DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 94 Venres, 15 de maio de 2009 Páx. 8.862

II. AUTORIDADES E PERSOAL

NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE FACENDA

DECRETO 295/2009, do 14 de maio, polo que se nomea director do Instituto Galego de Estatística a José Antonio Campo Andión.

En virtude do establecido nos artigos 4.13º e 34.2º da Lei de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, por proposta da conselleira de Facenda, e logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día catorce de maio de dous mil nove,

Nomeo director do Instituto Galego de Estatística a José Antonio Campo Andión.

Santiago de Compostela, catorce de maio de dous mil nove.

Alberto Núñez Feijóo

Presidente

Marta Fernández Currás

Conselleira de Facenda