicia.

A Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinacións de policías locais, na súa disposición derradeira primeira, faculta o Consello da Xunta de Galicia para realizar o desenvolvemento normativo da devandita lei, e establece que o decreto que regule o Rexistro das Policías Locais se publicará no prazo de seis meses desde a súa entrada en vigor.

De conformidade co establecido no artigo 17.1º a) da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais a Comisión de Coordinación de Policías Locais, emitiu informe na súa sesión do 5 de novembro de 2007.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, de acordo co ditame do Consello Consultivo de Galicia, e logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día oito de maio de dous mil oito,

DISPOÑO

Artigo 1º.-Obxecto.

1. O obxecto deste decreto é a creación do Rexistro das Policías Locais de Galicia, a determinación da información que nel deberá figurar, que se referirá exclusivamente aos datos profesionais do persoal que debe inscribirse no rexistro, e a adopción das cautelas necesarias para garantir a confidencialidade dos datos nos termos que establece a normativa vixente sobre a materia.

2. No rexistro inscribiranse preceptivamente todos os membros pertencentes aos corpos de policía local, entendéndose incluídos as/os auxiliares de policía local, así como as/os vixilantes municipais dos concellos sen corpo.

Artigo 2º.-Carácter do rexistro.

1. O Rexistro das Policías Locais de Galicia configúrase como instrumento á disposición da consellería competente en materia de coordinación de policías locais para garantir o cumprimento das súas funcións de coordinación previstas na Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais.

2. O rexistro ten por obxecto dispoñer para os efectos estatísticos e informativos dun censo de todos os membros que integran os corpos de policía local e as/os vixilantes municipais, no cal se anotarán as circunstancias e resolucións que afecten a súa situación profesional, así como dispoñer de información dos distintos corpos de policía local que permitan un mellor exercicio das funcións de coordinación.

3. O rexistro non ten carácter público, podendo ter coñecemento dos seus datos exclusivamente os concellos respecto do persoal ao seu servizo e os membros pertencentes aos corpos de policía local e as/os vixilantes municipais respecto dos seus datos persoais.

Artigo 3º.-Dependencia orgánica e responsabilidade do rexistro.

O Rexistro das Policías Locais de Galicia dependerá da consellería competente en materia de seguridade e queda encadrado orgánica e funcionalmente na unidade directiva competente en materia de coordinación de policías locais, que será tamén a responsable dos ficheiros.

Artigo 4º.-Obrigas dos concellos.

Os concellos de Galicia en que non exista corpo de policía local pero conten con vixilantes municipais están obrigados a facilitar ao Rexistro das Policías Locais de Galicia os datos recollidos no artigo 7 e os concellos con corpo de policía local deberán ademais facilitar os datos incluídos no artigo 13º, de xeito que se poida contar cun rexistro permanentemente actualizado e cunha información veraz que permita un eficaz e eficiente exercicio das funcións de coordinación.

Artigo 5º.-Seccións do rexistro.

1. O Rexistro das Policías Locais de Galicia constará de dúas seccións complementarias e automatizadas.

2. Na sección primeira figurará información dos membros pertencentes aos corpos de policía local e das/dos vixilantes municipais.

3. Na sección segunda figurará información dos corpos de policía local que poida ser relevante para o exercicio das funcións de coordinación.

Artigo 6º.-Número de rexistro dos membros dos corpos de policía local e das/dos vixilantes municipais.

1. A unidade directiva competente en materia de coordinación asignará, consonte o criterio que se recolle no seguinte parágrafo e para os efectos de control interno, un número de rexistro a cada membro dos corpos de policías locais e a cada vixilante municipal.

2. O número de rexistro constará de seis díxitos, os tres primeiros fan referencia ao número do concello o que pertencen segundo a codificación que figura no anexo I deste decreto, e os tres restantes corresponderán ao número que se asigne a cada membro dos corpos de policía local e ás/aos vixilantes municipais.

3. Este número é único e válido para toda a vida profesional dos membros dos corpos de policías locais e vixilantes municipais.

4. O número de rexistro será o mesmo que o número de identificación profesional, que no caso das/dos auxiliares de policía local irá precedido dun maiúsculo e no das/dos vixilantes municipais dun maiúsculo.

Artigo 7º.-Datos da sección primeira do rexistro.

1. Na sección primeira figurarán os datos que se recollen nos anexos II, III e V, con información de carácter persoal, académico, de formación, profesional, de acceso, carreira e situacións administrativas, dos membros pertencentes aos corpos de policías locais de Galicia e das/dos vixilantes municipais dos concellos sen corpo.

2. Deberán anotarse as seguintes circunstancias, actos e resolucións que afecten as persoas inscritas:

a) Nomeamentos, tomas de posesión e cesamentos nos sucesivos postos de traballo.

b) Pase ás situacións administrativas recoñecidas ao persoal funcionario público e reingresos ao servizo activo.

c) Pase á situación administrativa especial de segunda actividade por:

1º Por razón de idade, así como a prórroga da permanencia no servizo activo e o aprazamento anual do pase a segunda actividade.

2º Por diminución das condicións psicofísicas para o desempeño da función policial e os reingresos ao servizo activo.

3º Por embarazo e lactación e os reingresos ao servizo activo.

d) Permutas.

e) Xubilacións, indicando a súa causa, voluntaria, forzosa por cumprir 65 anos ou por declaración de incapacidade.

f) Perda da condición de persoal funcionario.

g) Cursos de ascensos, monográficos e de perfeccionamento impartidos pola Academia Galega de Seguridade Pública ou outro órgano similar, así como as revalidacións e as validacións.

h) Distincións e recompensas

i) Sancións e as faltas que as motivaron, así como data da prescrición da sanción.

3. A Academia Galega de Seguridade Pública, a través da aplicación informática creada para o efecto, comunicará de oficio á unidade directiva encargada do rexistro todas as accións formativas por ela impartidas ou validadas.

4. Por solicitude da parte interesada anotaranse aqueles títulos, diplomas, condecoracións, distincións, resolucións ou acordos que teñan relevancia na vida administrativa das persoas inscritas, sempre que sexan debidamente acreditadas.

Artigo 8º.-Alta na sección primeira do rexistro.

Os concellos deberán solicitar a alta no rexistro, no prazo de 15 días seguintes á data de toma de posesión do primeiro posto de traballo, dos membros dos corpos de policía local ou vixilantes municipais, mediante a cobertura dos datos que correspondan do anexo II, que son os seguintes:

a) Datos persoais: apelidos e nome, NIF/NIE, data, país, provincia e lugar de nacemento, enderezo, sexo e fotografía.

b) Datos académicos: nivel de estudos, títulos académicos indicando centro e data de expedición, nivel de coñecemento do idioma galego, inglés, portugués, francés e doutros idiomas.

c) Datos de formación: cursos de formación e capacitación profesional impartidos ou validados pola Academia Galega de Seguridade Pública e outros cursos relacionados coa actividade, con indicación do centro, número de horas, data de inicio e fin e data de expedición do título.

d) Permisos de conducir: clases e datas de expedición.

e) Datos profesionais, de acceso e administrativos: número de identificación profesional e segundo a clase de persoal deberán figurar os seguintes:

1º Se é policía local, indicación da escala, categoría, grupo e nivel profesional. A marca, modelo e número de guía da arma regulamentaria. A forma de acceso ao corpo de policía local, por oposición na categoría de policía, coas datas de nomeamento e toma de posesión como persoal funcionario en prácticas, data de superación do curso de ingreso impartido pola Academia Galega de Seguridade Pública e datas de nomeamento e toma de posesión como persoal funcionario de carreira. Forma de acceso por concurso, indicando a categoría, o corpo de procedencia e a data de cesamento nel, así como datas de nomeamento e toma de posesión. A situación administrativa, coas datas da resolución e de pase.

2º En caso de ser xefa/e do corpo de policía local deberán indicarse, ademais do sinalado no punto anterior, as datas de nomeamentos e tomas de posesión tanto provisionais como definitivas por libre designación, o corpo de procedencia especificando se é do mesmo corpo, doutros corpos de policías locais ou da policía de Galicia, neste último caso sinalarase a escala e categoría de que procede.

3º Se é auxiliar de policía, indicación da data de superación do curso teórico-práctico do artigo 95 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, e as datas de inicio e fin do contrato de traballo.

4º Se é unha/un vixilante municipal dun concello sen corpo de policía local, sinalarase o grupo de clasificación profesional, a data de superación do curso de ingreso do artigo 92.4º da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, as datas de nomeamento e toma de posesión como persoal funcionario de carreira. A situación administrativa, coas datas da resolución e de pase.

Artigo 9º.-Baixa na sección primeira do rexistro.

Os concellos deberán solicitar a baixa no rexistro, no prazo de 15 días seguintes á data da finalización da relación do servizo, dos membros do corpo de policía local ou vixilantes municipais, mediante a cobertura dos datos que correspondan do anexo II, que son os seguintes:

a) Número de identificación profesional.

b) Data da resolución da baixa e a súa causa, especificando, no caso de persoal funcionario, se é orixinada por xubilación, perda da condición de persoal funcionario ou outras causas, incluíndo no caso de policías locais a permuta, que orixina a baixa no corpo de policía local de orixe e a alta no corpo de policía local de destino.

Artigo 10º.-Modificacións na sección primeira do rexistro.

No prazo de 15 días seguintes á data en que fosen ditados os actos e resolucións incluídos no número 2 do artigo 7º, os concellos deberán tramitar as modificacións producidas para a súa anotación no rexistro, mediante a cobertura dos datos que correspondan do anexo III, que son os seguintes:

a) Datos persoais: apelidos e nome, enderezo, sexo e fotografía.

b) Datos académicos: novos títulos académicos, nivel de estudos, coñecemento do idioma galego, inglés, portugués ou doutros idiomas.

c) Datos de formación: novos cursos de formación e capacitación profesional impartidos ou validados pola Academia Galega de Seguridade Pública e outros cursos relacionados coa actividade.

d) Permisos de conducir: novas obtencións ou perdas e as súas datas.

e) Distincións e recompensas: indicando data da resolución.

f) Datos profesionais: número de identificación profesional e segundo a clase de persoal poderán figurar os seguintes:

1º Se é policía local, poderán incluír cambios na categoría profesional, indicando datas de cesamento e nomeamento e toma de posesión na anterior e nova categoría, respectivamente. Nomeamento ou cesamento como xefa/e da policía local, indicando datas das resolucións. Cambios no tipo, marca, modelo e número de guía das armas regulamentarias. Cambios nas situacións administrativas recoñecidas ao persoal funcionario e na especial de segunda actividade, indicando as datas das resolución e de pase. Sancións e as faltas que as motivaron e a data de prescrición da sanción.

2º Se é auxiliar de policía local, aumento da duración da contratación, data de inicio e fin da prórroga.

3º Se é vixilante municipal, cambios nas situacións administrativas recoñecidas ao persoal funcionario público e datas das resolucións e de pase.

Artigo 11º.-Tramitación dos procedementos rexistrais na aplicación informática.

A tramitación das altas e baixas e modificacións dos datos da sección primeira referidos aos membros dos corpos de policía local e ás/aos vixilantes municipais, realizarase cubrindo os modelos normalizados dos anexos II ou III que figurarán na aplicación informática que a consellería competente en materia de coordinación de policías locais porá á disposición dos concellos para a tramitación dos procedementos no Rexistro das Policías Locais de Galicia.

Artigo 12º.-Procedemento de inscrición e anotación no rexistro.

1. No prazo de 15 días desde a recepción da solicitude, se á vista da información recibida, se considera necesario, a persoa encargada do rexistro formulará requirimento para que no prazo de 15 días o concello emende os defectos observados ou complete a información.

2. No prazo de 15 días desde a recepción da solicitude, en que consta a dilixencia de certificación dos datos pola/o secretaria/o do concello, a persoa encargada do rexistro practicará a alta, baixa ou modificación que proceda.

3. No prazo de 10 días seguintes a que se practique a anotación, a unidade directiva encargada do rexistro achegará ao concello afectado, a través da aplicación informática creada para a tramitación dos procedementos no Rexistro das Policías Locais de Galicia, a información anotada e, en caso de alta, o número de rexistro.

Artigo 13º.-Datos da sección segunda do rexistro.

1. Na sección segunda figurarán os datos que se recollen no anexo IV referidos aos corpos de policías locais de Galicia, con información sobre os artigos 6 e 13 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, relativa aos acordos entre concellos para reforzar o cadro de persoal do corpo de policía local, así como sobre as funcións en materia de coordinación das policías locais.

2. Anotaranse os seguintes datos con relevancia para o exercicio das funcións de coordinación das policías locais de Galicia:

a) Datos xerais do concello: denominación, código do concello segundo anexo I e escudo/emblema.

b) Datos xenéricos do corpo de policía local: data de creación, datas de aprobación e publicación dos regulamentos.

c) Datos dos medios do corpo de policía local:

1º Xefatura e cadro de persoal, con indicación das categorías e especificación das prazas dotadas, ocupadas e vacantes, os postos de segunda actividade que figuran na relación de postos de traballo do concello, as retribucións básicas e complementarias por cada categoría e das/dos auxiliares de policía. Tamén deberán figurar as prazas da subescala facultativa.

2º Armas: tipo, marca, modelo, número de guía.

3º Vehículos: tipo, marca, modelo, matrícula e antigüidade.

4º Transmisións: distinguindo entre estacións fixas, móbiles e portátiles, indicando a cantidade, marca, modelo e potencia.

5º Outros medios técnicos do artigo 11 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais.

d) Acordos subscritos con outros concellos para reforzar eventualmente o cadro de persoal do corpo de policía local, indicando os concellos con que se subscribe, a data e duración do acordo e o persoal a que afecte a comisión de servizos.

e) Acordos subscritos por dous o máis concellos limítrofes da Comunidade Autónoma de Galicia para a colaboración de prestación dos servizos de policía local, así como a autorización para tal acordo, ao abeiro da disposición adicional quinta da Lei orgánica 2/1986, de forzas e corpos de seguridade.

Artigo 14º.-Procedemento para a anotación na sección segunda do rexistro.

1. As anotacións dos datos do corpo de policía local realizaranse unha vez recibida a primeira información dos concellos de acordo co disposto na disposición transitoria segunda.

2. Posteriormente, cunha periodicidade anual, os concellos actualizarán ante o rexistro os datos da sección segunda.

3. Tanto o envío inicial de datos como os posteriores realizaranse cubrindo o modelo normalizado do anexo IV que figurará na aplicación informática que a consellería competente en materia de coordinación porá á disposición dos concellos para a tramitación dos procedementos no Rexistro das Policías Locais de Galicia.

Artigo 15º.-Remisión anual aos concellos do censo de membros do corpo de policía local ou das/dos vixilantes municipais.

1. Co fin de manter constantemente actualizados os datos do rexistro, a unidade directiva encargada do rexistro achegará anualmente a cada concello, a través da aplicación informática creada para a tramitación dos procedementos no Rexistro das Policías Locais de Galicia, o censo dos membros dos corpos de policía local ou das/os vixilantes municipais coa información que figure na sección primeira do rexistro.

2. Recibida a información do rexistro e no prazo dun mes os concellos deberán dar a súa conformidade ou solicitar a anotación das variacións producidas.

Artigo 16º.-Certificacións.

1. As certificacións dos datos que figuran no Rexistro das Policías Locais de Galicia expediranse, de acordo coa normativa vixente, aos concellos e aos membros dos corpos de policía local e ás/aos vixilantes municipais que o requiran respecto de aqueles datos que lles afecten.

2. Os membros dos corpos de policía local e as/os vixilantes municipais poderán solicitar exclusivamente certificacións respecto dos datos referidos a si mesmos. A solicitude dirixirase á unidade directiva encargada do rexistro. A expedición da certificación realizarase no prazo de 15 días desde a recepción da solicitude.

3. Os concellos poderán solicitar exclusivamente datos sobre o seu corpo de policía local e sobre os seus membros, ou sobre as/os súas/seus vixilantes municipais que figuren no rexistro.

4. A solicitude realizarase a través da/o alcaldesa/alcalde respectiva/o. A expedición da certificación realizarase no prazo de 15 días desde a recepción da solicitude.

Artigo 17º.-Cesións de datos.

Os datos que figuren no rexistro non poderán cederse a terceiros, agás nas causas en que na lexislación vixente así se exixa. Si poderán usarse os datos en estudos estatísticos de xeito despersonalizado.

Artigo 18º.-Protección e cancelación de datos.

1. Os dereitos recoñecidos na normativa de protección de datos de carácter persoal, en canto ao acceso, rectificación, cancelación e oposición, poderán ser exercidos ante a unidade directiva encargada do rexistro, sen prexuízo dos dereitos que poderán exercerse pola vía xudicial.

2. A cancelación de datos de carácter persoal realizaranse cando deixen de ser necesarios para os fins estatísticos para os que foron recollidos e, en todo caso, nos supostos de xubilación ou falecemento dos membros da policía local e as/os vixilantes municipais que figuren inscritos.

3. Acordarase de oficio a cancelación das sancións disciplinarias anotadas no rexistro transcorridos seis meses, un ou tres anos, segundo se trate de faltas leves, graves ou moi graves non sancionadas coa separación do servizo, sempre que durante aquel tempo non fose sancionada a persoa interesada por feitos cometidos neses mesmos períodos.

4. A cancelación da sanción producirá o efecto de anular a anotación sen que se poida certificar sobre ela, agás cando o soliciten as autoridades competentes para iso, facéndose constar expresamente a cancelación, e para os únicos efectos do seu expediente persoal.

Artigo 19º.-Nivel de seguridade.

Por mor da natureza dos datos contidos nos ficheiros e, de acordo co establecido na normativa de protección de datos de carácter persoal, o nivel de seguridade para o seu tratamento será o correspondente ao nivel alto.

Disposicións adicionais

Primeira.-Establecemento dos requisitos técnicos para as comunicacións entre os concellos e o rexistro por medios informáticos e para a tramitación telemática.

A consellería competente en materia de coordinación de policías locais establecerá os criterios técnicos para que todas as comunicacións entre os diferentes concellos e a unidade encargada do rexistro se realicen a través da aplicación informática creada para a tramitación dos procedementos no Rexistro das Policías Locais de Galicia, na cal figurarán os modelos normalizados e onde os concellos recibirán as informacións do rexistro.

Así mesmo, a devandita consellería, establecerá os criterios técnicos para a tramitación telemática das comunicacións, que con motivo deste decreto, se realicen entre os diferentes concellos e a unidade directiva encargada do rexistro.

Segunda.-Condición indispensable para obter axudas e subvencións.

Será condición indispensable para que os concellos de Galicia poidan ser beneficiarios de axudas e subvencións dirixidas a dispoñer de novos recursos humanos e materiais para o corpo de policía local ou vixilantes municipais, que formalicen e envíen ao rexistro a información e a documentación necesaria para a permanente actualización dos datos obxecto de anotación.

Disposicións transitorias

Primeira.-Remisión da documentación inicial da sección primeira do rexistro.

1. No prazo de tres meses seguintes á entrada en vigor deste decreto, a unidade directiva encargada do rexistro comunicará aos concellos, respecto do seu persoal ao cal é de aplicación este decreto, os datos incluídos no artigo 7 de que dispón por figurar no rexistro creado ao abeiro da Lei 3/1992, de coordinación de policías locais que queda sen efecto e cuxa información se integra neste rexistro. Os concellos deberán tramitar as modificacións que procedan ante o rexistro.

2. Rematado o prazo indicado, a unidade directiva encargada do rexistro, achegaralle a cada concello a información recollida para os efectos da súa comprobación e, se é o caso, rectificación.

3. Unha vez finalizada a fase anterior, que terá unha duración máxima de seis meses, considerarase implantado o Rexistro das Policías Locais de Galicia, que asignará aos membros dos corpos de policía local e vixilantes municipais un novo número de rexistro para que coincida co número de identificación profesional.

Segunda.-Remisión da documentación inicial da sección segunda do rexistro.

1. No prazo de tres meses seguintes á entrada en vigor deste decreto, os concellos con corpo de policía local comunicarán á unidade directiva encargada do rexistro os datos incluídos no artigo 13 para a anotación da información dos corpos de policía local.

2. Rematado o prazo indicado, a unidade directiva encargada do rexistro, achegará a cada concello a información recollida para os efectos da súa comprobación e, se é o caso, rectificación.

3. Unha vez finalizada a fase anterior, que terá unha duración máxima de seis meses, considerarase implantado o rexistro.

Terceira.-Comunicación ao rexistro das/dos vixilantes e auxiliares de policía e persoal interino que se integren nos corpos de policía local.

Respecto ás/aos vixilantes e auxiliares de policía e persoal interino susceptibles de seren integrados nos corpos de policía local mediante o concurso-oposición previsto na disposición adicional segunda da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, os concellos deberán comunicar ao rexistro, no prazo previsto na referida disposición, a súa integración mediante a formalización do anexo V na aplicación informática que a consellería competente en materia de coordinación porá á disposición dos concellos para a tramitación dos procedementos no Rexistro das Policías Locais de Galicia. Mentres non se comunique a referida integración estas persoas figurarán no rexistro como pendentes de integración no corpo de policía local.

Cuarta.-Comunicación ao rexistro da clasificación e integración do persoal funcionario da policía local.

Respecto á clasificación e integración do persoal funcionario da policía local prevista na disposición transitoria primeira da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, os concellos deberán comunicar ao rexistro, no prazo previsto na referida disposición, os novos grupos en que se integre o seu persoal funcionario policial, mediante a formalización do anexo V na aplicación informática que a consellería competente en materia de coordinación porá á disposición dos concellos para a tramitación dos procedementos no Rexistro das Policías Locais de Galicia. Mentres non se comunique a referida integración no novo grupo estas persoas figurarán no rexistro no grupo de orixe e pendentes da súa clasificación e integración no grupo que lles corresponda.

Disposición derrogatoria

Queda derrogado o capítulo III Rexistro das Policías Locais de Galicia do Decreto 204/2000, do 21 de xullo, polo que se refunde a normativa en materia de coordinación de policías locais.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Aplicación e desenvolvemento.

Facúltase á persoa titular da consellería competente en materia de coordinación de policías locais para ditar as disposicións necesarias para o desenvolvemento e execución deste decreto.

Segunda.-Entrada en vigor.

Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, oito de maio de dous mil oito.

Emilio Pérez Touriño

Presidente

José Luis Méndez Romeu

Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Ver referencia pdf "10000D001P007.PDF"