DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Mércores, 20 de maio de 2009 Páx. 9.018

I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN E INDUSTRIA

CORRECCIÓN de erros.-Resolución do 2 de abril de 2009, da Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas, pola que se aproban os procedementos para a verificación periódica e posterior á reparación ou modificación de distintos instrumentos sometidos a control metrolóxico.

Advertidos erros nos impresos de solicitude de verificación e nos seus correspondentes boletíns de identificación da referida Resolución do 3 de abril de 2009, que foron publicados no Diario Oficial de Galicia nº 80, do 27 de abril, unha vez emendados, publícanse novamente como anexos I, II, III, IV e V desta corrección de erros.

Ver referencia pdf "09700D001P006.PDF"