DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 12 Luns, 19 de xaneiro de 2009 Páx. 1.214

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE TRABALLO

ORDE do 30 de decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a posta en práctica en Galicia durante os anos 2009 e 2010 de programas integrados para o emprego.

No Real decreto 1375/1997, do 29 de agosto, establécese o traspaso á Comunidade Autónoma de Galicia da xestión realizada polo Instituto Nacional de Emprego no ámbito do traballo, o emprego e a formación, e a asunción das funcións e os servizos transferidos mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro.

As directrices de emprego da Unión Europea e os plans nacionais de acción para o emprego, recollen como actuación prioritaria a mellora da capacidade de inserción laboral dos desempregados a través da información, a formación, a orientación profesional e a práctica laboral.

Con este obxectivo, a Consellería de Traballo, articulou programas experimentais de emprego, dirixidos a explorar novas alternativas de inserción laboral cos demandantes que se atopan con especiais dificultades de acceso ao emprego.

A Orde TAS 2643/2003, do 18 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras para a posta en práctica de programas experimentais en materia de emprego, sinala na súa disposición adicional que «as comunidades autónomas que asumiran o traspaso da xestión realizada polo Inem no ámbito do traballo, o emprego e a formación, exercerán as funcións que esta orde atribúe a aquel, e que lles correspondan segundo o disposto nos reais decretos de traspaso... de acordo coas particularidades derivadas da organización propia delas».

O Decreto 536/2005, do 6 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo atribúelle a esta, a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación, o exercicio de competencias, entre outras, en materia de formación ocupacional, intermediación no mercado de traballo, colocación e orientación laboral.

En virtude do exposto, e co fin de aumentar as posibilidades de inserción laboral en Galicia, establécese unha vía de colaboración, dirixida á inserción laboral de demandantes inscritos no Servizo Público de Emprego de Galicia, márcanse obxectivos cuantificados e responsabilízanse deles a entidades sen ánimo de lucro a través da concesión de subvencións dirixidas á posta en marcha de programas integrados para o emprego.

O Acordo do Diálogo Social en Galicia asinado o 5 de febreiro de 2007 recolle entre os seus obxectivos o de proporcionarlle aos traballadores e traballadoras programas combinados de información, orientación, formación e inserción laboral.

Por outra banda, e co obxectivo de favorecer a inserción laboral e o mantemento da vida activa daqueles traballadores que pasaran a unha situación de desemprego como consecuencia dunha situación de crise empresarial, favorecerase a posta en marcha de programas de emprego especificamente destinados aos ditos traballadores.

Esta orde tramítase ao abeiro do disposto no artigo 1.1º. da orde da Consellería de Economía e Facenda do 11 de febreiro de 1998, pola que se regula a tramitación anticipada de expedientes de gasto, na redacción dada pola Orde do 27 de novembro de 2000, modificada pola Orde do 25 de outubro de 2001, quedando a concesión das subvencións sometida á condición suspensiva de existencia de crédito axeitado e suficiente no momento da resolución.

Así, o financiamento das axudas previstas nesta orde de convocatoria farase con cargo aos créditos dos programas 16.03.322B.481.0 e 16.03.322B.460.0, código de proxecto 2002 14460 que figuran no proxecto de Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009 correspondentes a fondos procedentes do Fondo Social Europeo, a través do Programa Operativo Adaptabilidade e Emprego 2007ESO5UPO00I - Período de Programación 2007-2013.

Consultado o Consello Galego de Relacións Laborais, e obtidos os informes preceptivos na tramitación, por proposta da Dirección Xeral de Formación e Colocación e en uso das facultades que me son conferidas de acordo co artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súaPpresidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

As subvencións reguladas nesta orde terán por obxecto a posta en marcha de programas de emprego dirixidos á colocación no mercado de traballo das persoas desempregadas, mediante o ensaio de fórmulas experimentais de actuación e tratamento integrado da inserción laboral.

Artigo 2º.-Definición de programa integrado.

Considerarase programa integrado de emprego, o que ten por obxecto o desenvolvemento de plans integrais de emprego que combinen accións de diversa natureza, como: información, orientación e asesoramento; formación; práctica laboral e mobilidade xeográfica.

Nestes plans integrais estableceranse obxectivos cuantitativos previstos de inserción laboral dos desempregados participantes neles.

Artigo 3º.-Destinatarios.

1. As accións a que se refire este programa, orientaranse, con carácter xeral, á mellora da ocupación e integración dos traballadores e traballadoras en situación de desemprego sinalados como prioritarios na definición anual do Plan de acción para o emprego:

a) Persoas con discapacidade.

b) Persoas inmigrantes.

c) Mulleres con problemas de integración laboral.

d) Persoas desempregadas en risco de exclusión social.

e) Perceptores de subsidios e prestacións por desemprego, da Renda Activa de Inserción ou da Renda de Integración Social de Galicia.

f) Colectivo de persoas desempregadas de longa duración.

Todos eles deberán figurar inscritos como demandantes de emprego.

Consonte o establecido na Orde TAS 2643/2003, do 18 de setembro, pola que se establecen as bases reguladoras para poñer en práctica programas integrados en materia de emprego, consideraranse destinatarios específicos destes programas aqueles traballadores que se atopen en situación de desemprego como consecuencia dunha crise empresarial, que provoque a extinción da relación laboral dos traballadores dunha empresa por algunha das causa sinaladas nos artigos 51 e 52 c) do Estatuto dos traballadores.

2. Con carácter xeral, polo menos o 60 % dos beneficiarios das accións que configuren estes plans experimentais de emprego deberán ser perceptores de prestacións ou subsidios por desemprego. Esta porcentaxe será menor se o número de beneficiarios de prestacións ou subsidios inscritos como demandantes de emprego na localidade na que se vaia desenvolver o plan non acada a citada porcentaxe.

Quedarán excluídos deste requisito aqueles programas experimentais nos que os seus participantes sexan na súa totalidade desempregados previamente admitidos ao programa de Renda Activa de Inserción ou beneficiarios da Renda de Integración Social de Galicia.

3. O Servizo Público de Emprego seleccionará os demandantes de emprego dispoñibles para a súa incorporación aos plans integrais, conforme os criterios xerais deste artigo, e a entidade beneficiaria poderá participar no proceso de selección nos termos que se acorden no correspondente convenio de colaboración.

Artigo 4º.-Obxectivos.

1. Os programas establecerán obxectivos cuantificados de inserción laboral das persoas desempregadas participantes nestes de polo menos o 35% dos demandantes de emprego atendidos durante o desenvolvemento do programa.

Estes obxectivos reduciranse ao 30% cando todos os participantes no programa sexan desempregados previamente admitidos ao programa de Renda Activa de Inserción, e subscribisen o compromiso de actividade e/ou perceptores da Renda de Integración Social de Galicia.

2. Con carácter xeral, considerarase que a inserción laboral se conseguiu cando, durante a vixencia do plan, o desempregado sexa contratado como traballador por conta allea por unha duración non inferior a 6 meses.

Igualmente, considerarase que a inserción laboral se conseguiu cando, durante a vixencia do plan e, durante un período dun ano como mínimo, se acredite a constitución en traballadores autónomos ou por conta propia, das persoas desempregadas participantes no dito plan.

3. O prazo de execución dos plans integrados para o emprego será como máximo de 12 meses.

Artigo 5º.-Entidades beneficiarias.

Poderán ser beneficiarias das subvencións para o desenvolvemento dos programas regulados nesta orde, as corporacións locais e as entidades sen ánimo de lucro que acrediten experiencia na realización de accións dirixidas ao acompañamento aos desempregados en procesos de inserción laboral por conta allea ou propia.

Non poderán ser entidades beneficiarias ou colaboradoras aquelas en que concorra algunha das causas expresadas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Cando as entidades beneficiarias teñan que recorrer á subcontratación, deberán cumprir co establecido no artigo 27 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

As entidades beneficiarias das subvencións terán que cumprir as obrigas establecidas nos artigos 11 e 31.7º da Lei 9/2007. Estarán exentas da acreditación das citadas obrigas as entidades relacionadas na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 2009.

As entidades beneficiarias ten que comunicar a obtención doutras subvencións tal e como establece o artigo 11 d) da Lei 9/2007.

Artigo 6º.-Contía das subvencións.

1. Para o desenvolvemento dos plans integrais de emprego, o financiamento total determinarase no correspondente convenio de colaboración, en función do número de persoas que se van atender e os obxectivos previstos de inserción, e será a cantidade máxima que se van percibir de 1.800 euros por persoa atendida e 5.400 euros por persoa atendida e inserida no mercado de traballo. En ningún caso, tendo en conta ambos os parámetros, poderá percibirse unha cantidade superior a 2.400 euros de media por desempregado participante do plan.

No convenio de colaboración que se subscriba establecerase unha redución no importe total da subvención se non se conseguen os obxectivos previstos. Esta redución calcularase en función dos demandantes de emprego inseridos, tendo en conta, non obstante, os demandantes atendidos.

As cantidades, por persoa atendida ou inserida, determinaranse en función das características dos desempregados que haxa que atender e inserir, e a súa dificultade para integrarse no mercado de traballo.

En todo caso, garantirase que as entidades beneficiarias poidan imputar os gastos efectivamente executados.

2. En ningún caso, o importe da subvención poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras subvencións ou axudas doutras administracións públicas, ou doutros entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, supere o custo da actividade para desenvolver pola entidade solicitante.

Artigo 7º.-Gastos imputables.

1. A subvención determinada na resolución destinarase a cubrir os gastos da entidade relativos a:

a) Os custos salariais e de Seguridade Social do persoal necesario para o apoio e/ou formación dos demandantes de emprego, ademais do persoal que presta servizos na entidade beneficiaria e aqueloutro que puidera contratarse para tal fin, ata un límite de 42.000 euros anuais por traballador. No primeiro caso, imputaránselle ao programa as partes proporcionais do tempo efectivamente dedicado ao proxecto.

As retribucións refírense á prestación de servizos a xornada completa. As retribucións acomodaranse proporcionalmente á xornada que se desenvolva no caso de que a prestación de servizos sexa a tempo parcial.

b) Gastos de axudas de custo e desprazamento do dito persoal e dos demandantes que participen no plan.

c) Gastos derivados da contratación de medios externos dirixidos á formación dos desempregados participantes no plan, así como, as pólizas de seguros para a formación técnica e prácticas ocupacionais deles, en caso necesario.

d) Gastos de amortización de materiais e equipos técnicos necesarios para impartir a formación, co límite do 10% do custo total do proxecto.

e) Gastos xerais, materiais e técnicos, co límite do 25% do custo total do proxecto. Estes gastos inclúen os seguintes:

1) Gastos de execución de material técnico (guías, documentación para o participante...) e de execución en material de oficina.

2) Gastos xerais necesarios para a execución das accións na parte correspondente á dita execución:

-Arrendamento (leasing excluído): edificios, mobiliario, efectos e equipos de arrendamento.

-Mantemento (se non está incluído no arrendamento).

-Subministración de enerxía eléctrica, auga, combustible para calefacción (se non está incluído no arrendamento).

-Comunicacións (teléfono, correos...).

-Limpeza.

-Seguridade e vixilancia.

-Seguros de responsabilidade civil.

2. Todos os proxectos e produtos que se elaboren con cargo ás subvencións concedidas deberán utilizar axeitadamente as identificacións que estableza a Dirección Xeral de Formación e Colocación e, en todo caso, incluír en toda a documentación o logotipo da Unión Europea (Fondo Social Europeo), e da Xunta de Galicia (Consellería de Traballo).

3. Os dereitos de explotación dos proxectos e produtos financiados cederánse á Dirección Xeral de Formación e Colocación, que será a garante da súa difusión e transferibilidade.

Neste sentido, e sempre que lle sexa requirido, o representante legal da entidade solicitante da subvención comprometerase por escrito a realizar esa cesión, de acordo cos requisitos establecidos no texto refundido da Lei de propiedade intelectual, aprobado por Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril.

Quedan excluídas da previsión establecida neste artigo, as actuacións sometidas ao ámbito de aplicación do réxime xurídico das contratacións coas administracións públicas.

Artigo 8º.-Requisitos da solicitude.

1. Todas as solicitudes presentaranse segundo modelo oficial recollido no anexo I desta orde.

2. De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega, a Consellería de Traballo publicará na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas, polo que, a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa publicación na citada páxina web.

3. As solicitudes irán acompañadas da seguinte documentación:

a) Memoria explicativa do proxecto. Considerase requisito imprescindible para a valoración da solicitude. Esta memoria referirase aos seguintes aspectos, na orde que se indica:

-Denominación do programa ou proxecto.

-Descrición do proxecto, que inclúa unha enumeración detallada de cada unha das accións que o compoñen, e atenda aos distintos tipos e programas onde se enmarcan as ditas accións.

-Duración total do programa e número de meses indicando a data de inicio e fin de cada unha das accións propostas.

-Lugar onde se van desenvolver as accións, co enderezo completo.

-Colectivos a que vai dirixido o proxecto.

-Número de participantes.

-Valoración económica do custo total do proxecto, e determinar os conceptos de gastos subvencionables e a estimación por persoa atendida e inserida, conforme o previsto nesta orde, así como o cofinanciamento da entidade subvencionada.

-Actividades, sectores e ámbito territorial nos que se pretende actuar.

-Relación de medios materiais e recursos humanos dos que se dispón ou dos que se dotará o solicitante, na que se especifiquen as condicións daqueles, o seu historial formativo e laboral, e as súas capacidades, con indicación dos que se van afectar para levar a cabo as accións propostas.

-Obxectivos de inserción laboral previstos, que deberán ser polo menos os indicados no artigo 4º.1 desta orde.

b) Copia compulsada da escritura pública de constitución e dos estatutos, onde conste que a entidade solicitante dispón de personalidade xurídica e carece de fins lucrativos. Quedan exceptuadas da presentación destos documentos as corporacións locais.

c) Orixinal ou copia compulsada da documentación acreditativa da capacidade do representante legal da entidade solicitante, para actuar en nome e representación dela.

d) Copia compulsada da tarxeta de identificación fiscal da entidade solicitante.

e) Documentación que acredite a experiencia da entidade solicitante en actuacións de acompañamento da inserción laboral e mellora da ocupabilidade dos demandantes de emprego.

f) Datos bancarios onde se desexe percibir a subvención (anexo II).

g) Declaración do conxunto de todas as solicitudes de axudas presentadas ou concedidas para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas ou de calquera dos seus organismos autónomos, entes ou sociedades (anexo III).

h) Declaración de non estar incursa en ningunha das circunstancias recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. As entidades que xa tiveran participado con anterioridade nestas accións, estarán exentas de presentar a documentación exixida nas letras b), c), d), e f) do punto 3 deste artigo. No suposto de que se producise algunha modificación na documentación que consta en poder da Administración, estas entidades deberán remitir a dita documentación convenientemente modificada.

5. A presentación da solicitude de concesión de axuda ou subvención polo interesado comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia segundo o disposto no artigo 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencions de Galicia.

6. De conformidade co establecido no artigo 71.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ás entidades solicitantes poderanlles requirir, se é caso, o órgano competente para a instrución, para que completen ou reparen os requisitos preceptivos sinalados nas epígrafes anteriores no prazo de 10 días hábiles, a partir do seguinte á recepción da notificación correspondente.

7. As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral da Consellería de Traballo ou por calquera das formas previstas no artigo 38.4 da Lei 4/1999 de modificación da Lei 30/1992 do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Artigo 9º.-Prazo.

O prazo para a presentación de solicitudes será dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 10º.-Criterios de valoración dos programas.

Nos plans experimentais de emprego valoraranse os seguintes aspectos:

1. O número e as características dos colectivos desempregados para atender, tendo en conta as especiais dificultades da súa inserción laboral. 22 puntos.

2. Recursos humanos e materiais axeitados para a atención aos colectivos correspondentes. 12 puntos.

3. Os compromisos adquiridos en materia de inserción laboral no mercado de traballo dos demandantes para atender. 18 puntos.

4. O maior esforzo inversor da entidade solicitante na financiamento total do proxecto. 10 puntos, non se valora cofinanciación inferior o 10%.

5. A experiencia acreditada da entidade solicitante en actuacións de acompañamento da inserción laboral e mellora da ocupabilidade dos demandantes de emprego en xeral e, particularmente, respecto das ditas actuacións sobre colectivos de desempregados con especiais dificultades nos ditos procesos. 14 puntos.

6. Carácter innovador do programa para desenvolver. 12 puntos.

7. O emprego da lingua galega na realización das accións do programa integración para o emprego. 12 puntos.

Artigo 11º.-Procedemento de concesión de subvencións.

1. O procedemento de concesión das subvencións tramitarase en réxime de concorrencia competitiva.

2. A instrución dos expedientes realizarase na Dirección Xeral de Formación e Colocación.

3. Unha vez analizadas as solicitudes presentadas, os expedientes serán sometidos ao informe dunha comisión de valoración composta polo subdirector xeral de colocación e dúas persoas que formen parte do funcionariado adscrito á citada subdirección, unha das cales actuará como secretario ou secretaria.

4. O director xeral de Formación e Colocación, á vista do informe emitido pola comisión de valoración ditará a proposta de resolución motivada que deberá ser fiscalizada pola intervención delegada.

5. O procedemento de concesión finalizará coa resolución do conselleiro e sinatura dos correspondentes convenios de colaboración. As resolucións deberán ser notificadas ás entidades interesadas no prazo de 10 días desde que se diten.

6. A resolución dos expedientes deberá producirse nun prazo de seis meses contados desde o día seguinte ao da entrada da solicitude no correspondente rexistro. Transcorrido o devandito prazo, esta entenderase desestimada.

Os interesados propostos como beneficiarios dispoñerán dun prazo de dez días para a súa aceptación, transcorrido o cal sen que se producise manifestación expresa entenderase tacitamente aceptada.

7. A devandita resolución esgota a vía administrativa, polo que contra ela poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na forma e prazo previstos no artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

8. Potestativamente, e con anterioridade á interposición do citado recurso contencioso-administrativo, poderá interpoñerse recurso de reposición perante o órgano que ditou o acto administrativo, na forma e prazos establecidos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, sen prexuízo da interposición de calquera outro recurso que se considere oportuno para a defensa dos dereitos e intereses das entidades solicitantes e outros posibles interesados. Todo isto sen prexuízo do disposto no artigo 44 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

9. No caso de que unha vez resolto o procedemento de concesión das subvencións non se atenderán as necesidades de actuación detectadas e existiran dispoñibilidades orzamentarias suficientes, a Consellería de Traballo poderá abrir un novo prazo de presentación de solicitudes.

10. As resolucións de concesión serán obxecto de publicación no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 12º.-Xustificación.

A acreditación dos diferentes conceptos de gastos subvecionables realizarase presentando a seguinte documentación:

a) Retribucións de persoal:

-Copia compulsada do contrato.

-Copia compulsada do TC1 e TC2 correspondentes aos meses imputados.

-Copia compulsada das nóminas correspondentes aos meses imputados.

-Copia compulsada do impreso de liquidación nominal do IRPF.

-Copia do documento autenticado (transferencia bancaria ou cheque nominativo), que xustifique o pagamento das nóminas do persoal.

b) Gastos imputables ás accións realizadas en concepto de axudas de custo e desprazamentos, contratación de medios externos, gastos de amortización de materiais ou equipos e gastos xerais, materiais e técnicos necesarios.

A acreditación deste bloque de gastos farase mediante as facturas correspondentes, orixinais ou copias compulsadas acompañadas dos xustificantes de pagamento destas. Todas as facturas presentadas como xustificantes deberán estar referidas de forma inequívoca á entidade subvencionada e ao período que abrangue a subvención.

Artigo 13º.-Forma de pagamento.

1. O pagamento da subvención realizarase do seguinte xeito:

Procederase ao aboamento do 50% do total da subvención concedida para os anos 2009 e 2010, a partir do momento en que a entidade subvencionada presente a seguinte documentación:

a) Certificado de inicio das accións (anexo IV).

b) Copia compulsada do contrato ou contratos do persoal que realizará as accións.

c) Certificado de alta en Seguridade Social do dito persoal.

d) Copia compulsada dos DNI das persoas que van a participar nas accións.

e) Copia das tarxetas de demanda de emprego das persoas que van participar nas accións.

f) Ficheiro informático, en formato de folla de cálculo, no que figure o nome, apelidos e o NIF de cada unha das persoas que van a participar nas accións.

g) Fichas de control de accións, correspondentes ao seu inicio, asinadas por cada un dos desempregados participantes no Plan.

2. O anticipo mencionado no parágrafo 1 deste artigo non poderá superar en ningún caso o importe da subvención concedida para o ano 2009.

3. Poderán acordarse pagamentos parciais á conta da liquidación definitiva a medida que o beneficiario xustifique os gastos e os pagos realizados. Estes pagamentos parciais nunca poderán superar o orzamento asignado para cada anualidade, nin serán superiores ao 80% do total da subvención concedida para os anos 2009 e 2010.

As entidades subvencionadas deberán efectuar a liquidación parcial da subvención no mes de xaneiro de 2010, polo que deberán presentar a xustificación de todos os gastos realizados con cargo á subvención ata o 31 de decembro de 2009, e por parte da Dirección Xeral de Formación e Colocación procederase a liquidar o importe que corresponda, de acordo á xustificación presentada e aos anticipos percibidos pola entidade correspondentes coa subvención concedida para o ano 2009.

4. Unha vez presentada a documentación requirida para a liquidación final, e comprobadas as actuacións sinaladas no artigo 15 desta orde, a Dirección Xeral de Formación e Colocación procederá á liquidación da subvención, tendo en conta que os gastos correspondentes a cada anualidade deberán ser imputados aos orzamentos concedidos para cada ano.

5. En todo caso, as certificacións e xustificacións presentadas polas entidades participantes nos programas integrados deberán axustarse ao disposto no artigo 28 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e xustificar de modo fidedigno os pagamentos realizados con cargo á subvención (certificacións bancarias, transferencias bancarias ou cheque nominativo que xustifique o pagamento de nóminas, etc.).

Artigo 14º.-Requisitos para o aboamento final.

1. Unha vez finalizadas as actividades, as entidades beneficiarias deberán acreditar mediante certificación selada e asinada polo representante da entidade, a realización das accións descritas.

2. Así mesmo, finalizadas as accións, e antes de proceder ao último pagamento, a entidade beneficiaria deberá presentar unha declaración de conxunto de todas as solicitudes de axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas ou de calquera dos seus organismos autónomos, entes ou sociedades.

Artigo 15º.-Liquidación final.

1. Durante o mes seguinte ao de finalización da execución das accións obxecto da subvención, a entidade subvencionada presentará liquidación final dos gastos realizados, que conterá polo menos, os seguintes datos:

a) Relación dos demandantes de emprego atendidos e dos inseridos. A dita relación remitirase nun ficheiro informático, en formato de folla de cálculo, no que figure o nome e apelidos de cada usuario así como o seu NIF.

b) Copia dos contratos de traballo dos usuarios inseridos, ou alta no correspondente réxime da Seguridade Social ou, de ser o caso, colexio profesional e mutualidade que corresponda.

c) Fichas de control de accións, que se corresponden coa finalización delas, asinada por cada un dos desempregados participantes no Plan.

d) Certificación de gastos realizados (anexo V), onde deberán constar os gastos de persoal e a relación de facturas, acompañada da documentación especificada no artigo 12 desta orde.

2. Xunto coa xustificación sinalada na epígrafe anterior, a entidade beneficiaria deberá presentar ao Servizo Público de Emprego, unha memoria final de actividades, onde se faga constar unha descrición detallada da execución do programa, dos colectivos atendidos e a identificación das persoas atendidas e/ou inseridas no mercado de traballo.

3. O Servizo Público de Emprego verificará o nivel de inserción efectivo que a entidade beneficiaria certifica, de acordo cos termos establecidos no convenio de colaboración. Se nesa verificación se comprobase que a porcentaxe de inserción laboral dos usuarios atendidos é menor do obxectivo previsto no programa, a Dirección Xeral de Formación e Colocación procederá a realizar o desconto correspondente, de tal xeito que as cantidades resultantes, segundo corresponda, ben deixarán de ser aboadas pola Dirección Xeral de Formación e Colocación ou ben serán reintegradas pola entidade beneficiaria, consonte o disposto no artigo 19 desta orde.

4. Ás entidades que, transcorrido o prazo dun mes desde a finalización das accións, non presentasen a documentación de xustificación final dos gastos, poderá exixírselles o reintegro das cantidades percibidas en concepto de anticipo, consonte o disposto no artigo 19 desta orde.

No caso de que a xustificación fose incorrecta, requiriráselle á entidade que corrixa os erros ou defectos observados no prazo de 10 días, e advertiráselle de que, de non facelo, procederase, se é o caso, a reclamar o reintegro, total ou parcial, da axuda concedida, nos termos e coas condicións sinaladas no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 16º.-Contido do convenio.

O convenio de colaboración especificará necesariamente:

a) O ámbito de aplicación.

b) O obxectivo xeral do programa e as diferentes liñas de actuación que desenvolverá a entidade beneficiaria para acadalo.

c) O número de desempregados que se van atender non será, con carácter xeral inferior a 100, salvo nos casos que non se alcance a porcentaxe de perceptores de prestacións por desemprego. En ningún caso será inferior a 60.

d) Os dereitos e obrigas das partes asinantes do convenio entre as que figurarán: os obxectivos de inserción, a definición da inserción por conta allea, a subvención outorgada con especificación das cantidades que van ser percibidas por persoa atendida e persoa inserida e as cláusulas de redución da subvención no caso de incumprimento dos obxectivos.

e) No convenio poderán facerse constar as cláusulas que, en cada caso, sexan necesarias para asegurar o seu perfecto desenvolvemento, así como as accións de control por parte da consellería. Para os citados efectos crearase unha comisión mixta de seguimento do convenio.

f) A documentación necesaria para acreditación dos diferentes conceptos de gastos subvencionables.

g) Requisitos para o aboamento e liquidación final.

Artigo 17º.-Obrigas das entidades beneficiarias.

1. As entidades beneficiarias das axudas previstas nesta orde están obrigadas a facilitar toda a información que lles sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas ou polo Consello de Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas. Deberán someterse ao establecido no artigo 11 c) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

2. Igualmente, as entidades beneficiarias están obrigadas a lle comunicar á oficina de emprego correspondente os datos básicos das persoas desempregadas que se incorporan ao programa experimental, así como as baixas e as novas incorporacións a el.

3. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención, o incumprimento dalgunha das obrigas sinaladas nesta orde, e en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da resolución de concesión.

Artigo 18º.-Seguimento das accións.

1. Sen prexuízo das facultades inspectoras que teñan atribuídas outros órganos da Administración do Estado e da Comunidade Autónoma, a Consellería de Traballo poderá realizar as comprobacións e verificacións que considere precisas para a constatación do cumprimento do disposto nesta orde e demais normativas vixentes que resulten de aplicación.

2. Así mesmo, a Consellería de Traballo poderá realizar comprobacións e verificacións, presenciais e aleatorias co obxecto de avaliar cuantitativa e cualitativamente o desenvolvemento das accións previstas nesta orde en calquera das entidades beneficiarias da subvención.

No caso de realizarse visitas de seguimento por parte da Consellería de Traballo, as entidades beneficiarias das subvencións previstas nesta orde, facilitarán o acceso ás instalacións nas que se realizan as accións, así como a toda a documentación de carácter técnico, administrativo, informático ou contable que teña relación coa subvención concedida que se lles solicite.

Nas visitas de seguimento elaborarase un informe que asinarán o responsable da visita e o responsable da entidade. A sinatura do responsable da entidade non implicará a conformidade co contido do informe.

Artigo 19º.-Reintegro das subvencións.

1. Procederá o reintegro das cantidades percibidas nos seguintes casos:

a) Incumprimento da obriga de xustificar a realización da actividade.

b) Incumprimento da finalidade para a que a axuda foi concedida.

c) Incumprimento por parte da entidade subvencionada das obrigas sinaladas nesta orde.

d) Obtención da subvención sen reunir os requisitos exixidos nesta orde.

e) Obstaculización das actuacións de seguimento e control polas institucións facultadas, e incumprimento da obriga de información de datos.

2. Así mesmo, procederá o reintegro por parte da entidade subvencionada das cantidades que excedan da contía que se vai percibir polas accións realizadas, unha vez deducidas outras subvencións ou axudas recibidas pola entidade subvencionada para a mesma finalidade e, en todo caso, haberá que aterse ao disposto no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

3. Transcorridos seis meses desde a finalización do prazo previsto para a execución dos proxectos, o Servizo Público de Emprego poderá comprobar, se non for posto en coñecemento neses momentos pola entidade beneficiaria da subvención, se o nivel de inserción laboral se corresponde co acreditado na liquidación da subvención e exixirá, no caso contrario, a devolución proporcional da subvención indebidamente percibida. O procedemento de reintegro axustarase ao previsto no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. No caso de que as insercións certificadas pola entidade beneficiaria correspondan a traballadores inseridos por conta propia, a comprobación sinalada no punto anterior levarase a cabo transcorrido un ano desde a finalización do prazo previsto para a execución dos proxectos.

Artigo 20º.-Participación institucional.

A participación dos axentes sociais para os efectos do Servizo Público de Emprego efectuarase a través do Comité Autonómico de Emprego.

Disposicións adicionais

Primeira.-As accións incluídas nesta orde, financiaranse con cargo ás consignacións orzamentarias que figuran no proxecto de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009 nas seguintes aplicacións: 16.03.322B.481.0, cun importe de 1.000.000 euros na anualidade de 2009, de 1.400.000 euros na anualidade de 2010, e 16.03.322B.460.0, cun importe de 500.000 euros na anualidade de 2009, e de 800.000 na anualidade de 2010.

As ditas consignacións estarán supeditadas ás modificacións orzamentarias que se poidan realizar como consecuencia de incrementos das cantidades asignadas á comunidade autónoma pola Administración do Estado.

Segunda.-De conformidade coas epígrafes 3 e 4 do artigo 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, e co previsto no Decreto 132/2006, do 27 de xullo a Consellería de Economía e Facenda publicará na súa páxina web oficial as concesións das axudas reguladas nesta orde; e incluirá igualmente as referidas axudas e as sancións impostas por consecuencia delas nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos persoais dos beneficiarios e a referida publicidade.

Terceira.-A concesión das subvencións terá como límite global o crédito asignado para este fin nos orzamentos xerais da comunidade autónoma de cada ano, e o límite dos compromisos plurianuais que se adquiran, ao abeiro do artigo 58.1º b) do texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, logo de autorización do compromiso plurianual por parte do Consello da Xunta de Galicia.

Cuarta.-Apróbase a delegación de atribucións do conselleiro de Traballo no director xeral de Formación e Colocación para autorizar, dispoñer, recoñecer a obriga e propoñer os correspondentes pagamentos.

Quinta.-En todo o non previsto nesta disposición, será de aplicación a normativa do Ministerio de Traballo e Inmigración relativa a programas intregados en materia de emprego (Orde TAS/2643/2003 do 18 de setembro e Orde TAS/816/2005, do 21 de marzo), así como o establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Formación e Colocación para que dite, no ámbito das súas competencias, as resolucións e instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2008.

Ricardo Jacinto Varela Sánchez

Conselleiro de Traballo

Ver referencia pdf "01200D007P010.PDF"