DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Xoves, 23 de outubro de 2008 Páx. 19.315

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 8 de setembro de 2008 pola que se regula a avaliación e cualificación do alumnado que cursa as ensinanzas especializadas de idiomas de réxime especial que se establecen na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Advertidos erros na devandita orde, publicada no DOG nº 187, do venres, 26 de setembro de 2008, é necesario efectuar a seguinte corrección:

Na páxina 17.621, no anexo VII (dorso), debe engadirse unha nova liña despois de «Nivel do Marco europeo común de referencia para as linguas (MCRL)» coa expresión seguinte: «Competencias, descritores traballados:».