DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 97 Mércores, 20 de maio de 2009 Páx. 9.066

VI. ANUNCIOS

DA ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONCELLO DE PONTEVEDRA

ANUNCIO de aprobación definitiva da modificación puntual do Plan Especial de Reforma Interior da unidade de actuación 34 do Plan Xeral de Ordenación Urbana, rúa Amado Carballo, para a construción dun aparcamento subterráneo público.

O Pleno da corporación, en sesión ordinaria que tivo lugar o 27-3-2009, adoptou o seguinte acordo:

Primeiro.-Prestar aprobación definitiva á modificación puntual do Plan Especial de Reforma Interior da unidade de actuación número 34 do PXOU, rúas Amado Carballo, Loureiro Crespo e José Malvar Figueroa, para a construción dun aparcamento subterráneo público, que é o instrumento urbanístico de modificación do planeamento de desenvolvemento que fora aprobado polo Pleno en sesión do 17-9-2004, formulado por este concello e redactado polo arquitecto municipal da Oficina de Planeamento e Xestión Urbanística en xaneiro de 2008, con desestimación expresa das alegacións formuladas por Esperanza Carballido Abal e Juan Antonio Pazos Montes no período de información pública con fundamento no informe do arquitecto municipal do 26-1-2009, que serve de motivación a este acto e se incorpora a el, nos termos do artigo 89.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Segundo.-Notificar o acto administrativo a Esperanza Carballido Abal e Juan Antonio Pazos Montes, Xerencia Territorial do Catastro e demais persoas e organismos interesados con ofrecemento do réxime procedente de recursos, con comunicación expresa á Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes nos termos do artigo 92.3º da LOUGA; déuselle traslado a esta última dunha copia autenticada de dous exemplares do instrumento aprobado definitivamente con todos os planos e documentos que integran o plan sobre os que recaese o acordo de aprobación definitiva, debidamente dilixenciados pola Secretaría Xeral do Pleno.

Terceiro.-Dispoñer a publicación do anuncio do acordo de aprobación definitiva no Diario Oficial de Galicia, -facendo constar a remisión da documentación á CPTOPT-, e a publicación do documento que conteña a normativa e as ordenanzas no BOP para lograr a sú eficacia e executividade, de acordo co establecido no artigo 92 da LOUG e artigos 70.2º e 65 da LRBRL.

Faise constar que con data 15-4-2009 tivo entrada na Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes a documentación referida no número 3º do artigo 92 da Lei 9/2002.

O que se fai público, a salvo dos termos que resulten da aprobación definitiva da acta, en cumprimento do ordenado e para os oportunos efectos.

Contra este acordo poderase interpoñer recurso contencioso-administrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo de dous meses contados desde o día seguinte ao da súa publicación (artigos 10 e 46 da Lei 29/1998). Isto sen prexuízo de interpoñer calquera outro recurso que se entenda máis procedente e sexa conforme dereito.

Pontevedra, 20 de abril de 2009.

Miguel Anxo Fernández Flores José Carlos Castiñeira Piñeiro

Alcalde Secretario da Administración Municipal