DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 206 Xoves, 23 de outubro de 2008 Páx. 19.319

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE PESCA E ASUNTOS MARÍTIMOS

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 1 de outubro de 2008 pola que se regula o procedemento de obtención da certificación profesional para a extracción de recursos específicos con técnicas de mergullo na Comunidade Autónoma de Galicia.

Advertido erro na devandita orde, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 196, do 9 de outubro de 2008, cómpre facer a seguinte corrección:

Na páxina 18.450, artigo 8º, punto 1, onde di: «Solicitude debidamente cuberta segundo o modelo do anexo I», debe dicir: «Solicitude debidamente cuberta segundo o modelo do anexo II».

b) NOMEAMENTOS CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS

E TRANSPORTES