DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 32 Luns, 16 de febreiro de 2009 Páx. 2.995

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CORRECCIÓN de erros.-Orde do 22 de xaneiro de 2009 pola que se establecen disposicións para a xestión do Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia, creado polo Decreto 253/2008, do 30 de outubro, e para a cualificación e acreditación das explotacións agrarias prioritarias.

Advertidos erros na devandita Orde do 22 de xaneiro de 2009, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 19, do 28 de xaneiro de 2008, cómpre facer as oportunas correccións:

-No anexo I (MR408B) engadirase ao final o cadro de claves e instrucións que se xunta para cubrilo.

-No anexo II (MR408C) engadirase ao final o cadro de claves e instrucións que se xunta para cubrilo.

-Engádese o anexo III, ao cal fai referencia o artigo 3º.2 da citada orde.

Ver referencia pdf "03200D001P007.PDF"

Ver referencia pdf "03200D002P009.PDF"