DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 154 Luns, 11 de agosto de 2008 Páx. 15.247

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE CULTURA E DEPORTE

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 20 de maio de 2008 pola que se establecen os modelos aos que deberán adaptarse as memorias que editen os distintos departamentos da Xunta de Galicia, organismos autónomos, axencias, fundacións, entidades e empresas en que ten participación maioritaria a Xunta de Galicia.

Advertidos erros no anexo da devandita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 110, do luns, 9 de xuño de 2008, procede substituílo polo que se insire a continuación:

Ver referencia pdf "15400D002P011.PDF"