DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 187 Venres, 26 de setembro de 2008 Páx. 17.610

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

ORDE do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, regula nos seus artigos 59, 60, 61 e 62 as ensinanzas de idiomas de réxime especial, establece que estas se organizarán en tres niveis: básico, intermedio e avanzado e fixa as características básicas das ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial, cuxa finalidade é proporcionarlle ao alumnado unha formación en linguas de calidade.

En consonancia co disposto no artigo 6.2º da dita lei, o Real decreto 1629/2006, do 29 de decembro, establece os aspectos básicos do currículo, que constitúen as respectivas ensinanzas mínimas nos niveis intermedio e avanzado, co fin de asegurar unha formación común e garantir a validez dos certificados correspondentes así como os elementos básicos dos documentos de avaliación.

O Decreto 191/2007, do 20 de setembro, establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos do niveis básico e intermedio. Esta norma dispón que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria regulará o procedemento de avaliación, promoción e permanencia do alumnado destas ensinanzas, e que a avaliación das ensinanzas de idiomas de réxime especial se levará a cabo tendo en conta os obxectivos e os criterios de avaliación establecidos no currículo.

Xa que logo, procede que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria aprobe as normas que rexerán a avaliación e a cualificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial en aplicación do disposto no Decreto 191/2007, do 20 de setembro.

En consecuencia, e de acordo co establecido na disposición derradeira primeira do Decreto 191/2007, do 20 de setembro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos dos niveis básico e intermedio, esta consellería

DISPÓN:

Capítulo I

Da natureza e desenvolvemento da avaliación nas ensinanzas de idiomas de réxime especial

Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Esta orde ten por obxecto regular a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas de idiomas de réxime especial, de acordo co establecido no Decreto 191/2007, do 20 de setembro, polo que se establece a ordenación das ensinanzas de idiomas de réxime especial e os currículos dos niveis básico e intermedio.

2. Esta disposición será de aplicación nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia que estean autorizados para impartir estas ensinanzas.

Artigo 2º.-Disposicións xerais na ordenación da avaliación nas ensinanzas de idiomas de réxime especial.

1. A avaliación das ensinanzas de idiomas de réxime especial ten por obxecto valorar o grao de dominio que posúe o alumnado como usuario dun idioma determinado de forma que permita obter a certificación no idioma correspondente e, se é o caso, a adopción das medidas oportunas para mellorar o proceso de ensino aprendizaxe. Forma parte igualmente do proceso de avaliación das ensinanzas das escolas oficiais de idiomas a valoración da idoneidade das programacións elaboradas polos departamentos didácticos e a eficacia dos métodos e dos materiais e recursos utilizados para o logro dos obxectivos propostos.

2. As probas de avaliación serán elaboradas para verificar o grao de dominio en cada unha das destrezas lingüísticas, sen prexuízo do seu tratamento global no proceso de ensino aprendizaxe.

3. O alumnado deberá ser avaliado tomando como referencia os obxectivos, as competencias comunicativas e os criterios de avaliación establecidos para os niveis básico, intermedio e avanzado nos currículos dos idiomas respectivos. A consecución dos obxectivos de cada nivel conducirá á obtención da certificación que corresponda.

4. Os departamentos didácticos elaborarán as programacións didácticas para cada un dos cursos do nivel básico, intermedio e avanzado, secuenciando os obxectivos, contidos e criterios de avaliación establecidos nos currículos oficiais da comunidade galega.

5. As programacións didácticas especificarán os procedementos e os instrumentos de avaliación da aprendizaxe do alumnado. Igualmente, para permitir ao alumnado avaliar a súa propia aprendizaxe estableceranse procedementos de autoavaliación e coavaliación.

6. O alumnado ten dereito a ser avaliado conforme criterios de plena obxectividade, polo que as escolas oficiais de idiomas deberán facer públicos os criterios de avaliación e cualificación aplicables a cada destreza, así como os procedementos formais da avaliación e os criterios de corrección. Igualmente darán a coñecer os criterios para a promoción do alumnado e para a obtención da certificación que corresponda.

Artigo 3º.-Proceso de avaliación do alumnado.

1. Cursos ordinarios das ensinanzas regradas:

a) Realizaranse tantas avaliacións por curso como se estableza no proxecto educativo do centro, cun mínimo de dúas, coincidindo a última coa avaliación final global.

b) Ademais, ao inicio de cada curso, o profesorado realizará unha avaliación inicial ou de diagnóstico do alumnado que terá carácter informativo para este e orientador para o profesorado, que establecerá as medidas pedagóxicas adecuadas.

c) O grao de dominio acadado nas diferentes destrezas será avaliado mediante os seguintes tipos de proba segundo corresponda:

1º Proba parcial de progreso: os departamentos didácticos realizarán esta proba ao alumnado presencial en todos os cursos dos diferentes niveis. Esta proba farase, con carácter xeral, ao finalizar o primeiro cuadrimestre.

2º Proba final de promoción: nos cursos non terminais de nivel o alumnado realizará unha proba final global elaborada polo correspondente departamento, que avaliará o grao de consecución dos obxectivos do curso.

3º Proba terminal de certificación: nos cursos terminais de nivel o alumnado realizará unha proba que será común a todas as modalidades e réximes de ensino en cada escola, e na cal se avaliará o grao de consecución dos obxectivos do nivel.

2. Cursos de actualización e especialización.

A avaliación do alumnado nos cursos de actualización e especialización realizarase de acordo co recollido na correspondente programación didáctica.

3. Programa «That’s English!».

O alumnado que estea a cursar o programa de inglés a distancia «That’s English!», ao rematar os módulos 5 e 9, deberá examinarse da proba final de certificación de nivel básico e intermedio respectivamente para acadar a certificación do dito nivel.

Artigo 4º.-Proba parcial de progreso e proba final de promoción.

1. Características xerais, estrutura e organización:

a) Estas dúas probas serán elaboradas, administradas e corrixidas polo profesorado dos departamentos didácticos. A proba parcial de progreso deberá elaborarse e ser corrixida de acordo coas especificacións establecidas por cada departamento. As probas de promoción terán carácter unificado para cada un dos diferentes cursos e serán corrixidas polo profesor ou profesora correspondente.

b) A proba parcial de progreso realizarase ao finalizar o primeiro cuadrimestre. Nos cursos non terminais de nivel terá un valor porcentual do 30% respecto da cualificación final en cada unha das destrezas, e nos cursos que sexan terminais de nivel terá unicamente valor orientativo para o alumnado e servirá ao profesorado para coñecer o grao de cumprimento no desenvolvemento da programación didáctica.

c) No mes de xuño, nos cursos non terminais de nivel, celebrarase unha proba final de promoción que terá un valor porcentual do 70% respecto da cualificación final en cada unha das destrezas. No caso de que a cualificación da proba final de promoción sexa superior á da proba de progreso, prevalecerá aquela. Do mesmo xeito, esta proba final de promoción terá un valor de 100% para o alumnado que perda o dereito á avaliación continua.

d) A proba final de promoción realizarase no mes de xuño en convocatoria ordinaria e no mes de setembro en convocatoria extraordinaria. Na convocatoria extraordinaria o alumnado só terá que examinarse das destrezas non superadas na convocatoria ordinaria de xuño. Esta proba extraordinaria realizarase nos primeiros dez días de setembro e terá un valor do 100% para todo o alumnado.

e) Os departamentos didácticos establecerán criterios para a valoración positiva do rendemento e a participación do alumnado na aula; a dita valoración en ningún caso poderá superar o 10% da cualificación final do curso.

f) A proba parcial de progreso nos cursos intensivos realizarase no segundo mes de cada curso e a proba final de promoción ao finalizar o correspondente cuadrimestre.

2. Baremo e cualificación das probas:

a) Tanto a proba parcial de progreso como a proba final de promoción terán un valor de 100 puntos, e cada unha das súas catro partes 25 puntos.

b) Para promocionar de curso dentro do mesmo nivel o alumnado terá que acadar, polo menos, 15 puntos en cada unha das destrezas.

c) Non obstante o disposto no punto anterior, o alumnado promocionará de curso cando, non tendo superado unha das destrezas, acade un mínimo de 10 puntos nela e 60 puntos na totalidade da proba.

d) O alumnado que non promocione deberá repetir curso e ser avaliado de novo de todas as destrezas.

e) Os resultados das cualificacións das ensinanzas de idiomas de réxime especial expresaranse non termos Apto ou Non apto na convocatoria de xuño e, se é o caso, na convocatoria extraordinaria Non presentado. No caso de obter cualificación de apto, este resultado irá seguido da escala numérica de 5 a 10 entre paréntese, sen decimais e figurará nas actas de avaliación final correspondente e no expediente académico do/a alumno/a.

Artigo 5º.-Probas terminais de certificación.

1. Características xerais das probas e destinatarios:

a) Para obter os certificados dos niveis básico, intermedio e avanzado será necesaria a superación de probas terminais de certificación.

b) O nivel de competencia e o grao de dominio do idioma que se avalían nestas probas estableceranse en referencia aos obxectivos e criterios de avaliación establecidos nos currículos de cada idioma.

c) As probas terminais de certificación serán comúns para todas as modalidades e réximes de ensinanza en cada escola e permitirán o acceso directo ás ensinanzas do nivel inmediatamente superior.

2. Elaboración, administración e cualificación:

a) As probas correspondentes ao nivel básico serán elaboradas polos correspondentes departamentos didácticos seguindo as instrucións establecidas pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria no correspondente documento de especificacións.

b) As probas correspondentes ao nivel intermedio e avanzado serán elaboradas por equipos de redactores designados pola Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais. Estas probas elaboraranse seguindo o correspondente documento de especificacións e irán acompañadas dos solucionarios correspondentes.

c) As probas de nivel avanzado remitiranse ás escolas oficiais de idiomas, sendo responsabilidade dos equipos directivos e da xefatura de departamento correspondente a súa custodia ata a data de celebración de cada unha delas.

d) Nos idiomas impartidos nunha soa escola oficial de idiomas da comunidade, as probas serán elaboradas polo departamento didáctico correspondente de acordo co establecido no documento de especificacións.

e) A administración, corrección e cualificación das probas será responsabilidade dos departamentos didácticos.

3. Estrutura, contido e organización das probas:

a) As probas correspondentes aos niveis básico, intermedio e avanzado estruturaranse en catro partes: comprensión de lectura, comprensión oral, expresión e interacción escrita, e expresión e interacción oral. A mediación poderá integrarse nas tarefas correspondentes á expresión e interacción escrita e á expresión e interacción oral.

b) O alumnado examinarase de todas as partes da proba e ningunha delas será considerada eliminatoria para a realización do resto delas. De non presentarse a algunha das partes da proba nas actas figurará a cualificación de non apto.

c) As probas correspondentes á comprensión de lectura e comprensión oral basearanse en textos auténticos ou adaptados extraídos das diferentes fontes de comunicación oral ou escrita. A tipoloxía das tarefas deberá ser a apropiada para avaliar tanto a comprensión global como a comprensión de aspectos máis particulares de cada un dos textos.

d) Na proba de expresión e interacción escrita, o alumnado deberá producir textos de diferente tipoloxía e rexistro.

e) A proba de expresión e interacción oral constará das tarefas necesarias para avaliar tanto o logro da comunicación proposta como a corrección e adecuación fonética e lingüística no uso da lingua, e comprenderá cando menos monólogo sostido e interacción co profesor ou outros aspirantes.

f) A cualificación da expresión e interacción escrita e da expresión e interacción oral das probas será realizada por, polo menos, dous membros do departamento correspondente.

4. Puntuación e cualificación:

a) A puntuación total da proba terminal de certificación para cada un dos niveis será de 100 puntos. Cada unha das catro partes nas que se estrutura a proba terá un valor de 25 puntos.

b) A cualificación será positiva cando se acaden, polo menos, 15 puntos en cada unha das destrezas. A cualificación outorgada ao alumnado será de apto, non apto ou, non presentado, segundo corresponda. En calquera caso non poderá figurar Non presentado na avaliación ordinaria do alumnado presencial.

c) O alumnado que non obteña a cualificación de apto nas probas terminais de certificación dos diferentes niveis poderá solicitar unha certificación académica de ter alcanzado o dominio requirido nalgunha das destrezas que as probas avalíen, segundo o documento recollido no anexo I.

d) A cualificación de apto nas probas terminais de certificación dos niveis básico e intermedio permite o acceso aos niveis intermedio e avanzado respectivamente.

e) De non obter a cualificación de apto en todas as destrezas na convocatoria extraordinaria, o alumnado oficial deberá repetir curso e ser avaliado de novo de todas as destrezas.

5. Convocatoria das probas:

a) As probas terminais de certificación realizaranse no mes de xuño en convocatoria ordinaria e no mes de setembro en convocatoria extraordinaria. Na convocatoria extraordinaria o alumnado só terá que examinarse das destrezas non superadas na convocatoria ordinaria.

b) As datas e o horario para a realización das probas de nivel básico serán fixadas polas respectivas escolas oficiais de idiomas nos primeiros cinco días do mes de setembro.

c) A Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais establecerá anualmente as datas e horario, ao longo da primeira quincena de setembro, para a realización das probas de nivel intermedio e avanzado para os idiomas que se impartan en máis dunha escola.

d) As probas terminais de certificación correspondentes aos cursos intensivos autorizados realizaranse ao finalizar o correspondente cuadrimestre. Cando o curso teña lugar no primeiro cuadrimestre as probas terminais de certificación correspondentes serán elaboradas polos departamentos didácticos de acordo co establecido no documento de especificacións do nivel correspondente. A convocatoria extraordinaria destes cursos terá lugar no mes de setembro.

Capítulo II

Da información, comunicación e procedemento de reclamación dos resultados da avaliación

Artigo 6º.-Información e comunicación dos resultados da avaliación.

1. Despois da avaliación resultante das probas de progreso, o/a profesor/a de cada grupo informará por escrito o alumnado sobre o seu aproveitamento académico (anexo II).

2. Ao remate da proba de promoción e certificación, informarase por escrito o alumnado, ou os seus representantes legais no caso de menores de idade, acerca dos resultados da avaliación final. A dita información incluirá, cando menos, as cualificacións obtidas nas distintas destrezas comunicativas cursadas e, se é o caso, á promoción ao curso seguinte (segundo o modelo do anexo III).

Artigo 7º.-Procedemento para formular reclamacións sobre os resultados finais da avaliación.

1. O profesorado facilitará ao seu alumnado a revisión da proba parcial de progreso e da proba final de promoción informándoo dos obxectivos acadados.

2. O alumnado de todos os réximes e modalidades que estea en desacordo coa súa cualificación nas probas finais de promoción e terminais de certificación poderá presentar unha reclamación perante a dirección da escola oficial de idiomas no prazo de dous días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da mesma.

3. A reclamación terá que estar baseada nalgún dos seguintes aspectos:

a) Inadecuación dos obxectivos, contidos e criterios de avaliación da proba aos establecidos no currículo oficial e na programación didáctica do departamento correspondente.

b) Incorrecta aplicación dos procedementos e instrumentos de avaliación e/ou dos criterios de cualificación establecidos para estas probas.

4. A dirección da escola resolverá nos dous días hábiles seguintes á presentación da reclamación ratificando ou rectificando a cualificación. Para iso, solicitará do departamento o correspondente informe e informará por escrito ao alumnado implicado da resolución adoptada.

5. De continuar o desacordo coa cualificación, o alumnado ou o seu representante legal, no caso de menores de 18 anos, poderá interpoñer recurso de alzada perante a delegación provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria contra a resolución da dirección da escola nun prazo de dous días hábiles a partir do día seguinte ao da súa recepción.

6. De producirse o recurso de alzada, o servizo provincial de inspección educativa solicitará á escola os seguintes documentos:

a) Reclamación do alumno ou alumna.

b) Informe do departamento didáctico e a resolución da dirección.

c) Informe do profesorado responsable da avaliación.

d) Proba ou probas contra as que se recorre e calquera outra documentación adicional que se considere pertinente.

7. No suposto de que o recurso de alzada se tramitase a través da dirección da escola oficial de idiomas, esta tramitará a reclamación acompañada dos documentos sinalados no punto anterior nun prazo non superior a 48 horas.

8. A inspección educativa poderá solicitar a intervención de especialistas no idioma obxecto de reclamación para elaborar o informe correspondente sobre os aspectos recollidos no número 3 deste artigo e sobre o cumprimento do establecido nesta orde por parte dos órganos competentes.

9. Visto o informe da inspección educativa, a delegación provincial resolverá no prazo dun mes a partir da presentación do recurso, poñendo esta resolución fin á vía administrativa.

Capítulo III

Da promoción e da permanencia do alumnado

Artigo 8º.-Convocatorias, permanencia e asistencia.

1. O alumnado oficial poderá permanecer en cada un dos niveis o dobre de anos establecidos para cada un deles pola lexislación vixente. Logo de esgotadas as convocatorias o alumnado non poderá cursar as ensinanzas en réxime presencial pero poderá inscribirse para realizar as probas terminais de certificación polo réxime libre.

2. O alumnado poderá solicitar ao centro a renuncia de matrícula ata o 30 de abril. A mencionada renuncia constará no expediente académico e nas actas de avaliación do alumnado mediante a oportuna dilixencia. Esta renuncia non computará para efectos de permanencia no curso e nivel correspondente. O alumnado que renuncie á matrícula e desexe, con posterioridade, continuar os seus estudos nas escolas oficiais de idiomas, deberá someterse de novo ao proceso de admisión.

3. Con carácter excepcional, poderase autorizar a ampliación nun ano de permanencia nun nivel en supostos de doenza que perturbe significativamente o desenvolvemento dos estudos ou noutros supostos que merezan igual consideración. Correspóndelle á delegación provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria outorgar a correspondente autorización, logo de solicitude do alumnado, que irá acompañada de xustificación documental.

4. O alumnado oficial presencial non poderá superar un número de faltas sen xustificar superior ao 20% das horas totais do curso. De facelo, nos cursos non finais de nivel perderá o dereito á que se teña en conta a cualificación da proba de progreso do mes de febreiro e á valoración da súa participación nas actividades lectivas. En todo caso, o alumnado terá dereito a realizar a proba final de promoción ou a terminal de certificación.

5. O alumnado que non se incorpore ao curso correspondente nos primeiros dez días lectivos sen xustificación documentada perante a dirección, perderá a condición de alumno oficial e a escola poderá dispoñer da súa praza para ser cuberta por outros aspirantes.

Capítulo IV

Dos documentos de avaliación

Artigo 9º.-Disposición xerais sobre os documentos de avaliación.

1. Son documentos de avaliación nas ensinanzas de idiomas de réxime especial: as actas de avaliación, informe de cualificacións, o expediente académico e os informes de avaliación individualizados.

2. Cubrir, custodiar e arquivar os documentos de avaliación é responsabilidade do secretario ou secretaria do centro. Os ditos documentos, agás o informe de cualificacións, conservaranse no centro, mentres este exista. As delegacións provinciais proverán as medidas necesarias para a súa conservación ou traslado no caso da supresión do centro.

Artigo 10º.-As actas de avaliación.

1. As actas de avaliación redactaranse para cada un dos cursos das ensinanzas de idiomas de réxime especial, comprenderán a relación nominal do alumnado que compoña o grupo e os resultados da avaliación final, e cubriranse cando remate o período lectivo ordinario.

2. As actas de avaliación incluirán tamén a promoción ao curso seguinte e, se é o caso, a permanencia dun ano máis no curso ou nivel, de acordo coas normas que regulan este suposto.

3. Nas actas correspondentes aos cursos finais de nivel das ensinanzas de idiomas de réxime especial, farase constar a proposta de expedición do certificado correspondente cando se superasen todas as destrezas comunicativas.

4. Unha copia das actas finais de cada grupo remitiráselle ao Servizo Provincial de Inspección.

5. As actas de avaliación axustaranse ao modelo e características que se determinan no anexo IV desta orde.

Artigo 11º.-O expediente académico.

1. O expediente académico persoal do alumnado é o documento básico que garante o traslado entre as distintas escolas oficiais de idiomas. Nel figurarán os datos de identificación da escola, os datos persoais do alumnado e os datos da matrícula. O seu deseño básico axustarase ao modelo que figura no anexo V desta orde.

2. O expediente académico recollerá toda aquela información referida ao alumnado, así como a proposta de expedición do certificado do nivel correspondente.

3. No expediente académico farase constar a estrutura de niveis e cursos, así como o número mínimo de horas lectivas por curso, de acordo co establecido no Decreto 191/2007, do 20 de setembro.

Artigo 12º.-O informe de avaliación individualizado.

1. Cando un alumno ou alumna se traslade a outro centro sen ter finalizado o curso escolar, o/a profesor/a do grupo confeccionará un informe de avaliación individualizado que conterá, polo menos, os seguintes elementos:

a) Apreciación sobre o grao de desenvolvemento das capacidades enunciadas nos obxectivos específicos do curso do nivel correspondente, así como sobre o grao de asimilación dos contidos.

b) Cualificacións parciais ou valoracións da aprendizaxe no caso de que se emitisen.

2. O informe de avaliación individualizado axustarase ao modelo e características que se determinan no anexo VI desta orde.

3. As escolas oficiais de idiomas poderán emitir, por petición dos interesados, certificación dos estudos realizados na que se especifiquen os idiomas cursados e as cualificacións obtidas. A certificación irá asinada polo secretario ou secretaria do centro e visada pola dirección.

Artigo 13º.-Custodia dos documentos.

1. Os expedientes académicos e as actas de cualificación arquivaranse e custodiaranse na secretaría do centro. As delegacións provinciais en materia de educación proverán as medidas adecuadas para a súa conservación ou traslado, en caso de supresión do centro.

2. Corresponderá ao/a secretario/a do centro, tanto a custodia destes documentos como a expedición de certificacións, logo de solicitude do alumnado, a partir dos datos recollidos no expediente académico.

3. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá establecer a centralización electrónica dos expedientes académicos, sen que supoña unha subrogación das facultades inherentes ás secretarías dos centros. En todo caso, esta opción deberá axustarse ao regulamento da organización da función informática, á utilización dos sistemas de informática e ao rexistro de ficheiros informatizados no ámbito da Administración galega.

4. Os exames, probas, e toda outra documentación relativa ao proceso de aprendizaxe e aproveitamento académico do alumnado, deberán quedar custodiados nos departamentos didácticos correspondentes ata rematar o mes de outubro do seguinte curso escolar, a non ser que debido a unha reclamación teñan que conservarse ata o remate do procedemento.

Artigo 14º.-Avaliación e certificación doutros cursos.

1. De conformidade co Decreto 191/2007, do 20 de setembro, polo que se regulan as ensinanzas de idiomas de réxime especial na comunidade galega e se establece o currículo de nivel básico y de nivel intermedio, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria poderá autorizar nas escolas oficiais de idiomas a impartición de cursos monográficos para os niveles básico, intermedio e avanzado; cursos de formación e actualización do profesorado, así como outras ofertas formativas complementarias que respondan a unha demanda social. Do mesmo modo, as escolas oficiais de idiomas poderán, nos termos que dispoña a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, organizar e impartir cursos especializados para o perfeccionamento de competencias e idiomas, tanto nos niveis básico, intermedio e avanzado, como nos niveis C1 e C2, segundo estes niveis se definen no Marco común europeo de referencia para as linguas.

2. A superación de calquera destes cursos ou modalidades formativas, que deberá constar no expediente académico do/a alumno/a, non dará lugar á obtención de certificados de nivel; non obstante, as escolas oficiais de idiomas poderán certificar ao alumnado que así o solicite as horas cursadas e o aproveitamento nos cursos establecidos no punto 1 deste artigo (segundo o modelo do anexo VII).

3. A cualificación dos cursos correspondentes a esta oferta formativa complementaria expresarase en termos de apto ou non apto.

Capítulo V

Da mobilidade do alumnado

Artigo 15º.-Traslado de expediente.

1. O alumnado que desexe trasladar o expediente co fin de proseguir as ensinanzas oficiais de idiomas noutra escola da Comunidade Autónoma de Galicia deberá solicitar praza no centro de destino, presentando unha certificación académica expedida polo centro de orixe. A súa admisión estará condicionada á existencia de prazas vacantes no idioma e curso solicitado.

2. Para proceder ao traslado, o centro de orixe remitirá ao de destino, e por petición deste, copia autenticada do expediente académico do alumno.

3. O centro receptor abrirá o correspondente expediente académico, e a matrícula adquirirá carácter definitivo unha vez recibida a copia do expediente académico debidamente autenticada.

4. O traslado do expediente entre as escolas oficiais de idiomas de Galicia non comporta ningún custo económico para o alumnado.

5. O traslado de matrícula viva sen ter concluído o curso académico será posible nas mesmas condicións do punto anterior, xunto co informe de avaliación individualizado, de acordo co establecido no artigo 12º desta orde.

6. O alumnado que, sen finalizar o curso, se traslade a unha escola oficial de idiomas de Galicia procedente dunha escola oficial de idiomas doutra comunidade autónoma, terá que realizar os trámites que se prevén no punto 2 deste artigo e, ademais aboar as taxas establecidas para o curso en que se matrícula.

Capítulo VI

Da certificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial

Artigo 16º.-Certificados.

1. As escolas oficiais de idiomas expedirán as certificacións académicas nos niveis básico, intermedio e avanzado dos idiomas que impartan para o alumnado de todos os cursos non finais de nivel. Ademais, expedirán os certificados académicos dos niveis básico e intermedio (segundo o anexo VIII).

2. Por proposta da escola oficial de idiomas correspondente a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria expedirá os certificados que acrediten que a persoa interesada ten superado o nivel avanzado dun idioma.

Disposicións adicionais

Primeira.-Adaptación ao alumnado con discapacidade.

1. A organización e aplicación das probas para a obtención das certificacións por parte do alumnado con discapacidade basearanse no principio de igualdade de oportunidades, non discriminación e compensación de desvantaxes. Así, na celebración das probas deberanse adaptar, se é o caso, á duración e ás condicións de realización delas.

2. O alumnado nestas circunstancias deberá, no momento da matrícula, achegar documentación acreditativa da súa minusvalidez, cubrir a documentación achegada pola escola oficial de idiomas que o porá en coñecemento dos equipos de orientación específicos dependentes da delegación provincial de Educación respectiva para as adaptacións pertinentes (anexo IX)

3. Estas circunstancias deberán quedar reflectidas no expediente académico do alumnado.

Segunda.-Incorporación do alumnado con destrezas pendentes procedente doutras comunidades autónomas.

O alumnado que se incorpore aos estudos de ensinanzas de idiomas de réxime especial procedente doutra comunidade autónoma incorporarase ao curso que lle corresponda segundo o plan de estudos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposicións derrogatorias

Única.-Derrogación normativa.

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior categoría se opoñan ao establecido nesta orde.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Habilitación normativa.

Autorízase a Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinanzas Especiais para adoptar as medidas necesarias para a execución e desenvolvemento do establecido nesta orde.

Segunda.-Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 8 de setembro de 2008.

Laura Sánchez Piñón

Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria

Ver referencia pdf "18700D001P006.PDF"