DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 121 Martes, 24 de xuño de 2008 Páx. 12.463

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2008, da Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, pola que se fai pública a adxudicación de varios contratos.

Para os efectos previstos no artigo 93 do Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño do texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas, esta secretaría xeral acordou publicar as adxudicacións dos contratos que a continuación se relacionan:

1. Asistencia técnica para a dirección facultativa (dirección de obra, dirección técnica da execución das obras e coordinación en materia de seguridade e saúde durante a execución) da obra de rehabilitación do antigo edificio Lagar do Centro de Información Ambiental de Lourizán (expediente 172/2007).

1.1.Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 165, do día 27 de agosto de 2007.

1.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

1.2.1. Tramitación: ordinaria.

1.2.2. Procedemento: aberto.

1.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

1.3. Orzamento de licitación: 69.300 €, IVE incluído.

1.4. Adxudicación.

1.4.1. Data: 13 de maio de 2008.

1.4.2. Adxudicatario: Noroeste de Arquitectura e Ingeniería, S.L.

1.4.3. Importe de adxudicación: 54.042,66 €, IVE incluído.

2. Asistencia técnica para a evolución do actual sistema XIS RIMAX da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible cara a un ámbito baseado en servicios web XIS (expediente 221/2007).

2.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 23, do día 1 de febreiro de 2008.

2.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

2.2.1. Tramitación: ordinaria.

2.2.2. Procedemento: aberto.

2.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

2.3. Orzamento de licitación: 116.000 €, IVE incluído.

2.4. Adxudicación.

2.4.1. Data: 30 de abril de 2008.

2.4.2. Empresa adxudicataria: Seresco, S.A.

2.4.3. Importe de adxudicación: 97.000 €, IVE incluído.

3. Asistencia técnica de plans de recuperación e conservación de diversas especies da fauna incluídas no catálogo galego de especies ameazadas e un estudo do impacto dos parques eólicos sobre a avifauna (4 lotes) (expediente 33/2008).

3.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 43, do día 29 de febreiro de 2008.

3.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

3.2.1. Tramitación: ordinaria.

3.2.2. Procedemento: aberto.

3.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

3.3. Orzamento de licitación: IVE incluído.

Lote 1: 40.000 €, lote 2: 40.000 €, lote 3: 32.000 €, lote 4: 60.000 €.

3.4. Adxudicación.

3.4.1. Data:

Lote 1: 8 de maio de 2008, lote 2: 9 de maio de 2008, lote 3: 17 de abril de 2008, lote 4: 17 de abril de 2008.

3.4.2. Empresa adxudicataria:

Lote 1: Ecoplanin, Xestión e Información Ambiental, S.L., lote 2: Habitaq, Consultora de Desenvolvemento Sostible, S.L., lote 3: Arcea Xestión de Recursos Naturais, S.L., lote 4: Arcea Xestión de Recursos Naturais, S.L.

3.4.3. Importe de adxudicación: IVE incluído.

Lote 1: 36.800 €, lote 2: 35.900 €, lote 3: 31.000 €, lote 4: 54.398,20 €.

4. Asistencia técnica para o desenvolvemento da plataforma de xestión do portal solos.medioambiente.xunta.es (expediente 34/2008).

4.1. Boletín ou diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 43, do día 29 de febreiro de 2008.

4.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

4.2.1. Tramitación: ordinaria.

4.2.2. Procedemento: aberto.

4.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

4.3. Orzamento de licitación: 99.992 €, IVE incluído.

4.4. Adxudicación.

4.4.1. Data: 8 de maio de 2008.

4.4.2. Empresa adxudicataria: Factoría de Software e Multimedia, S.L.

4.4.3. Importe de adxudicación: 89.100 €, IVE incluído.

5. Obra de adecuación, selaxe e clausura do vertedoiro de RSU no concello do Corgo (Lugo). Cofinanciada polo Feder (expediente 43/2008).

5.1. Boletín o diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG nº 45, do día 4 de marzo de 2008.

5.2. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.

5.2.1. Tramitación: ordinaria.

5.2.2. Procedemento: aberto.

5.2.3. Forma de adxudicación: concurso público.

5.3. Orzamento de licitación: 237.915,94 €, IVE incluído.

5.4. Adxudicación.

5.4.1. Data: 9 de maio de 2008.

5.4.2. Empresa adxudicataria: Calfensa Proyectos, S.L.

5.4.3. Importe de adxudicación: 170.823,64 €, IVE incluído.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2008.

Jorge Antonio Santiso Blanco

Secretario xeral da Consellería de Medio Ambiente

e Desenvolvemento Sostible