DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 125 Luns, 30 de xuño de 2008 Páx. 12.799

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

CORRECCIÓN de erros.-Decreto 137/2008, do 5 de xuño, polo que se desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos e se crea o Inventario de humidais de Galicia.

Advertido o erro no devandito decreto publicado no Diario Oficial de Galicia número 122, do mércores 25 de xuño de 2008, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 12.490, na columna da esquerda, no punto 2 do artigo 8, onde di: «As excepcións ás limitacións e prohibicións recollidas nas letras g), i) e k)» debe dicir: «As excepcións ás limitacións e prohibicións recollidas nas letras g), i) e j)».